Proceeding: ZOR.210.11.2021 Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Beata Galewska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Deadlines:
Published : 16-02-2021 11:39:00
Placing offers : 23-02-2021 23:59:00
Offers opening : 24-02-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SWZ)

               

dla  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 tj. ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.,

pn. „Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”
o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

 

UWAGA:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu MUSI dysponować:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

LUB podpisem zaufanym,

LUB podpisem osobistym tj. podpisem elektronicznym e-dowód.

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

 

 

 

 

Wsparcie techniczne Platformy Open Nexus Sp. z o.o. Poznań (pn-pt: 8:00-17:00) DLA WYKONAWCÓW jest dostępne pod tel. 22 101 02 02

lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NAZWA  ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica,

tel. 074 851 50 10


Adres poczty elektronicznej e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępnione będą zmiany                     i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z niniejszym postępowaniem: http://www.pcpr.swidnica.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L z 2014 r. nr 94, poz. 65).

 

CPV 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

         85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

         85310000-5 Usługi pracy społecznej

         85312300-2 Usługi dozoru i doradztwa

 

Nazwa postępowania:

 

Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z podziałem na zadania.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Każda zadanie/część stanowi odrębne zamówienie.

 

Umowy z Wykonawcami będą zawierane odrębnie dla każdej z części/zadania.

 

Zakres usług obejmuje świadczenie usług psychologicznych i pedagogicznych
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z podziałem na zadania.

POMOC PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA ŚWIADCZONA W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ z podziałem na zadania:

                    Zadanie A: POMOC PSYCHOLOGICZNA w wymiarze nieprzekraczającym 530 h zegarowych:

usługi świadczone w formie konsultacji indywidualnych w przewidywanym wymiarze 12 h tygodniowo, (łącznie w wymiarze do 516 h, tj. 43 tygodni w 2021 r.) z wyłączeniem 52 tygodnia w 2021 r. oraz 2 tygodni w okresie wakacyjnym tj. miesiące lipiec/ sierpień 2021 r. Liczba godzin w 2021 r. do 516 h.

Tygodniowy wymiar konsultacji indywidualnych pomniejsza się w sytuacji, gdy w tygodniu wypadają dni wolne od pracy, ustalone jako święta ustawowe (dotyczy: 05.04.2021 r., 03.05.2021 r., 03.06.2021 r.,  1.11. 2021 r.  oraz 11.11.2021 r.).

W ramach zadania przewiduje się także udzielenie na osobne zlecenie poradnictwa interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, losowych, które  mogą wystąpić na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze ok. 14 h.

                    Zadanie B: POMOC PEDAGOGICZNA w wymiarze nieprzekraczającym 310 h zegarowych :

usługi świadczone w formie konsultacji indywidualnych w przewidywanym wymiarze  7 h tygodniowo, (łącznie w wymiarze do 301 h, tj. 43 tygodni w 2021 r.) z wyłączeniem 52 tygodnia w 2021 r. oraz 2 tygodni w okresie wakacyjnym tj. miesiące lipiec/sierpień 2021 r. Liczba godzin w 2021 r. do 301 h. Tygodniowy wymiar konsultacji indywidualnych pomniejsza się  w sytuacji, gdy w tygodniu wypadają dni wolne od pracy, ustalone jako święta ustawowe (dotyczy: 05.04.2021 r., 03.05.2021 r., 03.06.2021 r., 1.11.2021 r., 11.11.2021 r.).

W ramach zadania przewiduje się także udzielenie na osobne zlecenie poradnictwa interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych, losowych, które  mogą wystąpić na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze ok. 9 h.

 

Informacje wspólne dla zadań A i B

 

1. Usługi realizowane będą na terenie miasta Świdnica, w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego, w dniach roboczych tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym,                     z zastrzeżeniem, że usługa poradnictwa interwencyjnego będzie realizowana na terenie powiatu świdnickiego, w dni robocze, dni wolne, w tym święta.

2. Czas świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

1) dla zadania A: konsultacje indywidualne będą świadczone przez co najmniej trzy dni                   w tygodniu, przy czym praca każdej z osób działającej na rzecz Zamawiającego nie może być realizowana w tych samych godzinach danego dnia i tego samego dnia, z wyłączeniem sytuacji konieczności udzielenia poradnictwa interwencyjnego.

