Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/22/IR Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 6 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Deadlines:
Published : 18-07-2022 12:40:00
Placing offers : 02-08-2022 09:00:00
Offers opening : 02-08-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.58 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1577.96 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 175.25 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Program funkcjonalno - użytkowy - budynek nr 6.PDF PDF 2214.67 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 40.22 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów ....docx docx 34.79 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.docx docx 35.56 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonania zamówienia.docx docx 34.22 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z art. 95 ustawy.docx docx 34.75 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 66.84 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10-10a - Oświadczenia dotyczące wykluczenia.docx docx 40.83 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wskazania części zamówienia publicznego, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom.docx docx 34.79 2022-07-18 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 44.06 2022-07-20 13:21:24 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx docx 35.41 2022-07-20 13:21:31 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 51.42 2022-07-20 13:20:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 25.46 2022-08-02 12:26:55 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 464.53 2022-08-22 10:04:41 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.16 2022-08-31 13:07:28 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 56.44 2022-11-15 10:16:58 Public message

Announcements

2022-11-15 10:16 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-08-31 13:07 Adam Kostecki Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-22 10:04 Adam Kostecki Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022 poz. 1710), Zamawiający przedstawia informację z o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-08-02 12:26 Adam Kostecki Działając na mocy art. 222 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079), Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 6 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (nr sprawy 17/22/IR)

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-02 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 295 834,00 zł.
2022-07-20 13:20 Adam Kostecki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 827