Proceeding: Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

Deadlines:
Posted : 07-02-2019 10:48:00
Placing offers: 28-03-2019 10:00:00
Opening offers : 28-03-2019 10:10:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.ul. Szczecińska 35, 73 – 110 Stargard 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:  

Przebudowę i rozbudowę krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że załącznik nr 8 do SIWZ na jaki składa się dokumentacja techniczna, przedmiary i SST ze względu na swoją objętość dostępne są do pobrania pod adresem 

ZAŁĄCZNIK 8 DO SIWZ

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ.
Odpowiedź w załącznikach oraz komunikatach.

Nastąpiła również zmiana zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
Treść zmian została zamieszczona w załącznikach oraz w komunikatach.Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-05-02 14:05 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące prowadzonego postępowania.

OGLOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2019-04-15 11:00 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2019-03-28 10:58 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający zamieszcza z informację otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2019-03-21 12:30 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na pytania do SIWZ. W załączeniu część VI odpowiedzi i wyjaśnień oraz zmian SIWZ.

21.03.2019 Odpowiedz [...].pdf

Basen Stargard2.2 - [...].pdf

Basen Stargard2.2 - [...].prd

2019-03-19 11:43 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający zamieszcza w załączeniu komunikat dotyczący składania wniosków odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ.

19.03.2019 Komunikat [...].pdf

2019-03-18 14:45 Honorata Siry-Jabłońska W związku z udzielonymi w dniu 12.03.2019 r. odpowiedziami i wyjaśnieniami do SIWZ w załączeniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym EU oraz Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

12.03.2019 OGŁOSZENI [...].pdf

12.03.2019 OGŁOSZENI [...].pdf

2019-03-18 14:36 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na pytania do SIWZ. W załączeniu część V odpowiedzi i wyjaśnień oraz zmian SIWZ.

18.03.2019 Odpowiedz [...].pdf

18.03.2019 Załącznik [...].docx

2019-03-13 09:31 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o brakujący załącznik nr 2a do SIWZ.

Zalacznik nr 2a OŚWI [...].docx

2019-03-12 19:30 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na pytania do SIWZ. W załączeniu część IV odpowiedzi i wyjaśnień oraz zmian SIWZ.
Jednocześnie zwraca się uwagę na zmianę warunku udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert.

Zamawiający uzupełnia również zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ, który został wprowadzony komunikatem Zamawiającego z dnia 25.02.2019 r.

12.03.2019 ODPOWIEDZ [...].rar

ZMIANA Zalacznik nr [...].docx

2019-03-11 11:04 Honorata Siry-Jabłońska W związku z udzielonymi w dniu 06.03.2019 r. odpowiedziami i wyjaśnieniami do SIWZ w załączeniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym EU ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
2019-03-11 11:04 Honorata Siry-Jabłońska W związku z udzielonymi w dniu 06.03.2019 r. odpowiedziami i wyjaśnieniami do SIWZ w załączeniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym EU ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

08.03.2019 ZMIANA OG [...].pdf

28.02.2019 ZMIANA OG [...].pdf

2019-03-06 13:35 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na pytania do SIWZ. W załączeniu część I, część II i część III odpowiedzi i wyjaśnień oraz zmian SIWZ.
Jednocześnie zwraca się uwagę na zmianę warunku udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert.

06.03.2019 ODPOWIEDZ [...].7z

06.03.2019 ODPOWIEDZ [...].7z

06.03.2019 OGŁOSZENI [...].pdf

25.02.2019 ODPOWIEDZ [...].7z

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 633

Send a message