2) dla zadania B:  konsultacje indywidualne będą świadczone przez nie więcej niż dwa dni               w tygodniu, z wyłączeniem sytuacji konieczności udzielenia poradnictwa interwencyjnego.

3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć :

1)  w zakresie zadania „A”:

a) udzielanie wsparcia psychologicznego osobom znajdującym się w kryzysie, które zgłaszają taką potrzebę,

b) podejmowanie działań interwencyjnych w czasie pełnienia dyżuru psychologa względem osób wymagających nagłej interwencji kryzysowej,

c) prowadzanie diagnozy problemów klientów PCPR ,

d) prowadzenie terapii lub wsparcia psychologicznego małżeństw, par, rodzin, dzieci i młodzieży pochodzącej z terenu powiatu świdnickiego,

e) prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych,

f) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w PCPR m.in.: dziennika pracy specjalisty, kart pracy             z klientem, sprawozdań,

g) prowadzenia rejestru przyjętych osób,

h) prowadzenie ścisłej współpracy z instytucjami istotnymi dla realizacji zadania m.in. ośrodkami pomocy społecznej, podmiotami realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy                       w rodzinie, sądem, prokuraturą,

i) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

j) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszej umowy,

k) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,

l) przedkładania do 10-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii                    z uwzględnieniem:

1) liczby osób, którym udzielono pomocy,  z podziałem na dzieci i osoby dorosłe,

2) liczby godzin przeznaczonych na wsparcie psychologiczne i liczby osób, które                                                  z niego  skorzystały,

3) liczby godzin przeznaczonych na terapię psychologiczną i liczby osób, które  z niej skorzystały,

4) zestawienia rodzaju problemów jakie były przedmiotem wsparcia i/lub terapii,

5) informacji o uczestnictwie w superwizji indywidualnej lub grupowej,

ł)  zachowania zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa                                  i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026) w tajemnicy informacji związanych z klientami, uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi.

 

  2)     w zakresie zadania „B”:

a) udzielanie wsparcia pedagogicznego osobom znajdującym się w kryzysie, które zgłaszają taką potrzebę,

b) udzielania porad pedagogicznych opiekunom dzieci między innymi umieszczonym                                w pieczy zastępczej,

c) prowadzenia rejestru przyjętych osób,

d) przeprowadzania badań pedagogicznych kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz sporządzanie stosownej opinii w tym zakresie,

e) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w PCPR m.in.: dziennika pracy specjalisty, kart pracy z klientem, sprawozdań,

f) prowadzenie ścisłej współpracy z instytucjami istotnymi dla realizacji zadania między innymi z:  ośrodkami pomocy społecznej, podmiotami realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sądem, prokuraturą, placówkami oświatowymi,

g) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

h) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszej umowy,

i) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,

j) przedkładania do 10-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia                                             z uwzględnieniem:

1) liczby osób, którym udzielono pomocy,  z podziałem na dzieci i osoby dorosłe,

2) liczby godzin przeznaczonych na wsparcie pedagogiczne i liczby osób, które z niego skorzystały,

3) liczby badań pedagogicznych wraz z liczbą sporządzonych opinii,

4) zestawienia rodzaju problemów jakie były przedmiotem wsparcia,

5) informacji o uczestnictwie w superwizji indywidualnej lub grupowej.

 

4. Dodatkowe informacje:

 

1)  w zakresie zadania „A”:

- Wymiar godzinowy usługi - do 12 godzin w tygodniu przez 3 dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 14.00 do 18.00.

- Godziny pracy psychologów nie mogą się ze sobą pokrywać. Wykonawca nie może powierzyć wykonania wynikających z umowy czynności innym osobom bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osoby realizującej usługę, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby Wykonawcy, nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

- W przypadku zmiany osoby wykonującej przedmiot umowy, w sytuacjach określonych                      wyżej nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

- Za zmianę i zagwarantowanie innej niż wskazana w umowie osoby wykonującej usługę
odpowiada Wykonawca.

