Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 590/1/2022/W Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW dla EPEC na działce 367/19 obręb 31 w Elblągu

Malwina Pawełas
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Department: FZ – Dział Zamówień i Umów
Deadlines:
Published : 02-02-2022 08:25:00
Placing offers : 14-03-2022 10:00:00
Offers opening : 14-03-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW dla EPEC na działce 367/19 obręb 31 w Elblągu

1.   Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:

a) Wykonanie kompleksowej dokumentacji farmy fotowoltaicznej umożliwiającej realizację inwestycji

b) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu”, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi” i w oparciu o niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia. 

Zamawiający wymaga:

wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, na zasadach określonych w rozdz. XV SWZ,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, którego Oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), przed podpisaniem Umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie, na zasadach określonych w rozdz. XX SWZ,

- termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2023 r.

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo otrzymanej faktury,

Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu celem zapoznania się z zakresem prac.

W załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plWiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022.02.01-SWZ_farma-sig.pdf pdf 23478.72 2022-02-02 08:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - PFU.docx docx 1401.29 2022-02-11 14:26:33 Proceeding
Załącznik nr 1_oświadczenie.docx docx 16.63 2022-02-02 08:25:00 Criterion
Załącznik nr 2-wykaz_robót.docx docx 15.29 2022-02-02 08:25:00 Criterion
Załącznik nr 3 - wzór umowy.docx docx 233.6 2022-02-11 14:21:03 Criterion
zdjęcia.zip zip 13677.66 2022-02-09 08:32:08 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1234.04 2022-02-15 07:25:05 Public message
Odpowiedzi 21.02.2022.pdf pdf 170.31 2022-02-21 21:32:46 Public message
Odpowiedzi 22.02.2022.pdf pdf 215.08 2022-02-22 11:59:56 Public message
Elbląg.pdf pdf 2060.72 2022-02-22 11:59:56 Public message
Inwentaryzacja Elbląg 2.xlsx xlsx 98.82 2022-02-22 11:59:56 Public message
operat dendrologiczny Elbląg.docx docx 3552.34 2022-02-22 11:59:56 Public message
Odpowiedzi 24.02.2022.pdf pdf 107.73 2022-02-24 11:32:06 Public message
Odpowiedzi 01.03.2022.pdf pdf 9516.41 2022-03-01 12:29:57 Public message
2022.03.01.Załącznik nr 3 -Wzór umowy.docx docx 241.49 2022-03-01 12:29:57 Public message
2022.03.01-Załącznik nr 4-PFU.docx docx 1400.14 2022-03-01 12:29:57 Public message
2022.03.02-zmiana wzoru umowy.pdf pdf 159.95 2022-03-02 08:27:30 Public message
2022.03.02.-Wzór umowy.docx docx 240.62 2022-03-02 08:27:30 Public message
Odpowiedzi 04.03.2022.pdf pdf 778.85 2022-03-04 14:26:12 Public message

Announcements

2022-03-29 12:55 Malwina Pawełas Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. informuje, że postępowanie zostało rozstrzygnięte. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma SPIE Elbud Gdańsk S. A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 87.
2022-03-04 14:26 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ. Wszelkie odpowiedzi znajdują się w załączniku.

Odpowiedzi 04.03.202 [...].pdf

2022-03-04 13:31 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do dnia 14.03.2022 r. godz. 10:00.
2022-03-02 08:27 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że dokonuje zmian Załącznika nr 3 do SWZ - Wzoru umowy.
Wszelkie zmiany dostępne są w załączniku, Zamawiający załącza również zmieniony Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.

2022.03.02-zmiana wz [...].pdf

2022.03.02.-Wzór umo [...].docx

2022-03-01 12:29 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ. Wszelkie odpowiedzi znajdują się w załączniku. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SWZ.

Odpowiedzi 01.03.202 [...].pdf

2022.03.01.Załącznik [...].docx

2022.03.01-Załącznik [...].docx

2022-02-24 11:32 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ. Wszelkie odpowiedzi znajdują się w załączniku.

