Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/PN/2020 „Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji społeczno-leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 31-12-2020 09:55:00
Placing offers : 26-01-2021 10:00:00
Offers opening : 26-01-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

     1.        Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji społeczno-leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego i szczegóły rozwiązań technicznych, zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ).

3.      Zamawiający informuje, iż z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiary robót mają jedynie charakter poglądowy i pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości robót do wykonania według dokumentacji projektowej. Brak wskazania w przedmiarze robót koniecznych do wykonania, a wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań specyfikacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania Inwestycji.

2.   Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.07. 2021 r.

4. Składanie ofert odbywa się:

4.1 Wykonawca składa ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności za pośrednictwem platformy lub w formie pisemnej do dnia 18.01.2021 do godz. 10.00 w kancelarii Zamawiającego.

4.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Rozdz. VII ust. 1 SIWZ  dokumenty, a w postaci elektronicznej podpisany skan oferty w formacie PDF).

     4.3 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty  (wycofania, zmiany oferty) za pośrednictwem platformy znajduje się na stronie internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

     4.4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Zaleca się, aby opakowanie było oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. Opakowanie winno być zaadresowane do Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki oraz opisane:  [Znak sprawy:14/PN/2020] nie otwierać przed dniem 26.01.2021 r. godz. 10:15

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.29 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 35055.7 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 71.49 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświadczenie wstępne Wykonawcy (2).docx docx 86.33 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Wykaz robót.docx docx 62.74 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 3 do Umowy - Karta gwarancyjna.docx docx 26 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz osób.docx docx 61.58 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 486.33 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 6 - oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP MN.docx docx 66.93 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
zał. nr 7 do SIWZ PFU.7z 7z 9395.68 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 8 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx docx 20.25 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Oświadczenie dotyczące zastosowania materiałów lub urządzeń zgodnych z dokumentacja.docx docx 64.5 2020-12-31 09:55:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 86.41 2021-01-14 13:13:31 Public message
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf pdf 331.62 2021-01-14 13:13:31 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 429.4 2021-01-26 12:28:00 Public message
wybór na stronę.pdf pdf 385.65 2021-02-04 11:47:36 Public message

Announcements

2021-02-04 11:47 KRZYSZTOF JANIGA w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór na stronę.pdf

2021-01-26 12:28 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-26 10:00 Buyer message nie dotyczy
2021-01-14 13:13 KRZYSZTOF JANIGA INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

ZMIANA TERMINU SKŁAD [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 899