Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/23/IR Remont schodów zewnętrznych oraz renowacji zadaszenia przy wejściu głównym do budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Deadlines:
Published : 09-05-2023 10:13:00
Placing offers : 24-05-2023 09:00:00
Offers opening : 24-05-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.28 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1266.16 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
SWZ.docx docx 181.95 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.PDF PDF 1299.1 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 40.85 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy _Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 44.63 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.docx docx 36.42 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonania zamówienia.docx docx 34.81 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z art. 95 ustawy.docx docx 35.23 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wskazania części zamówienia publicznego, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom.docx docx 35.66 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznych_zawodowych.docx docx 35.9 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 9-9a do SWZ - Oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833_2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach ....docx docx 43.04 2023-05-09 10:13:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 305.17 2023-06-06 13:06:35 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 70.37 2023-06-27 14:26:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 25.31 2023-05-24 10:00:07 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 59.66 2023-09-25 14:49:34 Public message

Announcements

2023-09-25 14:49 Adam Kostecki Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-06-27 14:26 Adam Kostecki Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-06 13:06 Adam Kostecki Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-05-24 10:00 Adam Kostecki Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2023-05-24 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 100 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 423