Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZK/AM/351-4/2024 TP/U .: Wykonanie 18 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025

Deadlines:
Published : 14-02-2024 11:35:00
Placing offers : 22-02-2024 10:00:00
Offers opening : 22-02-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.85 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 800.49 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 271.27 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 47.62 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. art. 125 ust. 1 pzp.DOCX DOCX 29.29 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.34 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 39.08 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 25.29 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 39 2024-02-14 11:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 462.49 2024-02-14 11:55:21 Proceeding
2024-02-22 Informacja o przeznaczonej kwocie 351-4-2024-TP-U.docx docx 67.79 2024-02-22 10:15:14 Public message
2024-02-22 Informacja z otwarcia ofert 351-4-2024-TP-U.pdf pdf 180.43 2024-02-22 13:09:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 196.83 2024-04-19 12:23:35 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 233.32 2024-05-08 10:16:04 Public message

Announcements

2024-05-08 10:16 Andrzej Misiejko Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponowny [...].pdf

2024-04-19 12:23 Andrzej Misiejko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-22 13:09 Andrzej Misiejko Informacja z otwarcia ofert

2024-02-22 Informacj [...].pdf

2024-02-22 10:15 Andrzej Misiejko W załączeniu przesyłam informację o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


Andrzej Misiejko
Sekretarz
komisji Przetargowej

2024-02-22 Informacj [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 747