Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 004/2023 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 13-02-2023 11:02:00
Placing offers : 06-04-2023 10:00:00
Offers opening : 06-04-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

UWAGA! Dokumentacja postępowania zawiera część poufną


1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części poufnej SWZ, w Załączniku nr 9 – dla Części 1, Załączniku nr 10 – dla Części 2, Załączniku nr 11 – dla obu części zamówienia.

2.    Na podstawie art. 133 ust. 3 PZP Zamawiający udostępni szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tylko tym wykonawcom, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową i zwrócą się z odpowiednim wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i działalności ZDMiKP zamieszczonych w Załącznikach nr 9, 10, 11 do SWZ (wzory wniosków – Załącznik nr 7a do SWZ dla Części 1, Załącznik nr 7b do SWZ dla Części 2) na zasadach określonych w rodziale III SWZ.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2023S 031-089468 z 13.02.2023 r.pdf pdf 68.8 2023-02-13 11:02:00 Proceeding
SWZ+ załaczniki.zip zip 1705.75 2023-02-13 11:02:00 Proceeding
Zmiana Nr 1 ogłoszenia.pdf pdf 29.46 2023-03-22 10:44:37 Public message
004_2023 - ZMIANA Nr 1 treści SWZ.docx docx 144.01 2023-03-22 10:44:37 Public message

Announcements

2023-03-23 08:39 Alicja Kruszczyńska Zamawiający informuje, że w dniu 22.03.2023 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert został przedłużony do 06.04.2023 r. godz.10:00. Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 27.03.2023 r.
2023-03-22 10:44 Alicja Kruszczyńska W dniu 22.03.2023 r. Zamawiający przekazuje ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 22.03.2023 r. pod nr 2023/S 058-170847, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 17.03.2023 r. Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 04.04.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmiana Nr 1 ogłosze [...].pdf

004_2023 - ZMIANA Nr [...].docx

2023-03-22 09:46 Alicja Kruszczyńska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-17 08:22 Alicja Kruszczyńska Zamawiający informuje, że w dniu 17.03.2023 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert został przedłużony do 04.04.2023 r. godz.10:00. Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 22.03.2023 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 704