Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MUZEUM/WW/01/2020 Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej w Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) w Toruniu

Jacek Raczko
Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II
Deadlines:
Published : 21-10-2020 09:42:00
Placing offers : 21-12-2020 12:00:00
Offers opening : 21-12-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 866.97 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_do_OPZ.pdf pdf 30730.4 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_OPZ.pdf pdf 1312.71 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_do_OPZ.pdf pdf 237.18 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_do_OPZ.zip zip 46416.26 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_do_OPZ.pdf pdf 30730.4 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Zalaczniki_nr_3_9_do_SIWZ_pdf.zip zip 2463.52 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Zalaczniki_nr_3_9_do_SIWZ_docx.zip zip 175.67 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 161.16 2020-10-21 09:42:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_wzor_umowy.pdf pdf 664.32 2020-10-27 09:00:20 Proceeding
Odpowiedzi_na_pytania_1.pdf pdf 191.72 2020-10-27 15:10:29 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_2.pdf pdf 320.77 2020-11-12 11:00:35 Public message
Ogloszenie_o_zamowieniu_sprostowanie.pdf pdf 89.76 2020-11-17 09:21:38 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_3.pdf pdf 307 2020-11-27 11:09:25 Public message
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_formularz_ofertowy (wersja jednolita stan na 27.11.2020).docx docx 20.76 2020-11-27 11:09:25 Public message
20201201_modyfikacja_terminu_składania_ofert.pdf pdf 213.96 2020-12-02 09:35:51 Public message
Ogloszenie_o_zamowieniu_sprostowanie_1.pdf pdf 90.25 2020-12-04 09:21:27 Public message
20201221_modyfikacja godziny otwarcia ofert.pdf pdf 139.02 2020-12-21 11:25:02 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_4.pdf pdf 184.25 2020-12-17 10:49:58 Public message
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_formularz_ofertowy (wersja jednolita stan na 17.12.2020).docx docx 20.41 2020-12-17 10:49:58 Public message
20201222_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 151.16 2020-12-23 10:01:46 Public message
Ogloszenie_o_zamowieniu_sprostowanie_2.pdf pdf 85.59 2020-12-29 09:48:00 Public message
20210202_Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf pdf 3589.1 2021-02-02 17:30:07 Public message

Announcements

2021-02-02 17:30 Jacek Raczko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20210202_Informacja_ [...].pdf

2021-02-02 17:28 Jacek Raczko The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-29 09:48 Jacek Raczko Polska-Toruń: Specjalne usługi projektowe 2020/S 251-632748
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 205-499615)

Ogloszenie_o_zamowie [...].pdf

2020-12-23 10:01 Jacek Raczko Informacja z otwarcia ofert

20201222_informacja [...].pdf

2020-12-21 11:25 Jacek Raczko Informacja o zmianie godziny otwarcia ofert

20201221_modyfikacja [...].pdf

2020-12-21 11:22 Jacek Raczko The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-17 10:49 Jacek Raczko Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Zestaw 4
Jednolita wersja załącznika nr 7 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Zalacznik_nr_7_do_SI [...].docx

2020-12-04 09:21 Jacek Raczko Polska-Toruń: Specjalne usługi projektowe 2020/S 237-585823 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 205-499615)

Ogloszenie_o_zamowie [...].pdf

2020-12-02 09:35 Jacek Raczko Wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert

20201201_modyfikacja [...].pdf

2020-11-27 11:09 Jacek Raczko Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Zestaw 3
Jednolita wersja załącznika nr 7 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Zalacznik_nr_7_do_SI [...].docx

2020-11-17 09:21 Jacek Raczko Polska-Toruń: Specjalne usługi projektowe 2020/S 224-551429
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 205-499615)

Ogloszenie_o_zamowie [...].pdf

2020-11-12 11:00 Jacek Raczko Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Zestaw 2

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2020-10-27 15:10 Jacek Raczko Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Zestaw 1

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2020-10-26 09:44 Jacek Raczko W dniu 23 października 2020 roku Zamawiający otrzymał pytanie nr 1.

Treść pytania nr 1:
Patrząc na wymagania techniczne, mamy pytanie.
OBOWIĄZKOWE jest posiadanie doświadczenia w projektowaniu lub budowaniu 4 rodzajów muzeów / wystaw, czy też możemy mieć tylko jedno lub dwa z nich?
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(iii) zrealizował - w muzeum lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem dzieł sztuki, eksponatów historycznych lub wystawienniczym prezentowaniem treści historycznych:
1) co najmniej jedną ekspozycję o tematyce związanej z Janem Pawłem II lub o tematyce związanej z duchowością chrześcijańską,
2) co najmniej jedną ekspozycje o tematyce historycznej związane z historią Polski do roku 1939 r.,
3) co najmniej jedną ekspozycję o tematyce związanej z martyrologią narodu polskiego w okresie II wojny światowej,
4) co najmniej jedną ekspozycję o tematyce historycznej związane z historią Polski po roku 1945 r.,
w tym przynajmniej jedna z wyżej wymienionych realizacji dotyczyła wystawy stałej, w skład której wchodziły co najmniej: aranżacja wnętrza (scenografia wystawy), opracowanie grafiki, wykonanie treści multimedialnych (kontentu) dla stanowisk multimedialnych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Dla spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu wystarczające jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji:
a) jednej ekspozycji obejmującej swoją tematyką łączny zakres wskazany w punktach od 1) do 4) powyżej, której realizacja dotyczyła wystawy stałej, w skład której wchodziły co najmniej: aranżacja wnętrza (scenografia wystawy), opracowanie grafiki, wykonanie treści multimedialnych (kontentu) dla stanowisk multimedialnych lub
b) jednej lub więcej ekspozycji oddzielnie dla każdej tematyki wskazanej w punktach od 1) do 4) powyżej, z których jedna realizacja dotyczyła wystawy stałej, w skład której wchodziły co najmniej: aranżacja wnętrza (scenografia wystawy), opracowanie grafiki, wykonanie treści multimedialnych (kontentu) dla stanowisk multimedialnych lub
c) dowolnej ilości ekspozycji obejmujących swoją tematyką cały zakres wskazany w punktach od 1) do 4) powyżej, z których przynajmniej jedna realizacja powinna dotyczyć wystawy stałej, w skład której wchodziły co najmniej: aranżacja wnętrza (scenografia wystawy), opracowanie grafiki, wykonanie treści multimedialnych (kontentu) dla stanowisk multimedialnych.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5562