Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2020/RB Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na terenie działki 5573/64 położonej w Tychach przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II.

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 28-02-2020 09:35:00
Placing offers : 30-04-2020 12:00:00
Offers opening : 30-04-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-2020-RB załącznik 6 harmonogram.xlsx xlsx 27.41 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB załącznik 5 przedmiary robót.7z 7z 1628.67 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB załącznik 4 dokumentacja projektowa.7z 7z 283994.36 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB załącznik 3 wzór umowy.docx docx 50.83 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB załącznik 2a oświadczenie trzeciego podmiotu.docx docx 25.68 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB załącznik 2 JEDZ.doc doc 183 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB załącznik 1 formularz oferty.docx docx 29.97 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB SIWZ.pdf pdf 1319.75 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB ogłoszenie 2020-OJS042-098241-pl.pdf pdf 141.51 2020-02-28 09:35:00 Proceeding
1-2020-RB pytania zmiana siwz.pdf pdf 9607.17 2020-03-23 13:44:43 Public message
1-2020-RB ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 91.72 2020-03-25 16:41:05 Public message
1-2020-RB zmiana terminu.pdf pdf 625.16 2020-04-10 13:29:41 Public message
ENOTICES_n0032ekt-2020-048335-NF14-PL.pdf pdf 70.72 2020-04-10 13:39:03 Public message
OPIS.pdf pdf 355.96 2020-04-15 18:23:22 Public message
K_208_Ściana oporowa z fundamentem FSOM-1, SOM-1_rev01.pdf pdf 830.65 2020-04-15 18:23:22 Public message
K_208_Ściana oporowa z fundamentem FSOM-1, SOM-1_rev01.dwg dwg 267.01 2020-04-15 18:23:22 Public message
K_100_Rzut fundamentów budynku_rev01.pdf pdf 853.34 2020-04-15 18:23:22 Public message
E-15 (A3).pdf pdf 142.1 2020-04-15 18:23:22 Public message
E-10 (A3).pdf pdf 367.61 2020-04-15 18:23:22 Public message
E-09 (A1).pdf pdf 631.31 2020-04-15 18:23:22 Public message
1-2020-RB wyjaśnienia siwz-2.pdf pdf 888.71 2020-04-15 18:23:22 Public message
AW.14 - przekrój BB.pdf pdf 2572.45 2020-04-16 18:14:54 Public message
23-04-2020 przedmiary.7z 7z 332.71 2020-04-23 12:58:02 Public message
23-04-2020 konstrukcja.7z 7z 4784.25 2020-04-23 12:58:02 Public message
23-04-2020 architektura.7z 7z 14439.49 2020-04-23 12:58:02 Public message
1-2020-RB wyjaśnienia 23-04-2020.pdf pdf 695.28 2020-04-23 12:58:02 Public message
1-2020-RB grupa kapitałowa.doc doc 95 2020-04-30 13:56:34 Public message
1-2020-RB informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 624.13 2020-04-30 13:56:34 Public message
1-2020-RB wybór oferty.pdf pdf 530.48 2020-06-10 12:14:22 Public message
ENOTICES_n0032ekt-2020-082314-NF03-PL.pdf pdf 118.06 2020-06-24 21:09:17 Public message

Announcements

2020-06-24 21:09 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ENOTICES_n0032ekt-20 [...].pdf

2020-06-10 12:14 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

1-2020-RB wybór ofer [...].pdf

2020-04-30 13:56 Artur Wyżkiewicz Niniejszym informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:30 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W załączeniu Protokół z otwarcia ofert.

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przypominamy, iż Wykonawca/y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 8 SIWZ.

W załączeniu Wzór oświadczenia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1-2020-RB grupa kapi [...].doc

1-2020-RB informacja [...].pdf

2020-04-23 12:58 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy zmianę SIWZ w zakresie dokumentacji w zakresie załącznika nr 4 i nr 5.

23-04-2020 przedmiar [...].7z

23-04-2020 konstrukc [...].7z

23-04-2020 architekt [...].7z

1-2020-RB wyjaśnieni [...].pdf

2020-04-16 18:14 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy brakujący plik, o którym mowa w odpowiedziach do pytania nr 8 z dnia 15 kwietnia 2020 r.

AW.14 - przekrój BB. [...].pdf

2020-04-15 18:23 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedstawiamy odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.

OPIS.pdf

K_208_Ściana oporowa [...].pdf

K_208_Ściana oporowa [...].dwg

K_100_Rzut fundament [...].pdf

E-15 (A3).pdf

E-10 (A3).pdf

E-09 (A1).pdf

1-2020-RB wyjaśnieni [...].pdf

2020-04-10 13:39 Artur Wyżkiewicz Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia nr 143078-2020.

ENOTICES_n0032ekt-20 [...].pdf

2020-04-10 13:29 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry. Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:30.

1-2020-RB zmiana ter [...].pdf

2020-03-25 16:41 Artur Wyżkiewicz Ogłoszenie o sprostowaniu nr 2020/S 060-143078 (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 042-098241).

1-2020-RB ogłoszenie [...].pdf

2020-03-23 13:44 Artur Wyżkiewicz Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ.

1-2020-RB pytania zm [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2361