Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UKW/DZP-281-D-25/2022 Dostawa i montaż mebli na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 15-06-2022 11:02:00
Placing offers : 18-07-2022 10:00:00
Offers opening : 18-07-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
notice.xml xml 45.42 2022-06-20 08:36:58 Proceeding
ENOTICES_n00a0302 (external)-2022-089248-NF02-PL.pdf pdf 244.4 2022-06-15 11:02:00 Proceeding
SWZ - treść D-25.docx docx 567.95 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx docx 57.64 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 2 Fomularz cenowy.xlsx xlsx 20.83 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 3 JEDZ -Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.docx docx 42.66 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 4. Oświadczenia _wykonawcy_dot._ustawy_i_rozporzadzenia_sankcyjnych.docx docx 600.2 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 596.92 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczace przynleżnośći lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 596.59 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 596.41 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ ).docx docx 689.02 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
Załącznik nr 9 Projektowane postanowienia umowy.docx docx 38.06 2022-06-15 11:05:58 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu -2022-OJS116-324293-pl.pdf pdf 251.29 2022-06-20 11:33:03 Proceeding
Odpowiedź na pytania 1.docx docx 71.25 2022-06-23 14:31:43 Public message
Modyfikacja SWZ-pismo.docx docx 66.76 2022-06-24 12:12:50 Public message
SWZ - treść modyfikacja D-25.docx docx 568.06 2022-06-24 12:12:50 Public message

Announcements

2022-06-24 12:12 Kamila Dziewanowska Modyfikacja treści SWZ - zgodnie z treścią załączników

Modyfikacja SWZ-pism [...].docx

SWZ - treść modyfika [...].docx

2022-06-23 14:31 Kamila Dziewanowska Odpowiedź na pytania - zgodnie z treścią załącznika

Odpowiedź na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 492