- W trakcie realizacji zadania osoby wskazane do świadczenia usługi będą uczestniczyły                         w superwizji, co najmniej raz na kwartał.

 

Opis warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy dla niniejszego zadania stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

2)  w zakresie zadania „B”:

- Wymagana jest jedna osoba.

- Wymiar godzinowy: do 7 godzin w tygodniu przez 2 dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 14.00 do 18.00.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osoby realizującej usługę, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby Wykonawcy, nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy                                 (np. rezygnacji).

- W przypadku zmiany osoby wykonującej przedmiot umowy, w sytuacjach określonych                  wyżej nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

- Za zmianę i zagwarantowanie innej niż wskazana w umowie osoby wykonującej usługę odpowiada Wykonawca.

- W trakcie realizacji zadania osoba wskazana do świadczenia usługi będzie uczestniczyła                       w superwizji, co najmniej raz na kwartał.

 

Opis warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy dla niniejszego zadania stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

INFORMACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZADAŃ

 

1. Informacje dodatkowe:

         Wykonawca składa ofertę cenową zgodnie z treścią wzorów zaproponowanych przez Zamawiającego. Formularze ofertowe stanowią załączniki: od nr 1 do nr 2 do niniejszej SWZ.

 

         Wykonawca w ofercie ( formularzu ofertowym) dla danego zadania podaje wynagrodzenie w postaci: ceny brutto za 1 h (jedną godzinę) zegarową usługi

posługując się przy jej określeniu, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia dla danego zadania oraz zapisami stosownego projektu umowy.

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w  trybie z wolnej ręki osobno dla każdego zadania na podstawie odrębnej umowy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia  mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług o wartości do 100% wartości zamówienia powiększonej                   o należny podatek VAT. Powyższa wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości zamówienia. W/w zamówienia polegać będą  na powtórzeniu podobnych usług. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy (dla danego podzadania) określają w szczególności jakie usługi Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będą ceny jednostkowe wskazane w umowie                                               w podstawowym zamówieniu.

 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia Podwykonawcom.

10. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz wskazania firm Podwykonawców. W przypadku braku takiej informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie działań ewentualnych podwykonawców jak za własne.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Dla każdej z części/zadania okres wykonania zamówienia obowiązuje: od dnia podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przy czym ostateczne rozliczenie między stronami może nastąpić za rok 2021 do dnia                             31 stycznia 2022 r.,

 

IV. OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  określone                     w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. dotyczące:

 

1.1.  Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

 

1.2.            Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

 

         Zadanie A - POMOC PSYCHOLOGICZNA:

Warunki obligatoryjne dla każdej osoby bezpośrednio świadczącej usługę:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie  dysponować osobą lub osobami spełniającymi następujące warunki:

- posiadającą ukończone studia wyższe II stopnia na kierunku psychologia,

- uczestniczącą w okresie 2018 - 2020 r. (każdego roku) w co najmniej 2 spotkaniach superwizyjnych indywidualnych lub grupowych wspierających  pracę psychologa,

- posiadają ukończone co najmniej 2  szkolenia w łącznym wymiarze co najmniej 50 godzin                     z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub interwencji kryzysowej i/lub pracy                       z osobami doświadczającymi przemocy lub sprawcami.

 

         Zadanie B - POMOC PEDAGOGICZNA:

Warunki obligatoryjne dla każdej osoby bezpośrednio świadczącej usługę:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami spełniającymi następujące warunki:

- posiadającą ukończone studia wyższe II stopnia na kierunku pedagogika,

- uczestniczącą w okresie 2018-2020 (każdego roku) w co najmniej 2 spotkaniach superwizyjnych indywidualnych lub grupowych wspierających pracę pedagoga,

- posiadającą ukończone co najmniej 2  szkolenia w łącznym wymiarze co najmniej 50 godzin                   z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub interwencji kryzysowej i /lub pracy                       z osobami doświadczającymi przemocy lub sprawcami.

 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 

Warunek obligatoryjny dla WSZYSTKICH zadań:

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

 

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami spełniającymi następujące warunki:

 

         Zadanie A - POMOC PSYCHOLOGICZNA:

Warunek obligatoryjny dla każdej osoby bezpośrednio świadczącej usługę:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami:

- posiadają/-mi co najmniej 5 - letni doświadczenie związane z świadczeniem usług  psychologicznych w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub działających na rzecz dziecka i rodziny.

