Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.23.2022 Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku żłobka w Czersku

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 29-03-2022 12:08:00
Placing offers : 15-04-2022 09:00:00
Offers opening : 15-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 158.77 2022-03-29 12:08:00 Proceeding
SWZ.docx docx 385.56 2022-03-29 12:08:00 Proceeding
WZ.271.23.2022 SWZ.pdf pdf 1622.34 2022-03-29 12:08:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.zip zip 6602.4 2022-03-29 12:08:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE SWZ.docx docx 407.58 2022-04-08 08:19:46 Public message
WZ.271.23.2022 WYJAŚNIENIE SWZ.pdf pdf 79.6 2022-04-08 08:19:46 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA .pdf pdf 40.57 2022-04-12 08:46:26 Public message
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PO ZMIANIE .pdf pdf 159.74 2022-04-12 08:46:26 Public message
WYJAŚNIENIE SWZ.docx docx 209.39 2022-04-12 08:46:26 Public message
WZ.271.23.2022 WYJAŚNIENIE SWZ.pdf pdf 143.86 2022-04-12 08:46:26 Public message
zal. 1A-formularz cenowy - część 1 PO ZMIANIE 12 04 2022.docx docx 84.12 2022-04-12 08:46:26 Public message
zal. 3-OPZ PO ZMIANIE 12 04 2022.docx docx 266.18 2022-04-12 08:46:26 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT .docx docx 345.57 2022-04-15 16:40:12 Public message
WZ.271.23.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 117.52 2022-04-15 16:40:12 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Platforma .docx docx 349.21 2022-04-29 15:49:38 Public message
WZ.271.23.2022 INFORMACJA O WYBORZE_PLATFORMA.pdf pdf 185.54 2022-04-29 15:49:38 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA.pdf pdf 67.58 2022-06-06 14:53:04 Public message

Announcements

2022-06-06 14:53 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-04-29 15:49 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

WZ.271.23.2022 INFOR [...].pdf

2022-04-15 16:40 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zamieszczana na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

WZ.271.23.2022 INFOR [...].pdf

2022-04-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 280.314,69 zł
2022-04-12 08:46 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:
1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
14.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 14.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 15.04.2022 r. do godz. 09:00.
3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 15.04.2022 r. o godz. 09:05., tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”
4. Zmienia załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5. Zmienia FORMULARZ CENOWY – ZAKRES CZĘŚCI 1.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

UWAGA: Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 15 kwietnia 2022 roku do godz. 09:00

OGŁOSZENIE O ZMIANI [...].pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE [...].pdf

WYJAŚNIENIE SWZ.docx

WZ.271.23.2022 WYJAŚ [...].pdf

zal. 1A-formularz ce [...].docx

zal. 3-OPZ PO ZMIANI [...].docx

2022-04-08 08:19 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIE SWZ.docx

WZ.271.23.2022 WYJAŚ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1108