Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.270.3.2023 Sprawowanie ochrony osób i mienia budynków oraz posesji biura RDLP w Gdańsku, przy ul. Rogaczewskiego 9/19 w latach 2023 – 2026

Deadlines:
Published : 23-10-2023 12:19:00
Placing offers : 02-11-2023 08:00:00
Offers opening : 02-11-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.56 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 352.19 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - oferta.docx docx 31.95 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2A - Oświadczenie Wykonawcy (art. 125 ust. 1 Ustawy PZP).docx docx 20.04 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2B - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 125 ust. 1 Ustawy PZP).docx docx 19.35 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.docx docx 36.44 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 36.8 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 38.06 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz usług.docx docx 20.15 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.docx docx 24.55 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz wyposażenia zakładu oraz urządzeń technicznych.docx docx 19.66 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 167.66 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 202.36 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Regulamin korzystania z platformy.pdf pdf 210.22 2023-10-23 12:19:00 Proceeding
Informacja dotycząca wizji lokalnej..pdf pdf 150.25 2023-10-24 12:34:50 Public message
Informacja - wizja lokalna.pdf pdf 130.88 2023-10-26 13:46:05 Public message
Odpowiedzi na pytania 2-6.pdf pdf 146.16 2023-10-26 13:50:06 Public message
Odpowiedzi na pytania 7-8.pdf pdf 136.27 2023-10-27 10:28:30 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 145.13 2023-11-02 11:13:54 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 130.5 2023-11-22 12:31:57 Public message

Announcements

2023-11-22 12:31 Anna Dyczewska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-11-02 11:13 Anna Dyczewska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-11-02 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 249 461,16 brutto.
2023-10-27 10:28 Anna Dyczewska Odpowiedzi na pytania 7-8

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-10-26 13:50 Anna Dyczewska Odpowiedzi na pytania 2-6

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-10-26 13:46 Anna Dyczewska Informacja - wizja lokalna

Informacja - wizja l [...].pdf

2023-10-24 12:34 Anna Dyczewska Informacja dot. wizji lokalnej.

Informacja dotycząca [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 652