 

         Zadanie B - POMOC PEDAGOGICZNA:

Warunek obligatoryjny dla każdej osoby bezpośrednio świadczącej usługę:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą lub osobami:

- posiadającą/-mi co najmniej 5 - letni doświadczenie związane z świadczeniem usług pedagogicznych w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy   w rodzinie lub działających na rzecz dziecka i rodziny.

 

1.5 Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu:

 

         Zadanie A - POMOC PSYCHOLOGICZNA:

Warunek obligatoryjny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

- do realizacji zmówienia Wykonawca zleci maksymalnie 3 (trzy) osoby spełniające wszystkie wyżej opisane wymagania.

 

Warunek fakultatywny:

Ze względu na różnorodne, specyficzne potrzeby osób korzystających z usług świadczonych                   w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca (w miarę możliwości Wykonawców)                         o wskazanie do realizacji przynajmniej 1 (jednej) kobiety i 1 (jednego) mężczyzny. Powyższy warunek stanowi jedynie zalecenie Zamawiającego.

Nie spełnienie powyższego warunku nie będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy, czy odrzuceniem oferty.

 

Ponadto o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109                ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp.

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

– NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

d) w przypadku pracy z dzieckiem/dziećmi nie znajdują się w rejestrze, o którym mowa                   w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 tj. ze zm.).

 

Zgodnie z art. 21 cytowanej wyżej ustawy „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone                             w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym”.

 

Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu                 o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa                            w niniejszej Specyfikacji Warunkach Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu.

 

Nie spełnienie chociażby jednego OBLIGATORYJNEGO warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

V. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW), KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA OKREŚLONYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W CZĘŚCI IV SWZ:

 

1.      Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie                           z załącznikiem nr 3 do SWZ.

 

Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

2.      Zamawiający działając zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp. , jeśli uzna to za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, MOŻE wezwać Wykonawców do złożenia:

 

1)       oświadczenia (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;

– NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2)       odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji                                           i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu

 

potwierdzenia umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.

– NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 

3.      Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

 

1)     oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.),                     z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;

      – NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2)     odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                                           i Informacji o Działalności Gospodarczej (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

     – NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

3)     wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                             w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacji zgodnie z pkt. 1.2 części IV SWZ oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia/zamówień (warunków określonych w pkt. 1.4 części IV SWZ),                                       w szczególności referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ;

4)     W przypadku Wykonawców  nie prowadzących działalności gospodarczej  należy złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

 

4.      Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne lub jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może w każdym czasie, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

 

5.      Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                                           o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków.

 

6.      Zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

 

 

7.      Dokumenty podmiotów zagranicznych:

 

1)       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz                       w ust. 3 pkt 2 SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator, lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2)       Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub                  w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,                                ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,                           w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów                               o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

3)       Dokumenty, o którym mowa w pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4)       W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,                           w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

8.      Sposób przygotowania i złożenia Zamawiającemu podmiotowych środków dowodowych określa część VI SWZ.

 

9.      Inne dokumenty:

 

1)     Oferta - na ofertę składa się:

a)        Dla zadania A - formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;

b)       Dla zadania B - formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Do przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załączników do SWZ.                    W treści oferty należy zamieścić informacje zawarte w formularzu ofertowym dla danego zadania.

Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części VIII SWZ.

2)     Pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) MOCODAWCY, o ile ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 tj. ze zm.) tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

 

10.   Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 58 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                          o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania                          ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo (przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt 2 części V SWZ) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w części IV SWZ „warunki udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy  współpracy  (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej:

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów  wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.

- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla                           i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

1.              Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.             W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się WYŁĄCZNIE przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności Platformy Przetargowej:

 

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

 

3.             Wszelkie oświadczenia, dokumenty, w tym również OFERTA sporządzane są przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia                   2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 tj.), pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej                                       i opatrywane:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.                              o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej /Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 tj. ze zm./);

- LUB podpisem zaufanym (o którym mowa w art. 20 aa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 tj.);

- LUB podpisem osobistym (o którym mowa w art. 10 a ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 tj. ze zm.).

