Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/6/2021/POPC „Świadczenie usług planowania mediów, zakupu mediów i stworzenia kreacji w ramach kampanii promującej platformę streamingową 35mm.online dla Projektu pn. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.”.

Deadlines:
Published : 24-07-2021 20:20:00
Placing offers : 27-08-2021 11:00:00
Offers opening : 27-08-2021 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty.docx docx 335.59 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.doc doc 497.5 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U. UE.pdf pdf 121.4 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 108.97 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
SWZ 1.6.2021.POPC.docx docx 365.81 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wzór planu mediowego.xlsx xlsx 66.87 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.doc doc 504 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udzielającego zasobów.docx docx 328.59 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług oraz wykaz potencjału osobowego.docx docx 330.64 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Klauzula RODO.pdf pdf 815.34 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór Umowy.doc doc 481 2021-07-24 20:20:00 Proceeding
Odpowiedzi cz. I.pdf pdf 467.78 2021-07-30 12:28:05 Public message
Odpowiedzi cz. II .pdf pdf 493.91 2021-08-09 11:13:33 Public message
Odpowiedzi cz. III.pdf pdf 688.22 2021-08-19 14:39:13 Public message
AKTUALIZACJA_SWZ 1.6.2021.POPC.docx docx 365.96 2021-08-19 14:39:13 Public message
AKTUALIZACJA Załącznik nr 1 - Formularz Oferty.docx docx 334.56 2021-08-19 14:39:13 Public message
AKTUALIZACJA Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.doc doc 503.5 2021-08-19 14:39:13 Public message
Odpowiedzi cz. IV.pdf pdf 558.41 2021-08-26 12:38:17 Public message
Odpowiedzi cz. V.pdf pdf 497.06 2021-08-26 14:18:00 Public message
Informacja z otwacia ofert 1.6.2021.POPC.pdf pdf 75.39 2021-08-27 13:51:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_1.6.2021.POPC.pdf pdf 126.85 2021-08-30 16:15:21 Public message

Announcements

2021-08-30 16:15 Paulina Olejniczak Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego postępowania, która przedstawiona jest w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-27 13:51 Paulina Olejniczak Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w ramach prowadzonego postępowania, która przedstawiona jest w załączeniu.

Informacja z otwacia [...].pdf

2021-08-27 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 800 000,00 złotych brutto.
2021-08-26 14:18 Paulina Olejniczak Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączeniu.

Odpowiedzi cz. V.pdf

2021-08-26 12:38 Paulina Olejniczak Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączeniu.

Odpowiedzi cz. IV.pd [...].pdf

2021-08-19 14:39 Paulina Olejniczak Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączeniu.

W związku z treścią odpowiedzi na pytanie 4, Zamawiający udostępnia aktualizacje: Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), Załącznika nr 1 do SWZ - Formularz Oferty oraz Załącznika nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedzi cz. III.p [...].pdf

AKTUALIZACJA_SWZ 1.6 [...].docx

AKTUALIZACJA Załączn [...].docx

AKTUALIZACJA Załączn [...].doc

2021-08-09 11:13 Paulina Olejniczak Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączeniu.

Odpowiedzi cz. II .p [...].pdf

2021-07-30 12:28 Paulina Olejniczak Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączeniu.

Odpowiedzi cz. I.pdf

2021-07-29 13:22 Paulina Olejniczak
Informacja o omyłkowej publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zamawiający wyjaśnia, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało ogłoszone postępowanie (posiadające nr 2021/BZP 00125866/01), które jest i powinno być prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 2021/S 143-380728) oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia. Z uwagi na prawidłowe ogłoszenie postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych stanowi czynność nadmiarową, nie wymaganą przepisami prawa zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w zamieszczonym ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych doszło do oczywistej omyłki formalnej polegającej na ogłoszeniu postępowania, które jest i powinno być prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1213