Proceeding: Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP

Zamówienia Publiczne
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 15-03-2019 11:32:00
Placing offers: 08-05-2019 08:00:00
Opening offers : 08-05-2019 09:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-04-17 20:43 Tomasz Lulka Arkusz funkcjonalności - wersja z 17.04.2019 r.

20190417 - ZP-004-19 [...].xlsx

2019-04-17 15:15 Zamówienia Publiczne Zmienione dokumenty:
- OPZ – zmiana w p. 4.2.4
- Umowa – zmiana w p. 10.3 oraz 13.3
- Załączniki do umowy – zmiana w załączniku 13

20190417 - Załącznik [...].docx

20190417 - ZP-004-19 [...].docx

20190417 - ZP-004-19 [...].doc

2019-04-17 15:03 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - zestaw V

ZP-004-19 odpowiedzi [...].docx

2019-04-17 14:42 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - zestaw IV

ZP-004-19 odpowiedzi [...].docx

2019-04-17 12:14 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - zestaw II i III

ZP-004-19 odpowiedzi [...].docx

ZP-004-19 odpowiedzi [...].docx

2019-04-16 14:33 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytanie 1 i zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2019.04.16

ZP-004-19 odpowiedzi [...].docx

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 532

Send a message