Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.5.2020 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP – gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 29-04-2020 11:09:00
Placing offers : 16-06-2020 12:00:00
Offers opening : 16-06-2020 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Or.272.5.2020.docx docx 106.42 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Or.272.5.2020 - Formularz ofertowy.docx docx 59.81 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Or.272.5.2020 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).zip zip 88.22 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - OR.272.5.2020 Projekt umowy.docx docx 74.37 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Or.272.2020 Wykaz prac.docx docx 748.67 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Or.272.5.2020 Wykaz osób.docx docx 749.09 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Or.272.5.2020 Grupa kapitałowa Or.272.5.2020.docx docx 55.24 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Or.272.5.2020 Warunki techniczne.docx docx 1430.63 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Or.272.5.2020 Wyniki analizy materiałów PZGiK Or.272.5.2020.docx docx 565.87 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Or.272.5.2020 Protokół czynności i ustaleń dotyczących gruntów.docx docx 748.76 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Ogłoszenie w dzienniku Unii Europejskiej.pdf pdf 173.33 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Or.272.5.2020 RODO.docx docx 750.63 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Or.272.5.2020 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx docx 752.48 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Or.272.5.2020 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx docx 55.04 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Or.272.5.2020 Wykaz rozbieżności.docx docx 579.33 2020-04-29 11:09:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.docx docx 31.46 2020-06-17 07:30:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Or.272.5.2020 Digitalizacja.docx docx 754.13 2020-07-07 11:00:01 Public message

Announcements

2020-08-10 14:32 Magdalena Oczkowicz Miechów, dnia 10.08.2020 r.
Starostwo Powiatowe w Miechowie
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
W postępowaniu przetargowym znak: Or.272.5.2020 na „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB – gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski” w dniu 03.08.2020 r. Powiat Miechowski zawarł umowę nr Or.273.5.2020 na realizację ww. zadania z firmą MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.
2020-07-07 11:00 Magdalena Oczkowicz W załączeniu przesyłamy rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nr Or.272.5.2020

Informacja o wyborze [...].docx

2020-06-17 07:30 Magdalena Oczkowicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dokument w załączeniu

Informacja z otwarci [...].docx

2020-06-10 07:30 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
Czy w nazwie przedmiotu zamówienia został zrobiony błąd pisarski? Na str. 1 SWIZ nazwa przedmiotu brzmi: "Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP - gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski".

Czy nie powinno być EGIB zamiast EGIP, czyli: "Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB - gmin: Charsznica, Gołcza, Książ Wielki i Miechów obszar wiejski".

Jeśli jest to błąd, a wadia w formie polisy gwarancyjnej zostały już przygotowane i zawierają taki błąd pisarski, to czy będzie to istotny błąd, który należy poprawić czy można go pozostawić bez korekty, gdyż sporządzający gwarancję wadium ubezpieczyciel, skopiował ze SIWZ nazwę i wstawił z domniemanym błędem pisarskim.
Odpowiedź:
W SWIZ w nazwie przedmiotu zamówienia popełniony został błąd pisarski, gdyż wpisano "EGiP", natomiast poprawna nazwa to "EGiB".
Wadia w formie polisy gwarancyjnej zawierające powielony błąd pisarski "EGiP" będą uwzględnione bez konieczności ich korekty z powodu tego błędu.
2020-06-09 07:08 Magdalena Oczkowicz Pytania:
1. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu składania ofert ?
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert

2. Czy termin 16.06.2020 pozostaje bez zmian.?
Termin 16.06.2020 pozostaje bez zmian
2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-03 11:30 Magdalena Oczkowicz KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA OFERT
Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, związany z pandemią koronowirusa COVID-19 Starostwo Powiatowe w Miechowie informuje, że otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie transmitowane na żywo w internecie.
Uruchomiony został system do przeprowadzenia otwarcia ofert dla obsługi zamówień publicznych Powiatu Miechowskiego: W celu możliwości oglądania otwarcia należy wejść na poniższy link:
https://panel.isesja.pl/b/ire-reg-fnh
oraz wpisać kod dostępu: 093370
W polu, gdzie system prosi o podanie imienia proszę podać: Imię i Nazwisko.
Będzie ono prezentowane przy obrazie z kamery podczas wideokonferencji.
2020-05-25 13:08 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
Uprzejmie proszę o informację czy koniecznym będzie dostarczenie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na wezwanie Zamawiającego. W obecnym czasie uzyskanie takich dokumentów jest utrudnione, tym bardziej że firmy wnioskują o zwolnienie z płatności na rzecz ZUS, a formalności w tym zakresie nie zostały zakończone?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wymaga złożenia m.in.
„Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu”

W związku z pandemią COVID-19 działanie organów państwowych i instytucji jest ograniczone, a w niektórych przypadkach nawet czasowo wyłączone, nie można automatycznie przyjmować, że w każdym przypadku uzyskanie wymaganego dokumentu jest niemożliwe i że dokumentów tych nie wydaje się.
W przypadku, gdy w/w okoliczności uniemożliwiłyby uzyskanie wymaganego dokumentu istnieje możliwość zastąpienia dokumentu oświadczeniem wykonawcy, niemniej jednak wymagane jest ustalenie przez zamawiającego i wykazanie przez wykonawcę na podstawie stosownych dokumentów, że zaistniałe w związku z pandemią COVID-19 okoliczności skutkują obiektywnie brakiem możliwości uzyskania wymaganego dokumentu przez
Należy mieć ponadto na uwadze, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmienia się, w szczególności, że w najbliższym czasie planowane jest stopniowe przywracanie działania urzędów i instytucji w kraju. Dlatego w każdym przypadku należy zbadać, czy wykonawca rzeczywiście nie mógł uzyskać konkretnego dokumentu w danym urzędzie lub instytucji z tego powodu, że dokumentów z przyczyn wywołanych przez pandemię COVID-19 nie wydawano.
2020-05-19 10:31 Magdalena Oczkowicz Pytania i odpowiedzi do SIWZ:
Pytanie:
1) W SIWZ na str. 9 Zamawiający wskazał konieczność dołączenia parafowanego wzoru umowy (zał. nr 3 do SWIZ).
Czy należy wzór umowy tylko zaparafować, zeskanować i dołączyć do pliku z ofertą, czy zaparafować i jeszcze podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym i dopiero wówczas dołączyć do pliku z ofertą?
Odpowiedź:
Należy zaparafować i jeszcze podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym i dopiero wówczas dołączyć do pliku z ofertą