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. „odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny                      z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”.

 

4.             Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczenia/-ń, dokumentu/-ów, OFERTY przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie                                 w ZAKŁADCE DANEGO POSTĘPOWANIA, na Platformie dostępnej pod adresem:

 

      https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

 

5.              Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

6.              Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego           z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7.              Wykonawca posiadający konto na w/w Platformie Przetargowej: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

8.              Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin   oraz uznaje go za wiążący;

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9.              Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

              Elżbieta Kinal  -  e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

10.          Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

11.          Wykonawca przygotowuje ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty zgodnie                              z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 tj.), w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                                        o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 tj. ze zm.).

12.          Czas zapisywany jest w formacie RRRR-MM-DD oraz HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, oświadczenia, dokumentu przez Wykonawcę.

 

13.         Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami – NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT:

1)            W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej w ZAKŁADCE DANEGO POSTĘPOWANIA:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

2)            Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej po adresem email:  pcpr@pcpr.swidnica.pl

3)            Elektroniczne dokumenty i oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń
(cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej opatrzone podpisem elektronicznym) składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Platformy.

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania elektronicznych dokumentów i oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń w postaci papierowej opatrzonych podpisem elektronicznym) za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email-owy. Sposób sporządzenia elektronicznych dokumentów i oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody                                       z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia                           30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 tj.), w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 tj. ze zm.).

4)            Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

14.          Wyjaśnienia treści SWZ

1)        Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

2)        Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, tj. http://www.pcpr.swidnica.pl/

oraz na platformie:

     https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

3)        Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4)        Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg  terminu, składania wniosku, o którym mowa w pkt 1;

5)        Zamawiający nie udziela ustnych, telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji
za pośrednictwem fax-u.

15.          Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

16.            Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia:

1)            W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępniana na stronie internetowej,                                                tj. http://www.pcpr.swidnica.pl/ oraz na platformie:

      https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

2)            Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia  i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

3)            Jeżeli zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia drogą elektroniczną zgodnie z formą                   określoną w przepisach wydanych na podstawie ustawy Pzp.

4)            Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Urzędowi Zamówień Publicznych zamieszcza informację o w/w zmianach na stronie internetowej http://www.pcpr.swidnica.pl/

17.            Wyjaśnienia i wezwania w toku badania ofert:

1)       Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2)       Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3)       Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                      o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich, lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

4)       Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, w szczególności                    w zakresie:

a)      zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

b)     wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

c)      oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez Wykonawcę;

d)      zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy                       z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.                   z 2020 r. poz. 2207 tj.) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw,                              z którymi związane jest realizowane zamówienie;

e)      zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

f)       zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

g)      zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

h)     wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5)     W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

a)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b)     wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 3.

6)       Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa                            na Wykonawcy.

7)       W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp.

8)       Zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

9)       Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

a)      w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

-   jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

-   jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,                 że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

b)     w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

-     jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

-     jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

-     jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie                        nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

c)      w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

-     przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

-     jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

-     jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się,                że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

 

 

 

 

VII. TERMIN    ZWIĄZANIA    OFERTĄ

 

1.         Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni (kalendarzowych) tj. od dnia, w którym upływa termin składania ofert do dnia 25.03.2021 r.

2.         W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1 Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.         Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4.         W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.         Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

6.         Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp. wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

7.         W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

VIII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERTY:

 

1.         Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.         Zgodnie z dyspozycją art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. w postępowaniu o udzielenie zamówienia               o wartości mniejszej niż progi unijne OFERTĘ, oświadczenie, o którym mowa w art. 125              ust. 1 (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.        Wykonawca składa OFERTĘ za  pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

      

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

 

        w ZAKŁADCE DANEGO POSTĘPOWANIA.

4.        Wykonawca sporządza OFERTĘ w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 tj.), pod rygorem nieważności - w postaci lub formie elektronicznej i podpisuje ofertę – OPATRUJE JĄ:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.                              o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej /Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 tj. ze zm./);

- LUB podpisem zaufanym (o którym mowa w art. 20 aa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 tj.);

- LUB podpisem osobistym (o którym mowa w art. 10 a ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 tj. ze zm.).

