Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ/1/2023 Zakup i dostawa: usprawnień architektonicznych dotyczących poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego

Romana Dominiak
Powiat Poddębicki
Deadlines:
Published : 24-02-2023 11:35:00
Placing offers : 08-03-2023 10:00:00
Offers opening : 08-03-2023 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe nr OZ / 1 / 2023

 

W związku z realizacją  projektu: „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwracam się  z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu i dostawy: usprawnień architektonicznych dotyczących poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego tj.: Starostwie Powiatowym w Poddębicach, Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

W związku z  art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) podstawę zapytania stanowi § 9.1 Regulaminu postępowania w zakresie realizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poddębicach do kwoty poniżej 130 tys. zł netto (Uchwała nr 120/779/21 Zarządu Powiatu Poddębickiego z dnia 8 marca 2021 r.).

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY

Powiat Poddębicki, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 NIP 828-135-60-97;  REGON 730934826

 

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa usprawnień w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, tj.:

a)      Plan tyflograficzny  – 5 szt.

b)      Tabliczki z informacją o funkcji pomieszczenia z tekstem w alfabecie Braille’a i piktogramem – 188 szt.

c)       Tabliczki naprowadzające z napisem w alfabecie Braille’a na poręcze schodów – 13 szt. 

d)      Znaczniki fakturowo-kontrastowe na stopnie schodów    38 szt.

2)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3)      Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać cenę brutto, w tym cenę netto plus stawkę oraz kwotę VAT.

4)      Zakup usprawnień, o którym mowa wyżej realizowany będzie na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszego zapytania ofertowego.

5)      Zamawiający może unieważni postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku,  gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

6)      Zamawiający ze względu na specyfikę zamawianych produktów jakimi są oznaczenia m.in. dla osób z dysfunkcją wzroku wspomagające poruszanie się po budynku,  w celu zapewnienia kompleksowości wykonania zamówienia, odstąpił od podzielenia go na części.

 

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 31.05.2023 r.


IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

        1.  Wykonawca powinien przygotować ofertę na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

      2. Oferta powinna:

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną lub opatrzona pieczątką imienną.

3. Cena oferowana netto i brutto przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

      4.  Ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

      5.  Złożona oferta musi być kompletna oraz zgodna ze specyfikacją w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na  adres: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 lub elektronicznie przez platformę” www.platformazakupowa.pl/pn/poddebicki do dnia 06.03.2023 r. do godziny 1000  wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty .Oferta w formie papierowej powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę: usprawnień architektonicznych dotyczących poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego”.

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.       Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.poddebice.biuletyn.net, w zakładce: Zamówienia publiczne/Zamówienia poniżej 130 000 zł netto.

 

VI.                INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.       W ramach zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą sumę punktów według następujących kryteriów:

1)      cena oferty – max 70 pkt. (C)

2)      doświadczenie w realizacji działań zbieżnych z przedmiotem zapytania ofertowego – max 30 pkt. (D)

3)      D + C = suma punktów

2.       Kryterium w zakresie doświadczenia ocenione będzie na podstawie przedstawionych przez Oferenta realizacji w zakresie:

1)      tablic informacyjnych z zastosowaniem tyflografiki z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty (min. 3 – max 6), tj.: 3 realizacje – 0 pkt, każda kolejna – 10 pkt. Przy doświadczeniu niższym niż 3, Oferta będzie odrzucona.

3.       Kryterium w zakresie ceny ocenione będzie na podstawie najkorzystniejszej (najtańszej) oferty cenowej na całość zamówienia wymienione w pkt. II. 1.

4. Maksymalną ocenę – 70 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą cen. Pozostałe oferty z wyższymi cenami będą oceniane według poniższego wzoru.

 

Cena brutto ofert najtańszej

Liczba punktów =      -----------------------------------------     x 70

                                        Cena brutto ocenianej oferty

5 .       W przypadku uzyskania przez oferty identycznej liczby punktów, w ramach oceny, decydujące znaczenie dla wyboru oferty ma kryterium ceny (wybrana zostanie oferta tańsza).

6.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.poddebice.biuletyn.net, w zakładce w zakładce: Zamówienia publiczne/Zamówienia poniżej 130 000 zł netto. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji dodatkowo zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

VII.       DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Torzewska pod numerem telefonu 43 678 78 39 oraz adresem email: zdrowie@poddebicki.pl

 

VIII.       ZAŁĄCZNIKI

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. 1.
  2. Wzór umowy zakupu i dostawy –  zał. 2.
  3. Wzór formularza ofertowego – zał. 3

 

IX.                    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

X.                  Zamawiający nie określa aspektów społecznych dotyczących kryteriów oceny formalnej ofert z uwagi na to, że przedmiot zamówienia został dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

 

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 43 678 78 39 lub 40. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe OZ.1.2023.docx docx 113.12 2023-02-24 11:35:00 Proceeding
zal nr 1 Opis przedmiotu zamowienia.docx docx 114.52 2023-02-24 11:35:00 Proceeding
zal nr 2 wzor umowy.docx docx 115.96 2023-02-24 11:35:00 Proceeding
zal nr 3 Formularz ofertowy.docx docx 124.09 2023-02-24 11:35:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 Plan pomieszczen.docx docx 14.51 2023-02-24 11:35:00 Proceeding
Zalaczniki nr 5-14 rzuty budynkow.zip zip 4519.56 2023-02-24 11:35:00 Proceeding
zmiana terminu i odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2712.62 2023-03-03 12:37:23 Public message
zmiana terminu i odpowiedzi na pytania.docx docx 489.52 2023-03-03 12:37:23 Public message
zmieniony zalacznik nr 4 Plan pomieszczen.docx docx 14.32 2023-03-03 13:10:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 8.03.2023.pdf pdf 472.62 2023-03-08 13:27:35 Public message
Protokol z wynikow.pdf pdf 743.1 2023-03-14 11:09:31 Public message

Announcements

2023-03-14 11:09 Romana Dominiak W załączeniu protokół z wyników postępowania nr OZ/1/2023 z dnia 24.02.2023 r.

