Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.

pobierz Regulamin REGULAMIN platformazakupowa.pl  dla Użytkowników (Wykonawców) obowiązuje od 25.05.2018 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych dla Konta Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem  platformazakupowa.pl (zwanego dalej: „platformazakupowa.pl”). Na usługi odpłatne należy podpisać z Open Nexus Sp. z o.o. odrębną umowę.

 

§ 1 Definicje

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Zakładania konta na platformazakupowa.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl.

 2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę (operatora platformazakupowa.pl), po Założeniu konta przez Użytkownika (rejestracji Użytkownika na platformazakupowa.pl) w zakresie składania ofert i negocjacji na platformazakupowa.pl pod indywidualnym adresem e-mail poczty elektronicznej (zmiana adresu e-mail będzie wiązała się z koniecznością założenia nowego konta lub Subkonta) .

 3. Zamawiający - oznacza Użytkownika, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Open Nexus Sp. z o.o. ma możliwość prowadzenia Postępowań na Stronie platformazakupowa.pl.

 4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika na platformazakupowa.pl. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.

 5. Postępowanie  - oznacza prowadzenie postępowania celem zakupu usługi, roboty budowlanej lub dostawy (w tym także zapytanie ofertowe oraz aukcję elektroniczną), zamieszczone przez Zamawiającego i prezentowane na platformazakupowa.pl.

 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin platformazakupowa.pl.

 7. Założenie konta - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności platformazakupowa.pl.

 8. Subkonto - oznacza konto założone przez Użytkownika, dla pracownika firmy Użytkownika. Tworząc Subkonto Użytkownik ma możliwość określenia zakresu w jakim pracownik będzie miał dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 9. Strona Internetowa platformazakupowa.pl - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca (operator) prowadzi Platformę Internetową działające w domenie platformazakupowa.pl

 10. Usługodawca - oznacza operator platformazakupowa.pl, którym jest Open Nexus Sp. z o.o. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 62000 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl.

 11. Użytkownik (Wykonawca) - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i składającą oferty w zapytaniach ofertowych lub/i przetargach.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do platformazakupowa.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej platformazakupowa.pl, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do operatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. platformazakupowa.pl jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony WWW platformazakupowa.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na platformazakupowa.pl treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 4. Zabronione jest wykorzystywanie platformazakupowa.pl przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 

§ 3 Korzystanie z platformazakupowa.pl

 1. Korzystanie z platformazakupowa.pl oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

 2. Korzystanie z platformazakupowa.pl odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z platformazakupowa.pl było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 4. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 5. Użytkownik, korzystając z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika platformazakupowa.pl lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy (operatora platformazakupowa.pl).

 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 4 Założenie konta

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest założyć konto.

 2. W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 3. Założenie konta następuje z zachowaniem poniższych zasad:

  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;

  2. Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza;

  3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego podczas Zakładania konta;

  4. Użytkownik Zakładając konto wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia założenie Konta Użytkownika;

  5. Użytkownik Zakładając konto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie Założenia konta przez Usługodawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika.

 5. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na platformazakupowa.pl, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

 6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

 7. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na platformazakupowa.pl. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 5 Usługi

 1. Usługodawca świadczy 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu na rzecz Użytkowników, którzy Założyli konto drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Użytkownika, w ramach, której Użytkownik ma możliwość:

  1. składania Zamawiającym Ofert w zakresie zamieszczanych przez nich Postępowań;

  2. zamieszczenia wizytówki zawierającej dane kontaktowe Użytkownika, która będzie widoczna dla Zamawiających.

  3. założenia nieograniczonej liczby Subkont;

 2. Przesłanie wypełnionego formularza Założenia konta jest równoznaczne z:

 1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

 2. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia usługi oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Zakładania konta, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

 1. Użytkownik w celu złożenia Oferty określonej w §5 ust. 1 lit. a Zamawiającemu wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniu.

