Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.2411.162.2023.IA IZP.2411.162.2023.IA Zakup i dostawa leków onkologicznych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Deadlines:
Published : 18-08-2023 09:12:00
Placing offers : 19-09-2023 09:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 298.72 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
02_SWZ .docx docx 117.2 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
03_Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 45.74 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
04_Formularze cenowe - Pakiety 1-14.xls xls 195.5 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
05. Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ .doc doc 187.5 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
06. Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia na podstawie art. 5k.docx docx 19.96 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
07. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców.docx docx 23.49 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
08. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 20.42 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
09. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.53 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
10_Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy .docx docx 45.56 2023-08-18 09:12:00 Proceeding
11_Pytania i odpowiedzi .pdf pdf 161.95 2023-09-07 08:49:15 Public message
12_ Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 35.16 2023-09-19 09:15:52 Public message
13_Zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 26.64 2023-09-19 14:07:39 Public message

Announcements

2023-09-19 14:07 Izabela Armata Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie

13_Zbiorcze zestawie [...].docx

2023-09-19 09:15 Izabela Armata Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

12_ Informacja o kwo [...].docx

2023-09-07 08:49 Izabela Armata Pytania i odpowiedzi

11_Pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579