Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności

Marcin Niewiński
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 22-04-2020 10:17:00
Placing offers : 20-05-2020 13:20:00
Offers opening : 20-05-2020 13:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_SIWZ - Dostawa wapna Bardzo Wysokiej Reaktywno+Ťci.docx docx 89.42 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
0_SIWZ - Dostawa wapna Bardzo Wysokiej Reaktywno+Ťci.pdf pdf 686.02 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
1. Wz+-r formularza ofertowego.docx docx 28.32 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
2. wz+-r umowy.docx docx 38.2 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
3. O+Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe+énianiu warunk+-w udzia+éu.docx docx 28.56 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
4. Dokumenty dotycz¦ůce przynale+-no+Ťci do grupy kapita+éowej.docx docx 28.28 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
5. Wykaz cz¦Ö+Ťci zam+-wienia kt+-rej wykonanie wykonawca zamierza powierzy¦ç podwykonawcom.docx docx 22.85 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
6. Zobowi¦ůzanie podmiot+-w trzecich do oddania do dyspozycji niezb¦Ödnych zasob+-w.docx docx 23.09 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 533240-N-2020.pdf pdf 171.16 2020-04-22 10:17:00 Proceeding
2020.04.29 - odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.pdf pdf 1059.18 2020-04-29 13:49:38 Public message
2020.04.29 - odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.docx docx 29.22 2020-04-29 13:49:38 Public message
2020.04.29 - powiadomienie o zmianach w SIWZ.pdf pdf 647.03 2020-04-29 14:01:25 Public message
Ogłoszenie nr 540073758.pdf pdf 154.78 2020-04-29 14:01:25 Public message
2020.04.29 - wzór umowy po modyfikacji.docx docx 37.98 2020-04-29 14:01:25 Public message
2020.04.29 - SIWZ - dostawa wapna BWR_tekst ujednolicony.pdf pdf 712.17 2020-04-29 14:01:25 Public message
2020.04.29 - SIWZ - dostawa wapna BWR_tekst ujednolicony.docx docx 89.22 2020-04-29 14:01:25 Public message
2020.04.29 - powiadomienie o zmianach w SIWZ.docx docx 24.57 2020-04-29 14:01:25 Public message
2020.04.29 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 91.26 2020-04-29 14:34:27 Public message
2020.05.08 - SIWZ - dostawa wapna BWR_tekst ujednolicony.pdf pdf 12196.31 2020-05-08 14:27:27 Public message
2020.05.08 - SIWZ - dostawa wapna BWR_tekst ujednolicony.docx docx 88.61 2020-05-08 14:27:27 Public message
2020.05.08 - powiadomienie o zmianach w SIWZ.pdf pdf 917.35 2020-05-08 14:27:27 Public message
2020.05.08 - powiadomienie o zmianach w SIWZ.docx docx 27.02 2020-05-08 14:27:27 Public message
2020.05.08 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 91.43 2020-05-08 14:27:27 Public message
2020.05.18 - powiadomienie o zmianach w SIWZ.docx docx 21.92 2020-05-18 19:10:08 Public message
2020.05.20 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 301.96 2020-05-20 14:40:46 Public message
2020.07.01 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP-3-200.pdf pdf 463.97 2020-07-01 10:03:32 Public message

Announcements

2020-07-01 10:03 Marcin Niewiński W załączeniu przesyłam informację o unieważnieniu postępowania.

z poważaniem
Marcin Niewiński

2020.07.01 - zawiado [...].pdf

2020-05-20 14:40 Marcin Niewiński W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

2020.05.20 - informa [...].pdf

2020-05-18 19:10 Marcin Niewiński W załączeniu powiadomienie o zmianach w SIWZ

2020.05.18 - powiado [...].docx

2020-05-08 14:27 Marcin Niewiński W załączeniu powiadomienie o zmianach w SIWZ

2020.05.08 - SIWZ - [...].pdf

2020.05.08 - SIWZ - [...].docx

2020.05.08 - powiado [...].pdf

2020.05.08 - powiado [...].docx

2020.05.08 - ogłosze [...].pdf

2020-04-29 14:34 Marcin Niewiński W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W poprzednim ogłoszeniu zmieniającym błędnie wskazano wielkość dostawy.

2020.04.29 - ogłosze [...].pdf

2020-04-29 14:01 Marcin Niewiński W załączeniu powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Dodatkowo przekazujemy dla ułatwienia ujednolicony tekst SIWZ

2020.04.29 - powiado [...].pdf

Ogłoszenie nr 540073 [...].pdf

2020.04.29 - wzór um [...].docx

2020.04.29 - SIWZ - [...].pdf

2020.04.29 - SIWZ - [...].docx

2020.04.29 - powiado [...].docx

2020-04-29 13:49 Marcin Niewiński W załączeniu pytania Wykonawców i odpowiedzi

2020.04.29 - odpowie [...].pdf

2020.04.29 - odpowie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 853