Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 004/2023 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 13-02-2023 11:02:00
Placing offers : 12-04-2023 10:00:00
Offers opening : 12-04-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

UWAGA! Dokumentacja postępowania zawiera część poufną


1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części poufnej SWZ, w Załączniku nr 9 – dla Części 1, Załączniku nr 10 – dla Części 2, Załączniku nr 11 – dla obu części zamówienia.

2.    Na podstawie art. 133 ust. 3 PZP Zamawiający udostępni szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tylko tym wykonawcom, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową i zwrócą się z odpowiednim wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i działalności ZDMiKP zamieszczonych w Załącznikach nr 9, 10, 11 do SWZ (wzory wniosków – Załącznik nr 7a do SWZ dla Części 1, Załącznik nr 7b do SWZ dla Części 2) na zasadach określonych w rodziale III SWZ.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2023S 031-089468 z 13.02.2023 r.pdf pdf 68.8 2023-02-13 11:02:00 Proceeding
SWZ+ załaczniki.zip zip 1705.75 2023-02-13 11:02:00 Proceeding
Zmiana Nr 1 ogłoszenia.pdf pdf 29.46 2023-03-22 10:44:37 Public message
004_2023 - ZMIANA Nr 1 treści SWZ.docx docx 144.01 2023-03-22 10:44:37 Public message
004_2023 Wyjaśnienia i zmiana nr 2 _27.03.2023.zip zip 1702.36 2023-03-27 12:28:54 Public message
Zamiana Nr 2 ogloszenia 2023S 061-181953.pdf pdf 33.29 2023-03-27 12:28:54 Public message
004_2023 - ZMIANA Nr 3 treści SWZ.docx docx 145.3 2023-03-31 09:46:36 Public message
Zamiana Nr 3 ogloszenia 2023S 065-192411.pdf pdf 32.77 2023-03-31 09:46:36 Public message
004_2023 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.04.2023.docx docx 144.29 2023-04-13 08:29:51 Public message
2. 004_2023_Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 2.docx docx 145.91 2023-04-27 07:07:10 Public message
3. 004_2023_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1.docx docx 143.68 2023-04-27 07:14:50 Public message

Announcements

2023-04-27 07:14 Alicja Kruszczyńska Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 1 zamówienia:
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności, ubezpieczenie mienia, środków trwałych, środków obrotowych, gotówki, niskocennych środków trwałych oraz mienia pozostałego od wszystkich ryzyk;”

3. 004_2023_Informac [...].docx

2023-04-27 07:07 Alicja Kruszczyńska Zamawiający, zgodnie z art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, w załączonym pliku zawiadamia o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy” Nr sprawy 004/2023, dla Części 2 zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych zakresie OC/AC/NNW/ASS”

2. 004_2023_Informac [...].docx

2023-04-13 08:29 Alicja Kruszczyńska Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert

004_2023 - Informacj [...].docx

2023-04-12 10:13 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego, zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 1 913 418,78 PLN, w tym odpowiednio na:
Część 1 – 1 813 418,78 PLN,
Część 2 – 100 000,00 PLN.
2023-04-07 08:24 Alicja Kruszczyńska W związku z wnioskiem Wykonawcy o zmianę terminu składania ofert, Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany w tym zakresie i termin wyznaczony na składanie ofert w dniu 12.04.2023 jest terminem ostatecznym.
2023-03-31 09:46 Alicja Kruszczyńska W dniu 31.03.2023 r. Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 3 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 31.03.2023. pod nr 2023/S 065-192411, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 27.03.2023 r. Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 12.04.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

004_2023 - ZMIANA Nr [...].docx

Zamiana Nr 3 oglosze [...].pdf

2023-03-27 13:18 Alicja Kruszczyńska W związku z udostępnieniem przez w dniu 27.03.2023 r Wyjaśnień i Zmiany Nr 2 Zamawiający koryguje treść załączonego SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Poprawna treść:
XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/719667 do dnia 06.04.2024 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 06.04.2024 r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 27.03.2023 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania ZMIANĘ Nr 3 treści SWZ wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 31.03.2023
2023-03-27 12:28 Alicja Kruszczyńska W dniu 27.03.2023 r. Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 27.03.2023 r. pod nr 2023/S 061-181953, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 22.03.2023 r. Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 06.04.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia w zakresie pytań do części niejawnej SWZ stanowi część niejawną wyjaśnień, która zostanie udostępniona na wniosek, zgodnie z SWZ. Wykonawcy, którzy złożyli już wnioski o część niejawną SWZ otrzymają odpowiedź na pytanie w korespondencji prywatnej. Pozostali Wykonawcy są zobligowani do złożenia wniosku o udostępnienie części niejawnej zgodnie z SWZ.

004_2023 Wyjaśnienia [...].zip

Zamiana Nr 2 oglosze [...].pdf

2023-03-23 08:39 Alicja Kruszczyńska Zamawiający informuje, że w dniu 22.03.2023 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert został przedłużony do 06.04.2023 r. godz.10:00. Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 27.03.2023 r.
2023-03-22 10:44 Alicja Kruszczyńska W dniu 22.03.2023 r. Zamawiający przekazuje ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 22.03.2023 r. pod nr 2023/S 058-170847, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 17.03.2023 r. Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 04.04.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmiana Nr 1 ogłosze [...].pdf

004_2023 - ZMIANA Nr [...].docx

2023-03-22 09:46 Alicja Kruszczyńska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-17 08:22 Alicja Kruszczyńska Zamawiający informuje, że w dniu 17.03.2023 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert został przedłużony do 04.04.2023 r. godz.10:00. Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 22.03.2023 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1263