Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Konkurs SARP nr 1030 Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

Aleksandra Sulimka
Gmina Trzebiatów
Deadlines:
Published : 12-10-2022 08:31:00
Placing offers : 16-11-2022 15:00:00
Offers opening : 16-11-2022 15:05:00
Procedure: Konkurs PZP - wnioski
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono regulamin konkursu oraz pozostałą dokumentację.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy PZP wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w postaci elektronicznej (pliku) i opatrzyć go właściwym podpisem: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym podpisem elektronicznym lub osobistym podpisem elektronicznym.

 

Zamawiający wyjaśnia następujące pojęcia:

„Strona internetowa Konkursu” – należy przez to rozumieć funkcjonującą pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow , publicznie dostępną stronę internetową dedykowaną Konkursowi, o której mowa w art. 340 ust. 3 Ustawy PZP, służącą do zamieszczania na niej ze strony Organizatora lub Zamawiającego ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Regulaminu, a także ewentualnych wyjaśnień lub zmian w tych dokumentach, czy też zamieszczania innych informacji związanych z Konkursem, w szczególności wymaganych w Ustawie PZP.

 

„Elektroniczna Platforma Konkursowa” lub „EPK” – należy przez to rozumieć środek komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikami konkursu w tym w szczególności, który jako wyłączny będzie służył do przekazywania/składania przez Uczestników konkursu wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, podmiotowych środków dowodowych, wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu (pytania do Regulaminu), Prac konkursowych i umożliwia nadanie Numeru identyfikacyjnego Uczestnika.

Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://epk.sarp.pl

Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin _ Platforma ZETO PZP EPK”

Dokument dostępny jest na stronie Platformy (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”

Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszym Regulaminem.


Instrukcja obsługi EPK w tym sposób składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”

Dokument dostępny jest na stronie EPK (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”.

Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszą Instrukcją.


Wobec powyższego, komunikacja w Konkursie, w tym:

–       składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

–       składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

–    składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu),

–       składnie Prac Konkursowych,

–       wymiana wszelkich informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

–       przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami Konkursu

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b.

 Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem: https://epk.sarp.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik_nr_1_Istotne_postanowienia_Trzebiatów.pdf pdf 484.62 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Przeniesienie_praw_Trzebiatów.pdf pdf 240.04 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3a_Dopuszczenie do udziału w Konkursie_Trzebiatów.docx docx 63.85 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3b_Niepodleganie_wykluczeniu_Trzebiatów.docx docx 36.3 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3b1_Przeciwdziałanie_agresji_na_Ukrainę_Trzebiatów.docx docx 28.72 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3b2_Działania_Rosji_Trzebiatów.docx docx 30.91 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3c_Kwalifikacje_zawodowe_Trzebiatów.docx docx 29.94 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3c2_Podmiot_udostep_zasoby_Trzebiatow.docx docx 364.25 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3d_Pełnomocnictwo_Trzebiatów.docx docx 29.17 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3e_Pełnomocnictwo_grupowe_Trzebiatów.docx docx 31.14 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4a_Postać_papierowa_pracy_Trzebiatów.docx docx 27.47 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4b_Karta_identyfikacyjna_Trzebiatów.docx docx 45.08 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5a_Planowane_koszty_Trzebiatow.docx docx 21.53 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_Plan_miejscowy_zagosp_Trzebiatow.pdf pdf 20759.35 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6a_Mapa_zagospod_wtornik.dwg dwg 570.7 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7_Mapa i przeznaczenie w planie_Trzebiatow.pdf pdf 225.24 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7a_Warunki_wodkan_Trzebiatow.pdf pdf 1229.88 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6b_Mapa_ulice_numeracja_Trzebiatow.pdf pdf 11935.07 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8_OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU ORAZ WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO_Trzebiatów.pdf pdf 375.52 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_Pierzeje_Trzebiatow.zip zip 4608.48 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_10_Kierunki_wizualizacji_Trzebiatow.jpg jpg 3978.41 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9a_Ratusz_Trzebiatow.zip zip 21692.36 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Regulamin_Konkursu_Trzebiatów_1030_1_12.10.2022.pdf pdf 618.09 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
08daab63-18e4-cc5e-97ec-08000e9622d9.pdf pdf 82.74 2022-10-12 08:31:00 Proceeding
Odpowiedzi_24.10.pdf pdf 159.86 2022-10-25 07:58:38 Public message
NOWE WYTYCZNE WKZ.pdf pdf 1435.28 2022-11-11 13:39:26 Public message
Odpowiedzi_11.2022.pdf pdf 649.6 2022-11-11 13:39:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08dac3e0-5aa7-5905-0908-d80012704ed4.pdf pdf 35.6 2022-11-11 13:39:26 Public message
Informacja o unieważnieniu_KONKURS SARP_13.12.2022.pdf pdf 331.62 2022-12-13 13:27:03 Public message

Announcements

2022-12-13 13:27 Aleksandra Sulimka Zamawiający, w oparciu o treści art. 355 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), unieważnia konkurs SARP nr 1020 na koncepcję projektową zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie. Pismo w załączeniu.
Uprzejmie przepraszamy za zaistniałą sytuację wszystkich uczestników i zapraszamy ponownie do złożenia wniosków do udziału w konkursie. Przewiduje się wstępnie, że istotne warunki, załączniki oraz skład sądu konkursowego pozostaną bez zmian.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-03 00:00 Aleksandra Sulimka Zamawiający informuje, że ewentualnie złożone przez wykonawców dokumenty, jak wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oświadczenia itp. poprzez platformazakupowa.pl/Trzebiatów - nie są brane pod uwagę. Stroną internetową właściwą do komunikacji z wykonawcami, w tym do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest platforma EPK prowadzona przez SARP.
2022-11-30 16:39 Aleksandra Sulimka Zamawiający informuje, że ulega zmianie brzmienie Regulaminu Konkursu w Rozdziale 1 ust. 4 pkt 4.4, na następujące:

Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie:

2 grudnia 2022
2022-11-15 09:41 Robert Rowski PRZYPOMINAMY, ŻE PROCES ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU (SKŁADANIE WNIOSKÓW) NALEŻY PRZEPROWADZAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĘ KONKURSOWĄ (EPK), dostępną pod adresem: https://epk.sarp.pl/
2022-11-11 13:39 Aleksandra Sulimka Zamawiający udziela wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu, dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zmianie ulega także termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, które niezmiennie należy składać poprzez Platformę Konkursową (EPK) dostępną pod adresem: https://epk.sarp.pl/. Pliki w załączeniu.

NOWE WYTYCZNE WKZ.pd [...].pdf

Odpowiedzi_11.2022.p [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-09 09:10 Robert Rowski PONOWNIE PRZYPOMINAMY, ŻE PROCES ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU (SKŁADANIE WNIOSKÓW) NALEŻY PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĘ KONKURSOWĄ (EPK), dostępną pod adresem: https://epk.sarp.pl/
2022-10-28 11:53 Aleksandra Sulimka PRZYPOMINAMY, ŻE PROCES ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU (SKŁADANIE WNIOSKÓW) NALEŻY PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĘ KONKURSOWĄ (EPK), dostępną pod adresem: https://epk.sarp.pl/
2022-10-25 07:58 Aleksandra Sulimka Zamawiający udziela wyjaśnień treści Regulaminu konkursu, dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Plik w załączeniu.

Odpowiedzi_24.10.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - W tym miejscu załącz wniosek oraz pozostałe dokumenty wskazane w regulaminie konkursu (jeśli dotyczy) Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4776