5.         Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej SWZ, z treścią zgodną                         z  formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty winny być załączone dokumenty, o których mowa w części V ust. 1 niniejszej SWZ.

6.         Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę w postaci katalogu lub katalogów elektronicznych, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp., pod warunkiem dochowania wymogów określonych w ust. 4 i 5.

7.        Złożenie oferty na nośniku danych (np. płyta CD, pamięć USB, inne) lub w innej formie (np. papierowej) niż przewidziane w niniejszej SWZ jest niedopuszczalne                       i spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8.        Wytyczne techniczne Platformy:

1)   Zalecane jest stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.

2)   Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                       i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.

3)   W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

4)  Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                       z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

5)  Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6)  Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie                                        z dokumentem podpisywanym.

7)  Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

8)  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

9)  W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip , .7Z

10)        Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

11)   Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

12)   Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

13)   Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

14)   Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

9.        W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                       w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 tj. ze zm.), Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. nie może zastrzec informacji,  o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca  zastrzega, że informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te MUSZĄ być złożone w osobnym pliku                   z jednoczesnym, jednoznacznym oznaczeniem jako „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Do pliku pn. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” Wykonawca ZOBOWIĄZANY jest dołączyć dodatkowy plik o statusie jawnego dokumentu pn.”UZASADNIENIE zastosowania tajemnicy przedsiębiorstwa”. Następnie Wykonawca oba pliki wraz z innymi plikami stanowiącymi jawną część oferty przesyła Zamawiającemu przez Platformę.

Wykonawca przygotowując w/w uzasadnienie zobowiązany jest uwzględnić, że uzasadnienie może podlegać udostępnieniu zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 w związku                   z art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W uzasadnieniu Wykonawca powinien podać KONKRETNE powody dokonania, zastosowania zastrzeżenia. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne za względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji - zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

Skutki niewłaściwego oznaczenia treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                  – tj. niezgodnego z powyższym opisem SWZ ponosi wyłącznie Wykonawca.

10.    Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną                do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie                    z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty lub oferty i umowy. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie lub postaci elektronicznej,                  z dochowaniem wymogów określonych w ust. 9 pkt 2 części V SWZ. Następnie przesłane wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

11.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

12.    Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

13.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.    Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

15.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                                z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę                                            w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony                    w art. 221 Ustawy Pzp.

16.    Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                           w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

 

IX. WADIUM:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN,  SKŁADANIA   I   OTWARCIA  OFERT:

 

1.        Wykonawca składa OFERTĘ  WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

      

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

 

          w ZAKŁADCE DANEGO POSTĘPOWANIA.

 

2.       Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 23 lutego 2021 roku                    do godz. 23:59.

3.        Oferta złożona po upływie terminu, o którym mowa wyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

4.         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2021 roku o  godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy, pokój nr 36.

5.         Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy. Szyfrowanie ofert i odszyfrowanie generowane jest przez Platformę.

6.         W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7.         Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za  pośrednictwem Platformy.

8.         Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

9.        W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych Wykonawca może skorzystać ze wsparcia technicznego Platformy dostępnego pod nr tel. 22 101 02 02 oraz                      e-mailem: cwk@platformazakupowa.pl od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-17:00.

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:

 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać dla danego zadania:

 

         cenę brutto za 1 h (jedną godzinę) zegarową usługi

 

zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ - formularza ofertowego dla usług psychologicznych oraz załącznika nr 2 do SWZ - formularza ofertowego dla usług pedagogicznych.

 

 

2. Wykonawca podaje cenę brutto odrębnie dla danej części/zadania posługując się przy jej określeniu w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz zapisami stosownego projektu umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania  zamówienia. 

4. Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich, obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający dopuszcza składanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą                      z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U.                  z 2020 r. poz. 1666 tj. ze zm.).

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG  TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

1.    Każde zadanie będzie oddzielnie oceniane. Kryteria wyboru najkorzystniejszej  oferty dla danego zadania to:

 

1) cena brutto za 1 h (jedną godzinę) zegarową usługi;

2) termin płatności.

