Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.14.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Paweł Dernoga
Urząd Miasta Jarosławia Department: Urząd Miasta Jarosławia
Deadlines:
Published : 01-07-2022 13:40:00
Placing offers : 03-08-2022 12:00:00
Offers opening : 03-08-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 106.7 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 146.38 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 32.11 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy.docx docx 91.78 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 299 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 45.23 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.doc doc 36.5 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 89.23 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.doc doc 151 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 14.47 2022-07-01 13:40:00 Proceeding
Unieważnienie.docx docx 77.98 2022-08-04 12:36:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 75.43 2022-08-05 09:47:25 Public message

Announcements

2022-08-05 09:47 Paweł Dernoga Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-04 12:36 Paweł Dernoga Ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie.docx

2022-08-03 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości: 442 500,00 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 608