Protokol z wynikow.p [...].pdf

2023-03-08 13:27 Romana Dominiak dot. postępowania nr OZ/1/2023 z dnia 24.02.2023 r.

W załączeniu Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.03.2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-03 13:10 Romana Dominiak W związku ze zmianą dotyczącą planu tyflograficznego dla Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, który opracowany ma być w oparciu o rzut budowlany - zal nr. 5, zmieniony został załącznik nr 4 (Ilość pomieszczeń).

zmieniony zalacznik [...].docx

2023-03-03 12:37 Romana Dominiak Zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedzi na pytania.

Nowy termin składania ofert: 08.03.2023 r. do godz. 10.00

zmiana terminu i odp [...].pdf

zmiana terminu i odp [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Plan tyflograficzny Wykonanie planów tyflograficznych wyznaczonych przestrzeni w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie (1 szt.), Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie (3 szt.), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach (1 szt.). Wymagane jest spełnienie co najmniej następujących cech produktu: - zawiera kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny głównych miejsc obsługi użytkowników w budynku z zachowaniem kontrastowości druku z przeznaczeniem dla osób słabowidzących, - zawiera wypukłe rysunki i legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole, oznaczenia kolorystyczne oraz informacje zarówno w języku polskim i alfabecie Braille’a (standard Marburg Medium) - zawiera oznaczenie lokalizacji osoby czytającej tzw. „tu jesteś” w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących; - format planów dostosowany do przestrzeni, która ma być na nim wyeksponowana, niemniej jednak nie większy niż format A2+ - wykonane z nieprzezroczystego, trwałego tworzywa sztucznego o powierzchni nie powodującej odblasku; - montowane do ściany, dolna krawędź tablicy odchylona od 30 do 45 stopni od ściany – montaż po stronie Wykonawcy, - okres gwarancji min. 5 lat. 5 pc. - (0)
2 Tabliczki z informacją o funkcji pomieszczenia w alfabecie Braille’a i piktogramem Tabliczki z informacją o funkcji pomieszczenia w alfabecie Braille’a i piktogramem – 188 szt., w tym: 1. Tabliczki z informacją o funkcji pomieszczenia (147 szt.). Wymagane jest spełnienie co najmniej następujących cech produktu: - wykonane z trwałego tworzywa sztucznego o powierzchni nie powodującej odblasku - wymiary 15x20 cm - 144 szt. - format A4 – 3 szt. - grubość min. 4 mm; - zachowanie kolorystyki kontrastowej; - wypukły napis tekstem pisanym czcionką bezszeryfową i poddruk w alfabecie Braille’a (Standard Marburg Medium) zawierające nazwę wydziału/pomieszczenia oraz cyfrę z numerem pomieszczenia, - gwarancja min. 12 m-cy; - w zestawie elementy do samodzielnego montażu do ściany 2. Tabliczki z piktogramem dla oznaczeń toalet oraz windy (41 szt.): Wymagane jest spełnienie co najmniej następujących cech produktu: - wykonane z trwałego tworzywa sztucznego - wymiary 15x20 cm - grubość min. 4 mm - na tabliczce zostanie zamieszczony piktogram z podpisem w alfabecie Braille’a (Standard Marburg Medium) - piktogramy zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN-ISO 3864-1:2006 - gwarancja min. 12 m-cy - w zestawie elementy do samodzielnego montażu do ściany 188 pc. - (0)
3 Tabliczki naprowadzające z napisem w alfabecie Braille’a na poręcze schodów Wymagane jest, aby produkt spełniał co najmniej następujące cechy: - wykonane ze stali nierdzewnej typu nakładka z możliwością zamontowania na drewnianej, płaskiej poręczy; - zaokrąglone, nieostre krawędzie; - na tabliczce tłoczone napisy w piśmie Braille’a (Standard Marburg Medium) informujące o numerze piętra np.: „piętro 1”; - gwarancja min. 2 lata; - w zestawie elementy do samodzielnego montażu do poręczy 13 pc. - (0)
4 Znaczniki fakturowo-kontrastowe na stopnie schodów Wymagane jest spełnienie co najmniej następujących cech produktu: - znaczniki typu kątowniki na stopnie schodów przystosowane do zamontowania na płytkach ceramicznych wewnątrz budynku; - konstrukcja typu aluminiowa, o nawierzchni fakturowej, trudno ścieralnej, antypoślizgowej; - kolor kontrastowy względem schodów; - wymiary: dł. 230 cm i szer. 10 cm – 12 szt.; dł. 140 cm i szer. 10 cm - 8 szt.; dł. 120 cm i szer. 10 cm – 10 szt.; dł. 90 cm i szer. 10 cm – 8 szt.; - wygięcie pod kątem 90°; - gwarancja min 3 lata; - solidnie montowane do schodów – montaż po stronie Wykonawcy. 38 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie 30% Realizacje w zakresie tablic informacyjnych z zastosowaniem tyflografiki z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty (min. 3 - max 6). (0)
3 załącznik nr 3 - Oferta - należy załączyć zał. nr 3 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami (pkt 3 formularza) Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 433