 

2.    Waga  kryterium: 

1) cena brutto za 1 h (jedną godzinę) zegarową usługi  – 60%,

2) termin płatności – 40%.

3.    Sposób oceny:

1) w kryterium „cena brutto za 1 h (jedną godzinę) zegarową usługi” maksymalną ilość punktów (60 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną; kryterium cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 h (jedną godzinę) zegarową usługi, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dla danego zadania. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

                            najniższa cena ofertowa brutto za 1 h (jedną godzinę) zegarową usługi  

                                 spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert dla danego zadania

         Pi(C) =      -------------------------------------------------------------------------------------    x 60 

                                cena ocenianej oferty brutto za 1 h (jedną godzinę) zegarową usługi  

                                                                          dla danego zadania

 

2) w kryterium „termin płatności” za wykonaną usługę, każda oferta będzie oceniona                                  w następujący sposób:

 

Wykonawca, otrzyma następującą liczbę punktów:

- termin płatności wynosi 7 dni – 10 punktów

- termin płatności wynosi 14 dni –20 punktów

- termin płatności wynosi 21 dni – 30 punktów

- termin płatności wynosi 30 dni – 40 punktów

               Uwaga jeśli Wykonawca wskaże termin płatności:

- krótszy niż 7 dni oraz 8,9,10,11,12 lub 13 dni Zamawiający przyjmie, że termin płatności wynosi 7 dni i przyzna 10 pkt;

- 15,16,17,18,19 lub 20 dni Zamawiający przyjmie, że termin płatności wynosi 14 dni                                           i przyzna 20 pkt;

- 22,23,24,25,26,27,28 lub 29 dni Zamawiający przyjmie że termin płatności wynosi 21 dni i przyzna 30 pkt;

- dłuższy niż 30 dni Zamawiający przyjmie, że termin płatności wynosi 30 dni i przyzna 40 pkt.

W przypadkach wymienionych powyżej Zamawiający dokona poprawy w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 jako inną omyłkę polegającą na niezgodności treści oferty z SWZ.                                W przypadku jeśli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawę omyłki oferta zostanie odrzucona.

 

Ostateczna ocena punktowa:

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania:

Pi = Pi (C) +  Pi (T)

gdzie:

Pi                                              ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" dla danego zadania;

Pi (C)                                        ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „cena brutto za 1 h          

                                                   (jedną godzinę) zegarową usługi”;

Pi (T)                                       ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „termin płatności”

                                     

4.         Zamawiający udzieli zamówienia (dotyczy danego zadania) Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w specyfikacji warunki dla danego zadania/części oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorami określonymi w pkt 3. 

5.         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

4.         Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny  i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.         Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.         Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert                        i łączną punktację,

2)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.         Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.         Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 6, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

 

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

1.              Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem                   art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.              Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3.              Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1)       przedłożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy (jeżeli wcześniejsze dotyczyło tylko złożenia oferty) zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 9 pkt 2 części V SWZ; 

2)       przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców, jeśli zażąda jej Zamawiający;

3)       przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną, jeśli zażąda jej Zamawiający.

4.              Kopie dokumentów o których mowa w pkt 3 pkt 2-3 muszą być potwierdzone za zgodność                        z oryginałem w postaci lub formie elektronicznej.

5.              Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

6.              Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.

7.              Zamawiający może rozwiązać umowę na zasadach określonych w art. 457 ustawy Pzp.

8.              Nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Zamówień Publikacji.

 

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

1.         Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera:

- dla zadania A załącznik nr  7 do SWZ;

- dla zadania B załącznik nr  8 do SWZ.

2.         Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ dla danego zadania.

3.         Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

4.         Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.

5.         Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6.         Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

7.         Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XV.   POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

 

1.         Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.         Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.         Odwołanie przysługuje na:

1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4.         Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.         Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6.         Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.         Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.         Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519                          ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.         W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r.                     poz. 1575 tj. ze zm.) o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10.     Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11.     Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12.     Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

 

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:           

 

1.         ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

2.         ROZLICZENIA BĘDĄ PROWADZONE W WALUCIE PLN.

3.         ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

4.         ZAMAWIAJĄCY MOŻE UNIEWAŻNIĆ NINIEJSZE POSTĘPOWANIE JEŚLI ŚRODKI PUBLICZNE, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAŁ PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NIE ZOSTAŁY MU PRZYZNANE.

