Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.5.2022 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB – gmina Racławice wszystkie obręby z wyłączeniem obrębu Racławice

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 29-04-2022 10:59:00
Placing offers : 06-06-2022 09:00:00
Offers opening : 06-06-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie do zamówienia 2022-OJS084-225679-pl.pdf pdf 124.82 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 60.41 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ _espd-request (1).xml xml 143.39 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Wzór istotnych postanowień umowy.docx docx 576.96 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx docx 749.9 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz usług .docx docx 749.36 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Warunki techniczne Racławice 2022 1.1.docx docx 950.4 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 Wyniki analizy Materiałów.docx docx 784.41 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Protokół czynności i ustaleń dotyczących gruntów.docx docx 748.92 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz rozbieżności_2022 03 17.docx docx 65.03 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Projekt modernizacji EGiB-gm Racławice v0.1.docx docx 911.48 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami .docx docx 54.96 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Or.272.5.2022.docx docx 102.59 2022-04-29 10:59:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert Or.272.5.2022.docx docx 21.2 2022-06-06 12:10:39 Public message
unieważnienie postępowania Or.272.5.2022.docx docx 24.27 2022-06-27 09:47:19 Public message

Announcements

2022-06-27 09:47 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o unieważnieniu postępowania Or.272.5.2022 .

unieważnienie postęp [...].docx

2022-06-06 12:10 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert przetargu Or.272.5.2022

informacja z otwarci [...].docx

2022-05-23 14:04 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
>W związku z podaną ceną jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia - 133 600 zł a podaną kwotą w projekcie modernizacji pisanym w 2020 r. wynoszącą 600 000 zł prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia kwoty na realizację zamówienia?
Pytanie wnosimy w związku z niemałymi kosztami przygotowania wyceny i oferty, a także udzieloną odpowiedzią co do ilości budynków do pomiaru.

Odpowiedź:
Nie przewiduje.
2022-05-23 10:55 Magdalena Oczkowicz Pytanie dotyczące pomiaru budynków:
W Projekcie modernizacji stanowiących załącznik do WT w dodatkowych informacjach o MZ jest zapis o dużej ilości budynków w postaci wektorowej wprowadzonych na podstawie pomiaru bezpośredniego.
Czy zatem Wykonawca może uznać, iż budynki te nie będą podlegały pomiarowi bezpośredniemu w ramach zleconych prac?

Odpowiedź:
Nie.
W warunkach technicznych jest opisane, które budynki Wykonawca może pozyskać z zasobu.
2022-04-29 11:30 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia wynosi 133600,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1105