Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/71/20 Dostawa przeciwciał do wykonywania badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu a także innych materiałów i barwników na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPSK-2

Deadlines:
Published : 30-11-2020 10:46:00
Placing offers : 15-12-2020 09:00:00
Offers opening : 15-12-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.71.20 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zadania nr 1.docx docx 21.05 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
ZP.220.71.20 Formularz cen jednostkowych załącznik nr 1.xls xls 79.5 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
ZP.220.7120 JEDZ espd-request.xml xml 132.98 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
ZP_220_71_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 370.08 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
ZP_220_71_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA(2).rtf rtf 137.77 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
ZP_220_71_20_FO_zal _osw o wyr med_diet. środki.rtf rtf 46.01 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
ZP_220_71_20_FO_zal 3_wykaz dostaw.rtf rtf 60.62 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
ZP_220_71_20_SIWZ.rtf rtf 9291.32 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
ZP_220_71_20_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf rtf 50.75 2020-11-30 10:46:00 Proceeding
Modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2020 r.docx docx 148.22 2020-12-01 11:08:07 Public message
Wyjasnienie nr 1 z dnia 03.12.2020 r.docx docx 147.61 2020-12-03 10:34:06 Public message
Wyjasnienie nr 2 z dnia 08.12.2020 r.docx docx 169.93 2020-12-08 11:21:37 Public message
Zmiana nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nspskeli (external)-2020-165427-NF14-PL.pdf pdf 73 2020-12-08 11:21:37 Public message
Zmiana nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nspskeli (external)-2020-165435-NF14-PL.pdf pdf 71.02 2020-12-08 11:21:37 Public message
ZP_220_71_20 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.docx docx 361.81 2020-12-11 10:10:41 Public message
Informacja w zakresie zapsów SIWZ z dnia 11.12.2020 r.docx docx 148.02 2020-12-11 12:22:56 Public message
ZP.220.71.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 42.33 2020-12-15 11:24:35 Public message
ZP_220_71_20_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf rtf 50.75 2020-12-15 11:24:35 Public message
ZP.220.71.20 Rozstrzygnięcie postępowania.docx docx 156.5 2020-12-18 15:34:03 Public message

Announcements

2020-12-18 15:34 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

ZP.220.71.20 Rozstrz [...].docx

2020-12-15 11:24 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 15.12.2020 r. o godz. 09:30
wraz z oświadczeniem nt. grupy kapitałowej

ZP.220.71.20 Inform [...].docx

ZP_220_71_20_SIWZ_za [...].rtf

2020-12-11 12:22 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W celu ujednolicenia zapisów SIWZ w zakresie TERMINU DOSTAW CZĄSTKOWYCH przekazujemy informację na ten temat.

Informacja w zakresi [...].docx

2020-12-11 10:10 Wioletta Sybal Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 11.12.2020 r.

ZP_220_71_20 Ogłosze [...].docx

2020-12-08 11:21 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazujemy WYJAŚNIENIE NR 2 z dnia 08.12.2020 r. wraz ze Zmianami ogłoszenia o zamówieniu przekazanymi w dniu dzisiejszym do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Wyjasnienie nr 2 z [...].docx

Zmiana nr 1 Ogłosze [...].pdf

Zmiana nr 2 Ogłoszen [...].pdf

2020-12-03 10:34 Wioletta Sybal Szanowni Państwo!
W załączeniu przekazujemy WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 03.12.2020 r.

Wyjasnienie nr 1 z [...].docx

2020-12-01 11:08 Wioletta Sybal Szanowni Państwo!
W załączeniu przekazujemy MODYFIKACJĘ SIWZ nr 1 z dnia 01.12.2020 r.

Modyfikacja SIWZ z d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 638