 2. Wypełnienie formularza i kliknięcie "ZŁÓŻ OFERTĘ" w Postępowaniu oznacza, że:

  1. dane do momentu zakończenia zbierania ofert w Postępowaniu należą do Użytkownika, który może wycofać się ze składanej oferty poprzez jej anulowanie oraz ma prawo do składania poprawionej oferty,

  2. po upływie terminu zbierania ofert dane w ofercie należą do Zamawiającego. W związku z tym,  że Zamawiający ma obowiązek przechowywania ofert w celach kontrolnych, przez okres co najmniej 4 lat od zakończenia Postępowania oferty te zgodnie z podpisanymi umowami z Zamawiającymi będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat.

 3. Z chwilą przesłania oferty Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Zamawiającemu informacji  oraz prawa do oceny oraz przechowywania oferty. Jeżeli Użytkownik w złożonej Zamawiającemu ofercie lub Zamawiający w zamieszczonym Postępowaniu nie ustalą inaczej każda złożona przez Użytkownika oferta jest ważna przez okres 30 (trzydzieści) dni od dnia zakończenia składania ofert w danym Postępowaniu Zamawiającego. Użytkownik zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży z Zamawiającym, który przed upływem okresu ważności oferty przyjmie ofertę Użytkownika.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty.

 5. Jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl i składa Ofertę bez Zakładania konta to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w maili potwierdzającym złożenie Oferty. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odrzuceniem Oferty przez Zamawiającego.

 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 7. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po Założeniu konta, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

 8. Użytkownik, który Założył konto, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §9.

 9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń platformazakupowa.pl lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu Zakładania konta.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy podany w zakładce Kontakt lub przez specjalny udostępniony na platformazakupowa.pl formularz reklamacyjny.

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu.

 4. Ze względu na złożoność systemu oraz przechowywane logi reklamacje w zakresie konkretnych błędów w systemie powinny być składane niezwłocznie jednak nie później niż 3 (trzy) dni robocze od zaistniałej sytuacji.

 5. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

 2. Usługodawca zapewnia system do komunikacji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści Postępowań oraz składanych Ofert.

 3. Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

 4. Zamawiający prowadzą Postępowania według własnego Regulaminu lub Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z platformazakupowa.pl , wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła.

 6. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z platformazakupowa.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub dostępnymi Instrukcjami.

 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za składane oferty w Postępowaniach, a niezapoznanie się z warunkami oraz regulaminem i niewywiązanie się ze zobowiązań wobec Zamawiającego może doprowadzić do usunięcia konta Użytkownika lub oznaczenie go jako nierzetelnego Wykonawcy.

 

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Zakładania konta, jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie  danych wymaganych podczas Zakładania konta uniemożliwia założenie Konta Użytkownika.

 4. Użytkownik ma możliwość w takim przypadku składać oferty bez zakładania konta Wykonawcy (składanie ofert bez Zakładania konta).

 5. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 6. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Usługodawcy w związku z korzystaniem z platformazakupowa.pl, chyba, że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

 7. Otrzymane od Usługodawcy informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją umów zawartych pomiędzy Użytkownikami.

 8. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.

 9. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 10. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 11. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 12. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności platformazakupowa.pl i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 14. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony platformazakupowa.pl , zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

 15. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony platformazakupowa.pl na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

 16. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

 1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;

 2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika;

 4. określenia lokalizacji Użytkownika;

 5. zbierania danych statystycznych.

 1. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl .

 

§ 9 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Zakładania konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

 3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w zakładce kontakt lub bezpośrednio przez link do usunięcia konta, który jest wysyłany w wiadomościach.

 4. W przypadku wysłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawca wyśle, w celu weryfikacji Użytkownika, link do usunięcia konta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zakładania konta z możliwością samodzielnego usunięcia konta.

 5. Rozwiązanie umowy następuje w ciągu 24h, jednak nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni.

 

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie platformazakupowa.pl  i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy platformazakupowa.pl .

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej platformazakupowa.pl .

 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej platformazakupowa.pl  wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej platformazakupowa.pl przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu zakładania konta, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9.

 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Regulamin obowiązujący do dnia 24.05.2018 dostępny jest dla Państwa pod linkiem [klinij tutaj].

Przejdź do Polityki Prywatności danych osobowych [klinij tutaj]

Zatwierdził Zarząd Spółki Open Nexus Sp. z o.o.: