Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666601 WZP.271.1.64.2022.AG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy budynku Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wydział Zamówień Publicznych 2022-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
671079 Szacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową dla ok. 150 osób w trakcie konferencji - wariant I Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2022-10-05 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
671121 Szacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową dla ok. 150 osób w trakcie konferencji - wariant II Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2022-10-05 15:05:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
669154 3/WSU-II/2022 Szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie „Opracowanie analizy sposobów i możliwości odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych w rejonie trasy Władysława Bartoszewskiego w Płocku Referat Polityki Przestrzennej Miasta 2022-10-07 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
671265 Posiłki profilaktyczne dla pracowników Zespołu Gońców Urzędu Miasta Płocka Wydział Techniczno – Gospodarczy 2022-10-10 11:00:00 - Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668749 Szacowanie wartości zamówienia - dostarczenie mebli i donic z palet Referat Kultury 2022-10-03 15:20:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
668379 Szacowanie wartości wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Osnickiej w Płocku - etap II wraz z budową dróg publicznych i infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Osnickiej" . Wydział Inwestycji i Remontów 2022-10-03 09:40:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
668755 dostawa samochodu osobowego typu bus do przewozu 21 osób w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2022 r. Referat Informacji Miejskiej 2022-09-30 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
668528 Szacowanie wartości zamówienia - utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy Miasto - Płock i Skarbu Państwa Referat Utrzymania Czystości i Zieleni 2022-09-30 11:18:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
668147 Szacowanie wartości zamówienia - dostarczenie 2 sztuk pawilonu ogrodowego Referat Kultury 2022-09-30 11:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
667756 Jesienne nasadzenia w 2022r. drzew, krzewów i bylin - szacowanie wartości zamówienia. Referat Ochrony Środowiska 2022-09-29 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
662164 Sporządzenie pisemnej kalkulacji stawki rekompensaty za wozokilometr dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. na rok 2023 z tytułu świadczenia odpłatnej usługi publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie Gminy - Miasto Płock i gmin ościennych z którymi Gmina - Miasto Płock ma podpisane stosowne porozumienia. Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2022-09-29 15:00:00 - Service Go to
667532 wykonanie prac rozbiórkowych komórek lokatorskich usytuowanych na działce 285/1 przy ul. Bielska 14 w Płocku.( decyzja pozwolenia na rozbiórkę nr 11/2020 z dnia 20.04.2020r.) Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy 2022-09-29 12:00:00 - Construction work Go to
667818 Szacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową dla ok. 150 osób w trakcie konferencji Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2022-09-28 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
668003 Szacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową dla ok. 150 osób w trakcie konferencji - II wariant menu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2022-09-28 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
357478 Przeprowadzanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa lub specjalistę psychoterapii uzależnień. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2020-06-19 12:07:14 - Service Go to
304482 WKŚ-I-ZZ.272.1.6.2020 Opracowanie mapy do celów projektowych części działki o nr ewid. 51/6 obr. 10 przy ul. Braci Jeziorowskich w Płocku wraz z inwentaryzacją dendrologiczną drzew i krzewów Referat Ochrony Przyrody 2020-01-21 15:11:55 - Service Go to
245432 przeprowadzenie klasyfikacji gruntów w zakresie czynności, o których mowa w Rozporządzeniu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) wraz z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną dla celów aktualizacji operatu ewidencyjnego, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) dla nieruchomości położonej w m. Płocku w Obrębie Nr 1 "Podolszyce-Borowiczki Referat Administracyjno-Finansowy 2019-08-07 08:14:53 - - Go to
167813 Szacowanie wartości zamówienia dot. zakupu gier z serii "Sowa Mądra Głowa" Referat ds. komunikacji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018-10-30 14:30:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
645390 „Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ul. Parowa (przedłużenie ul. Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze” Wydział Inwestycji i Remontów 2022-08-30 12:48:00 - Service Go to
575258 1/WZS/2022 Nabór logopedy do pełnienia dyżurów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22 w latach 2022 - 2023 (dni dyżurów: poniedziałki) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2022-02-28 12:38:00 - Service Go to
561559 Sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych dla uczniów na warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół usług i Przedsiębiorczości w Płocku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wydział Funduszy Europejskich 2022-02-28 09:20:00 - Supply Go to
492349 WZS.0123.1.28.2020.IR Dostawa mebli medycznych i sprzętu medycznego do gabinetu pielęgniarki / położonego w Żłobku Miejskim nr 1 w Płocku, wg specyfikacji przedmiotu zamówienia określonej w tabeli nr 1; dostawa realizowana w ramach zadania pn. „Przeniesienie Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku do nowej siedziby celem zwiększenia dostępności miejsc opieki oraz podwyższenia standardów opieki w placówce i zapewnienie funkcjonowania nowo utworzonych miejsc". Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2021-08-16 11:53:00 - Supply Go to