Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZK/PR/351-3/2024 TP/U/S „Zorganizowanie IX Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego”

Deadlines:
Published : 30-01-2024 09:19:00
Placing offers : 07-02-2024 09:00:00
Offers opening : 07-02-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 1001.4 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
01 Zał. nr 1 OPZ IX SSWM.pdf pdf 814.28 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
02 Zał. nr 2 - Umowa IX SSWM.pdf pdf 542.04 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
04 Zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 28.63 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
05 Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 22.59 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
06 Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 23.43 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
07 Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 37.04 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
08 Zał. nr 8 do SWZ - Dodatkowe doświadczenie konferansjera.docx docx 21.62 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
9 Zał. nr 9 Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.04 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
10 Zał. nr 10 Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 28.72 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
11 Ogłoszenie nr 2024_BZP 00076864_01.pdf pdf 118.12 2024-01-30 09:19:00 Proceeding
03 ZAł. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 41.15 2024-01-30 09:19:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert 2024-02-07.pdf pdf 500.25 2024-02-07 14:34:42 Public message
Informacja o wynikach postępowania 2024-02-15.pdf pdf 513.85 2024-02-15 09:38:25 Public message

Announcements

2024-02-15 09:38 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O WYBORZE

Informacja o wynikac [...].pdf

2024-02-07 14:34 Piotr Ratajczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-07 09:00 Buyer message MCPS-WZK/PR/351-3/2024 TP/U/S

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn.: „Zorganizowanie IX Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego”. Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 90 000,00 zł gross (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych gross 00/100).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 ZAł. nr 3 do SWZ [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 725