Proceeding: Or.272.16.2020 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB – gminy Słaboszów oraz obrębu Racławice w gminie Racławice

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 31-12-2020 10:08:00
Placing offers : 17-02-2021 12:00:00
Offers opening : 17-02-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 59.91 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ.pdf pdf 90.36 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ.xml xml 140.54 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Wzór istotnych postanowień umowy.docx docx 762.15 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx docx 749.85 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz usług .docx docx 749.36 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Warunki techniczne.docx docx 955.63 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 Wyniki analizy Materiałów.docx docx 784.41 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Protokół czynności i ustaleń dotyczących gruntów.docx docx 748.92 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz rozbieżności.docx docx 65.59 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 10 RODO.docx docx 749.81 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx docx 752.55 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 12 Grupa kapitałowa.docx docx 55.23 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 13 Projekt modernizacji EGiB-gm Słaboszów v 1.0.docx docx 927.53 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 14 Projekt modernizacji EGiB-gm Racławice v 1.0.docx docx 903.87 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 15 -Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami .docx docx 55.02 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Or.272.16.2020.docx docx 104.17 2020-12-31 10:08:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Or.272.16.2020 Digitalizacja.docx docx 752.99 2021-03-12 14:14:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert Or.272.16.2020.docx docx 19.95 2021-02-17 14:15:47 Public message

Announcements

2021-03-12 14:14 Magdalena Oczkowicz W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Magdalena Oczkowicz

Informacja o wyborze [...].docx

2021-02-17 14:15 Magdalena Oczkowicz Informacja z otwarcia ofert postępowania Or.272.16.2020 znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-02-16 14:14 Magdalena Oczkowicz Pytanie do przetargu:
W Projektach modernizacji stanowiących załącznik do WT w dodatkowych informacjach o MZ jest zapis o dużej ilości budynków w postaci wektorowej wprowadzonych na podstawie pomiaru bezpośredniego.
Czy zatem Wykonawca może uznać, iż budynki te nie będą podlegały pomiarowi bezpośredniemu w ramach zleconych prac?

Odpowiedź:
Nie.

Uzasadnienie:

Na str. 27 Warunków technicznych są zapisy wyjaśniające tą kwestię.

4. W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK do ustalenia współrzędnych punktów niezbędnych do sporządzenia numerycznego opisu konturów budynków Wykonawca pozyska te współrzędne z mapy numerycznej w odniesieniu do obiektów pomierzonych po wydaniu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, a pozostałych na podstawie danych obserwacyjnych zawartych w operatach technicznych łącznie z obiektami, o których mowa w § 63a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków jeśli z analizy tych operatów wynika, że zostały one pomierzone zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

5. Bezpośrednimi pomiarami na osnowę geodezyjną należy objąć wszystkie budynki podlegające wykazaniu w ewidencji gruntów i budynków, dla których brak w zasobie PODGiK danych pozwalających na jednoznaczne określenie ich położenia z dokładnością wymaganą przez rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


6. Dla wszystkich budynków niezależnie od istniejących w zasobie PODGiK operatów pomiarowych należy dokonać pomiaru ich czołówek i dokonać porównania z czołówkami wykazanymi na szkicach z tych operatów. Wyniki porównania zestawić w tabelach lub na szkicach pomiarowych z podaniem stosownej legendy.
2021-02-16 12:40 Magdalena Oczkowicz W związku z pandemią koronowirusa COVID-19 Starostwo Powiatowe w Miechowie informuje, że otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie odbywać bez fizycznego udziału osób zainteresowanych i będzie transmitowane na żywo w internecie. Uruchomiony został system do przeprowadzenia otwarcia ofert dla obsługi zamówień publicznych Powiatu Miechowskiego: W celu możliwości oglądania otwarcia należy wejść na poniższy link: https://panel.isesja.pl/b/ire-reg-fnh oraz wpisać kod dostępu: 093370 w polu, gdzie system prosi o podanie imienia proszę podać: Imię i Nazwisko. Będzie ono prezentowane przy obrazie z kamery podczas wideokonferencji.
2021-01-08 12:28 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
§ 11
14. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 5 przedstawi Zamawiającemu dowód rozliczenia z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą.
15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
Wnosimy o usunięcie powyższych zapisów z umowy, gdyż uzależnienie wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy od zapłaty Podwykonawcom co do zasady odnosi się do sytuacji, gdy przedmiotem umowy są roboty budowlane, bo tylko przy robotach budowlanych ustawowo uregulowano stosunek pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i podwykonawcami.
Wnosimy o usunięcie powyższych zapisów z umowy, gdyż uzależnienie wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy od zapłaty Podwykonawcom co do zasady odnosi się do sytuacji, gdy przedmiotem umowy są roboty budowlane, bo tylko przy robotach budowlanych ustawowo uregulowano stosunek pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i podwykonawcami.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1179