Pytanie:
2) Czy wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej (oczywiście podpisane podpisem kwalifikowanym przez gwaranta) należy dołączyć do oferty, czy osobno wysłać przed terminem składania ofert do konkretnego wydziału itp.?
Odpowiedź:
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisane podpisem kwalifikowanym przez gwaranta należy dołączyć do oferty.

Pytanie
3) Czy wystarczy, że wykaz osób i usług, mają być dołączone jako odrębne dokumenty do oferty, JEDZ itp.., oraz oprócz tego mają te wykazy zostać dodatkowo jeszcze raz być wpisane do JEDZ-a? A jeśli mają nie być wpisane do JEDZ-a, to co wpisać w oświadczeniu JEDZ w miejscu przeznaczonym do wpisywania potencjału usług i osób, czy wystarczy nanieść adnotacje w JEDZ, np: "wykaz usług w załączeniu w osobnym pliku”?
Odpowiedź:
Wykaz osób ma być wpisany do JEDZ i dołączony do oferty.

2020-05-18 14:52 Magdalena Oczkowicz Pytania i odpowiedzi do SIWZ:
1) Gdzie Zamawiający udostępnił Załącznik nr 3 – ma w nim być lista działek – według warunków tylko dla tych działek należy ustalić przebieg: z operatów pozyskanych od Zamawiającego bądź przeprowadzić ustalenie protokolarne (oraz dla działek, dla których występują rozbieżności w części graficznej i opisowej oraz dla działek, gdzie zostaną wykryte duże błędy po porównaniu z mapą rastrową)?
Odpowiedź:
Załącznik nr 3 wymieniony w załączniku nr 7 ma numer 13. W załączniku tym wymienione są rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną. W kolumnie nr 20 tabeli nr 1 podano informację, że ustaleniu będą podlegały tylko wybrane działki wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ (dla których nie jest możliwe pozyskanie geometrii działek z innych dokumentów).

2) Z warunków (tabela nr 1 str 12 Warunków) wynika, że w jednostce Gołcza nie są przewidziane ustalenia granic w ogóle niezależnie od załącznika nr 3. Czy faktycznie czy pomyłka?
Odpowiedź:
To nie jest pomyłka.

3) Jaka jest szacunkowa ilość budynków którą można pozyskać z operatów jednostkowych,
a ile będzie szacunkowo do pomiar? Czy może wykonawca wykonać pomiar budynków metodą fotogrametryczną?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonał szacowania, ponieważ będzie to możliwe dopiero po dokonaniu analizy operatów technicznych przez Wykonawcę.
Zamawiający napisał, że wszystkie budynki po modernizacji mają spełniać zapisy Standardów technicznych nie narzucając Wykonawcy metody pomiaru. W przypadku korzystania z metody fotogrametrycznej Wykonawca będzie musiał udowodnić, że zastosowana metoda pozwala na osiągnięcie wymaganych przepisami dokładności poprzez sporządzenie zestawienia zawierającego współrzędne pomierzonych elementów metodą fotogrametryczną oraz inną opisaną w standardach oraz różnice dl. Budynki wybrane do porównania wskaże Zamawiający w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Niezależnie od tego inne budynki będą przedmiotem pomiaru kontrolnego w ramach prac inspektora nadzoru.

4) W rozdz. VII pkt 17 Warunków jest napisane, że zaleca się w arkuszach spisowych budynków zebrać podpisy czytelne właścicieli, to samo dotyczy zakresu i oznaczenia użytku gruntowego. Jak zrealizować to zalecenie w obecnej sytuacji pandemii COVID-19. Czy to konieczność?
Odpowiedź:
Tak, jest to konieczne. Na sporządzonych dokumentach właściciele mogą składać podpisy swoimi długopisami nie dotykając podpisywanych dokumentów.

5) rozdz. VIII E pkt5 – jest napisane, że bezwzględnie należy pomierzyć wszystkie czołówki budynków w terenie także tych wniesionych z operatów. Czy jest konieczność pomiaru czołówek budynków, które są wprowadzane z operatów?
Odpowiedź:
Jest to podyktowane faktem nagminnego wykonywania termomodernizacji budynków. Pomiar czołówek jest jedynym sposobem ustalenia czy wymiary budynku nie uległy zmianie od czasu pomiaru w operacie technicznym.
Będzie to również przedmiotem kontroli w ramach prac inspektora nadzoru.
2020-05-18 10:24 Magdalena Oczkowicz Pytanie nr 1:
Gdzie wykonawca znajdzie załącznik nr 3 w którym wskazane są działki do ustaleń.
Odpowiedź:
Załącznik nr 3 wymieniony w załączniku nr 7 do SIWZ ma numer 13 do SIWZ

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1709