Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2418/22/135/IR Budowa i modernizacja obiektów przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 09-11-2022 15:17:00
Placing offers : 03-02-2023 10:00:00
Offers opening : 03-02-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał do edycji.docx docx 40.66 2022-11-09 15:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.54 2022-11-09 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ.zip zip 173484.65 2022-11-09 15:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1050.74 2022-11-09 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ.pdf pdf 556.87 2022-11-09 15:17:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 80.87 2022-11-25 13:21:10 Public message
zał do edycji uaktualnione .docx docx 41.17 2022-11-25 13:21:10 Public message
odp2418.pdf pdf 247.48 2022-11-25 13:21:10 Public message
odp2418_2022120211010436.pdf pdf 1542.26 2022-12-02 11:09:48 Public message
koncepcja - dach, przekroje, widoki.pdf pdf 6799.04 2022-12-02 11:09:48 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji1.pdf pdf 66.48 2022-12-13 10:01:49 Public message
odpowiedzi2.pdf pdf 547.34 2022-12-13 10:01:49 Public message
pismo kons. zabytków-1.pdf pdf 144.68 2022-12-13 10:01:49 Public message
112__VWAW_EWT_20_2006088-1.pdf pdf 1931.81 2022-12-15 14:50:13 Public message
206_C_A_RZ_ Arkusze DWG.rar rar 182445.49 2022-12-15 14:50:13 Public message
Belwederska ND_B_KW_07487_2020_ND_B_KW_00001_2020-1.pdf pdf 412.37 2022-12-15 14:50:13 Public message
odp2418_3.pdf pdf 970.44 2022-12-15 14:50:13 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji2.pdf pdf 72.88 2022-12-20 12:52:26 Public message
odp2418_2022122012510354.pdf pdf 1186.49 2022-12-20 12:52:26 Public message
Dokumentacja Geotechniczna badań podłoża gruntowego Warszawa ul. Belwederska opinia.pdf pdf 1692.02 2023-01-04 14:02:10 Public message
odp2418_5.pdf pdf 559.08 2023-01-04 14:02:10 Public message
zał do edycji 04.01.2023 .docx docx 41.2 2023-01-04 14:02:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.01 2023-01-17 11:31:19 Public message
WZP_117_23_2418_22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 719.13 2023-01-17 11:31:19 Public message
WZP-117-23-2418-22 Pytania i odpwiedzi 17.01.2023.pdf pdf 358.91 2023-01-17 11:31:19 Public message
pzt_koncepcja.pdf pdf 2182.11 2023-01-19 15:36:58 Public message
WZP_148_23_2418_22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 60.2 2023-01-19 15:36:58 Public message
WZP_176_23_2418_22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 66 2023-01-24 11:25:08 Public message
WZP_187_23_2418_22 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 171.47 2023-01-25 14:30:36 Public message

Announcements

2023-01-25 14:30 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 5, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 288
Wykonawca zwraca się z prośbą o precyzyjną odpowiedż na pytanie nr 3 z dnia 25.11.2023 i potwierdzenie iż doświadczenie kieorwnika budowy w brzmieniu ,, ,,zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli przy realizacji budowy osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy pełniła funkcję kieorwnika budowy od rozpoczęcia robót budowlanych( potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót lub innym dokumentem, z którego będzie to wynikać, że roboty zostały odebrane..'' : dotyczy spełnienia warunku wskazanego w tirecie drugim a nie łacznie w tirecie pierwszym.
Odpowiedż Zamawijającego nadal budzi wątpliwości interpretacyjne. Prosimy o precyzyjną odpowieź tak aby nie była ona przedmiotem odwołań bądź błędnej interepretacji wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 182 (pismo WZP-3112/2418/22 z dnia 20.12.2022 r.). Zamawiający informuje, że wymaga doświadczenia kierownika budowy określonego w rozdz. V ust 2 pkt. 2) lit b) ppkt b1) SWZ.

Pytanie nr 289
Prosimy serdecznie jesszcze raz o odpwiedż na pytania formalne oraz przekazanie Jedz w formie edytowalnej lub link do ESPD, oraz uaktulanione wszystkie załączniki do swz i SWZ z naniesionymi zmianami, tak by nic nie budziło wątpliwości interepretacyjnych przy wypełnieniu wszelkich dokumentów.formalnych.
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 (pismo WZP-2867/2418/22 z dnia 25.11.2022 r.).

Pytanie nr 290
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy do oferty należy dołaczyć oświadczenie zgodnie z zał nr 4 do swz.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że uszczegółowia odpowiedź na pytanie nr 276 (pismo WZP-117/2418/22 z dnia 17.01.2023 r.). Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca wraz z ofertą składa:
- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień wraz z oświadczeniem dotyczącym przesłanek wykluczenia (Wzór - Załącznik nr 4/4A do SWZ) - dotyczy Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/Podwykonawcy;
- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
- zobowiązanie podmiotu (Wzór - Załącznik nr 5 do SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy);
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
- informacja dot. wadium.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następującą zmianę:
Zamawiający informuje, że §12 ust. 15 ogólnych warunków umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.”


Zmiany i wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

WZP_187_23_2418_22 P [...].pdf

2023-01-24 11:25 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 5, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:


Pytanie nr 287
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 260. Jakiego poziomu szczegółowości dokumentacji oczekuje Zamawiający, tzn. na poziomie jakiego LOD (1-5) ma być wykonana dokumentacja? BIM STANDARD szczegółowo opisuje każdy z tych 5 poziomów. Ma to duże znaczenie, ponieważ poziom LOD 4 i LOD 5 znacząco podrażają projekt.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że oczekuje wykonania dokumentacji o szczegółowości grafiki i nasycenia informacją na poziomie średnim (BIM Standard PL).

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

WZP_176_23_2418_22 P [...].pdf

2023-01-19 15:36 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 5, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:


Pytanie nr 286
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 261.
Gdzie w zamieszczonej dokumentacji znajduje się projekt zagospodarowania terenu z punktami oznaczonymi G-J i K-N?

Odpowiedź
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie załącza plik z zaznaczonymi punktami terenu G-J i K-N.
Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

pzt_koncepcja.pdf

WZP_148_23_2418_22 P [...].pdf

2023-01-17 11:31 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 5, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WZP_117_23_2418_22 P [...].pdf

WZP-117-23-2418-22 P [...].pdf

2023-01-04 14:02 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 5, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Dokumentacja Geotech [...].pdf

odp2418_5.pdf

zał do edycji 04.01. [...].docx

2022-12-20 12:52 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, 5, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

odp2418_202212201251 [...].pdf

2022-12-15 14:50 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, 5, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

112__VWAW_EWT_20_200 [...].pdf

206_C_A_RZ_ Arkusze [...].rar

Belwederska ND_B_KW_ [...].pdf

odp2418_3.pdf

2022-12-13 10:01 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

odpowiedzi2.pdf

pismo kons. zabytków [...].pdf

2022-12-02 11:09 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

odp2418_202212021101 [...].pdf

koncepcja - dach, pr [...].pdf

2022-11-25 13:21 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

zał do edycji uaktua [...].docx

odp2418.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 5564