Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZDW.WZP.271-76/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry

Joanna Olejniczak
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-11-2020 17:54:00
Placing offers : 11-12-2020 12:00:00
Offers opening : 11-12-2020 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IPU.pdf pdf 367.74 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.02 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 666.69 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
WZORY_PROTOKOLY.ZIP ZIP 36.71 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
formularze.docx docx 46.73 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
1. Projekt Budolwany TOM 1 - PZT.zip zip 436320.35 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
2. Projekt Budowlany TOM 2, 3 i 3a .zip zip 348253.19 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
3. Projekt Budowlany TOM 4,5 i 6.zip zip 233361.16 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
4. Decyzje administracyjne.zip zip 22026.91 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
5. Projekt Wykonawczy.zip zip 43788.67 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
6. SST.zip zip 18104.44 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
7. TER.zip zip 2142.12 2020-11-20 17:54:00 Proceeding
modyfikacja SIWZ_01.12.20.pdf pdf 303.56 2020-12-01 14:02:24 Public message
odpowiedzi 02.12.20.pdf pdf 530.21 2020-12-02 13:26:59 Public message
ogłoszenie nr 540531012-N-2020.pdf pdf 198.04 2020-12-02 13:26:59 Public message
Uzupełnienie 02 grudzień.zip zip 8199.43 2020-12-02 13:26:59 Public message
odpowiedzi na pytania_04.12.20.pdf pdf 437.5 2020-12-04 12:46:46 Public message
ogłoszenie nr 540533867-N-2020.pdf pdf 198.04 2020-12-04 12:46:46 Public message
Uzupełnienie 04 grudzień 2020.zip zip 1074.7 2020-12-04 12:46:46 Public message
zestawienie ofert _305.pdf pdf 320.17 2020-12-11 13:03:27 Public message
ONO_305.pdf pdf 387.71 2021-02-10 18:37:52 Public message
ONO_powt.pdf pdf 1663.14 2021-02-22 15:25:37 Public message
ogłoszenie nr 510420784-N-2021.pdf pdf 126.21 2021-03-04 07:18:08 Public message

Announcements

2021-03-04 07:18 Marta Kozłowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie nr 510420 [...].pdf

2021-02-22 15:25 Marta Kozłowska Informacja o unieważnieniu czynności zamawiającego z dnia 10.02.2021r. oraz o ponownym wyborze oferty

ONO_powt.pdf

2021-02-10 18:37 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty

ONO_305.pdf

2020-12-11 13:03 Zamówienia Publiczne Zestawienie ofert_11.12.2020

zestawienie ofert _3 [...].pdf

2020-12-04 12:46 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie nr 540533 [...].pdf

Uzupełnienie 04 grud [...].zip

2020-12-02 13:26 Marta Kozłowska Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi 02.12.20. [...].pdf

ogłoszenie nr 540531 [...].pdf

Uzupełnienie 02 grud [...].zip

2020-12-01 14:02 Marta Kozłowska modyfikacja SIWZ

modyfikacja SIWZ_01. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3160