5.         ZAMAWIJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRAWA OPCJI.

6.         ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

7.         INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE KLUCZOWEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

1)        Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć - umowę w formie pisemnej                          o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy, lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą) a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

2)        Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcy;

3)        Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i  podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu;

4)        Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług;

5)        Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6)        Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7)        Szczegółowe warunki w zakresie podwykonawstwa określa załącznik do SWZ dotyczący projektowanych postanowień umownych.

 

8. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał jest administratorem danych. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                      (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica,

2)        administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:  pcpr@pcpr.swidnica.pl;

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4)        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz 74 ustawy Pzp.; 

5)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)        obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)        posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]; 

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)        nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje że obowiązek informacyjny istnieje również po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

          osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

          podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

          podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową

   działalność gospodarczą,

          pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

   osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

          członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą

   fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się  zobowiązanie Wykonawcy do złożenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 

Zamawiający informuje, że Podwykonawca/podmiot trzeci jest również administratorem danych  względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

 

9. W sprawach nie uregulowanych obowiązują przepisy ustawy  – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj.).

 

Integralną część SWZ stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr  1 do SWZ – Formularz ofertowy dla zadania A;

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy dla zadania B;

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                                    w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr  5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

Załącznik nr  6 do SWZ – Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

Załącznik nr  7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy dla zadania A;

Załącznik nr  8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy dla zadania B.

 

Sporządził:

 

Elżbieta Kinal                                                                        

 

Zatwierdzam w dniu 15.02.2021 r.

 

                                                                        

                                                                           Beata Galewska

                                                                                                                                                

                                                                                                                         Kierownik Zamawianego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.72 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
SWZ.docx docx 93.73 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy dla zadania A.rtf rtf 63.16 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ formularz ofertowy dla zadania B.rtf rtf 62.55 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 16.77 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 16.2 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ wykaz osób.docx docx 18.8 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ oswiadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.rtf rtf 43.81 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ projekt umowy dla zadania A.docx docx 32.04 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 8 do IWZ projekt umowy dla zadania B.docx docx 31.7 2021-02-16 12:48:05 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy dla zadania A.rtf rtf 63.16 2021-02-16 12:48:43 Criterion
Załącznik nr 2 do SWZ formularz ofertowy dla zadania B.rtf rtf 62.55 2021-02-16 12:48:43 Criterion
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 16.77 2021-02-16 12:48:43 Criterion
Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 16.2 2021-02-16 12:48:43 Criterion
Załącznik nr 5 do SWZ wykaz osób.docx docx 18.8 2021-02-16 12:48:43 Criterion
Załącznik nr 6 do SWZ oswiadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.rtf rtf 43.81 2021-02-16 12:48:43 Criterion
Załącznik nr 7 do SWZ projekt umowy dla zadania A.docx docx 32.04 2021-02-16 12:48:43 Criterion
Załącznik nr 8 do IWZ projekt umowy dla zadania B.docx docx 31.7 2021-02-16 12:48:43 Criterion
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 84.24 2021-04-08 12:44:22 Public message
informacja z otwracia ofert.pdf pdf 64.68 2021-02-24 10:16:03 Public message
informacja o wyborze- zadanie A.pdf pdf 89.92 2021-02-26 12:48:20 Public message
informacja o odrzuceniu oferty.pdf pdf 65.06 2021-03-01 14:16:29 Public message
informacja o wyborze oferty- zadanie B.pdf pdf 80.9 2021-03-09 11:13:38 Public message

Announcements

2021-04-08 12:44 Beata Galewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-03-09 11:13 Beata Galewska Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania B.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-01 14:16 Beata Galewska Informacja o odrzuceniu oferty.

informacja o odrzuce [...].pdf

2021-02-26 12:48 Beata Galewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania A.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-24 10:16 Beata Galewska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwraci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 do SW [...].rtf

Załącznik nr 2 do SW [...].rtf

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

Załącznik nr 5 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].rtf

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

Załącznik nr 8 do IW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689