Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SMP.2710.1.2022 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Metropolii Poznańskiej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r."

Aleksandra Adamska Enmedia
Metropolia Poznań
Deadlines:
Published : 20-07-2022 12:33:00
Placing offers : 18-08-2022 11:00:00
Offers opening : 18-08-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 268.11 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 158.84 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - opis przedmiotu zamówienia_wg taryfy.xlsx xlsx 134.26 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ - opis przedmiotu zamówienia_wg cen konkurencyjnych.xlsx xlsx 72.39 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx docx 53.32 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2B do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx docx 57.03 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 24.42 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 58.03 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 57.4 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 193.5 2022-07-20 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4A do SWZ - oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 Pzp i art. 5k rozporządzenia 833_2014 i na podstawie art 125 ust. 1 Pzp.docx docx 30.14 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 4B do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 5 Pzp.docx docx 29.13 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc doc 48 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 6A do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.17 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 6B do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.2 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.doc doc 47.5 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 8A do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 43 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 8B do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 42.5 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 9A do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 18.01 2022-07-20 12:34:50 Public message
Załącznik nr 9B do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 18.03 2022-07-20 12:34:50 Public message
OŚWIADCZENIA NA TARYFĘ.zip zip 27491.69 2022-07-20 12:41:48 Public message
Oświadczenie Gmina Suchy Las aktualizacja.pdf pdf 190.12 2022-07-20 14:04:46 Public message
Zmiana 26.07_Załącznik nr 3.1 do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 27.87 2022-07-26 15:14:18 Public message
Zmiana 27.07_Załącznik nr 3.1 do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 27.92 2022-07-27 09:18:33 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 813.85 2022-08-05 11:11:16 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf pdf 75.48 2022-08-11 12:37:42 Public message
Wyjasnienia treści SWZ III..pdf pdf 86.1 2022-08-17 12:23:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 92.33 2022-08-18 13:14:06 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 546.12 2022-10-17 10:31:16 Public message

Announcements

2022-10-17 10:31 Aleksandra Adamska Enmedia Dzień Dobry,
w załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-18 13:14 Aleksandra Adamska Enmedia Dzień Dobry,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-18 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
a) dla I części zamówienia: 11 860 986,58 zł brutto,
b) dla II części zamówienia: 20 736 216,09 zł brutto.
2022-08-17 12:23 Aleksandra Adamska Enmedia Dzień dobry, w załączeniu kolejne pytania od wykonawców do SWZ.

Wyjasnienia treści S [...].pdf

2022-08-11 12:37 Aleksandra Adamska Enmedia Dzień dobry,
w załączeniu kolejne pytania od wykonawców do SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-08-05 11:11 Aleksandra Adamska Enmedia Dzień dobry,
zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-07-27 09:18 Aleksandra Adamska Enmedia Zamawiający publikuje zamianę załącznika nr 3.1 do SWZ - kalkulator. Zamawiający w opłacie zmiennej dokonał zmiany ilości paliwa gazowego ( kWh ) poprzez dodanie ilości paliwa gazowego rozliczanego według cen konkurencyjnych.

Zmiana 27.07_Załączn [...].xlsx

2022-07-26 15:14 Aleksandra Adamska Enmedia Zamawiający publikuje zmianę do załącznika nr 3.1 do SWZ - kalkulator.

Zmiana 26.07_Załączn [...].xlsx

2022-07-20 14:04 Aleksandra Adamska Enmedia Zamawiający publikuje Oświadczenie taryfowe Gminy Suchy Las aktualizacja.

Oświadczenie Gmina S [...].pdf

2022-07-20 12:41 Aleksandra Adamska Enmedia Zamawiający publikuje oświadczenia na podstawie art. 62b Prawo energetyczne.

OŚWIADCZENIA NA TARY [...].zip

2022-07-20 12:34 Aleksandra Adamska Enmedia Zamawiający publikuje załączniki do SWZ od 4A-9B

Załącznik nr 4A do S [...].docx

Załącznik nr 4B do S [...].docx

Załącznik nr 5 do SW [...].doc

Załącznik nr 6A do S [...].docx

Załącznik nr 6B do S [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].doc

Załącznik nr 8A do S [...].doc

Załącznik nr 8B do S [...].doc

Załącznik nr 9A do S [...].docx

Załącznik nr 9B do S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 700