Odpowiedzi 24.02.202 [...].pdf

2022-02-22 11:59 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ. Wszelkie odpowiedzi znajdują się w załączniku.

Odpowiedzi 22.02.202 [...].pdf

Elbląg.pdf

Inwentaryzacja Elblą [...].xlsx

operat dendrologiczn [...].docx

2022-02-21 21:32 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ. Wszelkie odpowiedzi znajdują się w załączniku.

Odpowiedzi 21.02.202 [...].pdf

2022-02-18 13:01 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do dnia 07.03.2022 r. godz. 10:00.
2022-02-15 07:25 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ. Wszelkie odpowiedzi znajdują się w załączniku.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-02-09 08:32 Malwina Pawełas Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do SWZ.
Pytanie nr 1:
Na wskazanej przez Zamawiającego działce geoportal wskazuje dosyć dużą powierzchnię porośnięta przez drzewa. Czy posiadają Państwo zdjęcia terenu i mogliby Państwo je udostępnić?
Odpowiedź:
W załączeniu zdjęcia terenu.
Pytanie nr 2:
Czy wizja jest obowiązkowa?
Odpowiedź:
W naszej opinii wizja terenu jest zalecana, celem zaznajomienia się z terenem i poznaniem jego uwarunkowań.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których planuje się wykonać instalację fotowoltaiczną?
Odpowiedź:
Zamawiający jest dzierżawcą terenu.

zdjęcia.zip

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy około 2 MW dla EPEC na działce 367/19 obręb 31 w Elblągu Proszę o podanie całościowej kwoty oferty 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Serwis (Czas usunięcia awarii) w okresie rękojmi 5% Wykonawca zapewni serwis. Czas reakcji 24 godziny lub 48 godzin od zgłoszenia na usunięcie awarii w okresie rękojmi. Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację: - 48 godzin - 0 punktów, - 24 godziny - 5 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 5. (0)
3 Okres rękojmi na roboty budowlane i montażowe 5% Minimalny okres rękojmi na roboty budowlane i montażowe wynosi 5 lat, Wykonawca może podać od 5 do 10 lat. Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację: - 5 lat - 0 punkt, - 6 lat - 1 punkt, - 7 lat – 2 punkty, - 8 lat – 3 punkty, - 9 lat – 4 punkty, - 10 lat - 5 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 5 (0)
4 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania - Zamawiający wymaga dołączenia skanu dokumentu. Proszę potwierdzić spełnienie warunków. Attachment required

Załącznik nr 1_oświa [...].docx

(0)
5 Wykaz wykonanych robót budowlanych - Wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, o których mowa w rozdziale X, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodny z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, wraz z dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są: a) Referencje, b) Inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, c) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów, Uwaga: Dokumenty muszą być w formie skanu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). Attachment required

Załącznik nr 2-wykaz [...].docx

(0)
6 Pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane - Proszę dołączyć dokument Pełnomocnictwa, jeśli dotyczy. Zamawiający wymaga, dołączenia skanu dokumentu, poświadczonego za zgodność z oryginałem. (0)
7 Wadium - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania Ofert. Dowód wniesienia wadium: a) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy dołączyć do oferty potwierdzenie wykonania przelewu; b) w przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, stosowny dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym Attachment required (0)
8 Uprawnienia dla kierowników budowy i robót - Skan decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla kierowników budowy i robót oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do PIIB Attachment required (0)
9 Uprawnienia dla projektantów - Skan decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do PIIB dla projektantów Attachment required (0)
10 Oświadczenie dotyczące podwykonawców - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia Podwykonawcom lub, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ; oraz dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia w postaci oświadczeń lub innych dokumentów zawierających powyższe zobowiązania. Attachment required (0)
11 Umowa - Akceptacja Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) Proszę potwierdzić.

Załącznik nr 3 - wzó [...].docx

(0)
12 Ubezpieczenie - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć skan polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony (ze złożonych dokumentów musi wynikać, że polisa jest opłacona) zgodnie z zapisami SWZ. Proszę potwierdzić. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2790