Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-48/22.ZM „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na terenie Gminy Wągrowiec”

Maria Wikieł
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 26-05-2022 08:28:00
Placing offers : 06-06-2022 09:00:00
Offers opening : 06-06-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


GZGKiM.3331-48/22.ZM                                                           Wągrowiec, 26 maja 2022 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu 62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62 reprezentowany przez Jarosława Kapałczyńskiego – Dyrektora

 ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE:


„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na terenie Gminy Wągrowiec”, w tym:

Zadanie Nr 1 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje 75”;

Zadanie Nr 2 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Pocztowa 11”;
Zadanie Nr 3 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Podgórna 2”;
Zadanie Nr 4 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Łąkowa 2”;
Zadanie Nr 5 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Strażacka 9”;
Zadanie Nr 6 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnowo Pałuckie 3A”.

 1.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą progów unijnych, na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem
nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wągrowcu.


2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wybudowania przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Wągrowiec.

Zakres zadania Nr 1:

1)     Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bartodzieje 75 (dz. nr 22/24 obręb Bartodzieje) zgodnie z:

a.      obowiązującymi przepisami i normami;

b.        warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr KP/40/02/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., które określają: miejsce podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej i jego parametry, parametry techniczne, warunki budowy oraz warunki odbioru przyłącza i zawierają załącznik graficzny – szkic sytuacyjny przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2)       Średnica przyłącza 160 mm (rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S), na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować urządzenie przeciw zalewowe (klapa zwrotna). Szacowana długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi 45 m, na jego długości zaplanowano dwie studzienki rewizyjne. Zamawiający w ramach zadania zleca również likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, rozumianą jako opróżnienie zbiornika i zasypanie go.

3)       Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4)       Kanał kanalizacyjny należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem minimum 1,20 m.

5)       Należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki przyłączeniowej.

6)       Wykonawca dostarczy protokoły wykonanych prób szczelności przyłączy.

7)       Wybudowane przyłącze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co należy do obowiązków Wykonawcy. Dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, stanowi warunek odbioru robót.

8)       Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół odbioru pasa drogowego (Gmina Wągrowiec), konieczny do odbioru przyłącza.

9)       Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i o gotowości odbioru przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Przyłącze zgłoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

10)   Przyłącze zlokalizowano w pasie drogi gminnej. Inwestor posiada decyzję  IGP.7230.1.20.2022.DR2 z dnia 3 marca 2022 r. Wójta Gminy Wągrowiec o zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym. Przyłącze wbudowane w pas drogi gminnej (dz. nr  33/32) należy wykonać metodą przekopu otwartego, przyłącze nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża drogi, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce robót oraz Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach, tj. przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego.

11)   Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

12)   Komplet dokumentów, tj. warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na lokalizację przyłącza od właściciela działki stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

13)   Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.


Zakres zadania Nr 2:

1)     Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Łekno, ul. Pocztowa 11 (dz. nr 470 obręb Łekno) zgodnie z:

a.      obowiązującymi przepisami i normami;

b.        warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr KP/652/12/2021 z dnia 22 kwietnia 2022 r., które określają: miejsce podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej i jego parametry, parametry techniczne, warunki budowy oraz warunki odbioru przyłącza i zawierają załącznik graficzny – szkic sytuacyjny przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2)       Średnica przyłącza 160 mm (rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S), na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować urządzenie przeciw zalewowe (klapa zwrotna). Szacowana długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi 57 m, na jego długości zaplanowano cztery studzienki rewizyjne. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy zakończyć studzienką rewizyjną Ø315 mm w granicach działki przyłączanej. Zamawiający w ramach zadania zleca również likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, rozumianą jako opróżnienie zbiornika i zasypanie go.

3)       Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4)       Kanał kanalizacyjny należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem minimum 1,20 m.

5)       Należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki przyłączeniowej.

6)       Wykonawca dostarczy protokoły wykonanych prób szczelności przyłączy.

7)       Wybudowane przyłącze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co należy do obowiązków Wykonawcy. Dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, stanowi warunek odbioru robót.

8)       Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół odbioru pasa drogowego (PZD w Wągrowcu), konieczny do odbioru przyłącza.

9)       Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i o gotowości odbioru przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Przyłącze zgłoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

10)  Przyłącze zlokalizowano w pasie drogi powiatowej. Inwestor posiada decyzję PZD-DM/435/42/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu o zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zastosowanie wszystkich zapisów niniejszej decyzji.

11)   Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

12)  Komplet dokumentów, tj. warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na lokalizację przyłącza od właściciela działki stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

13)   Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.


Zakres zadania Nr 3:

1)     Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku użytkowego w miejscowości Łekno, ul. Podgórna 2 (dz. nr 265/12 obręb Łekno) zgodnie z:

a.      obowiązującymi przepisami i normami;

b.        warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr KP/653/12/2021 z dnia 24 stycznia 2022 r., które określają: miejsce podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej i jego parametry, parametry techniczne, warunki budowy oraz warunki odbioru przyłącza i zawierają załącznik graficzny – szkic sytuacyjny przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2)       Średnica przyłącza 160 mm (rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S), na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować urządzenie przeciw zalewowe (klapa zwrotna). Szacowana długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi 37 m, na jego długości zaplanowano dwie studzienki rewizyjne. Zamawiający w ramach zadania zleca również likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, rozumianą jako opróżnienie zbiornika i zasypanie go.

3)       Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4)       Kanał kanalizacyjny należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem minimum 1,20 m.

5)       Należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki przyłączeniowej.

6)       Wykonawca dostarczy protokoły wykonanych prób szczelności przyłączy.

7)       Wybudowane przyłącze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co należy do obowiązków Wykonawcy. Dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, stanowi warunek odbioru robót.

8)       Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół odbioru pasa drogowego (PZD w Wągrowcu), konieczny do odbioru przyłącza.

9)       Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i o gotowości odbioru przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Przyłącze zgłoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

10)   Przyłącze zlokalizowano w pasie drogi powiatowej. Inwestor posiada decyzję PZD-DM/435/41/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu o zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zastosowanie wszystkich zapisów niniejszej decyzji.

11)   Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

12)   Komplet dokumentów, tj. warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na lokalizację przyłącza od właściciela działki stanowią załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

13)   Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.


Zakres zadania Nr 4:

1)     Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Łekno, ul. Łąkowa 2 (dz. nr 320, obręb Łekno) zgodnie z:

a.      obowiązującymi przepisami i normami;

b.     projektem budowlanym przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonanym przez mgr inż. Grzegorza Lewandowskiego w marcu 2022 r.;

c.         warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr KP/651/12/2021 z dnia 17 stycznia 2022 r., które określają: miejsce podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej i jego parametry, parametry techniczne, warunki budowy oraz warunki odbioru przyłącza i zawierają załącznik graficzny – szkic sytuacyjny przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2)       Średnica przyłącza 160 mm (rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S), na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować urządzenie przeciw zalewowe (klapa zwrotna). Szacowana długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi 18 m. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy zakończyć studzienką rewizyjną Ø 315 mm w granicach działki przyłączanej. Zamawiający w ramach zadania zleca również likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, rozumianą jako opróżnienie zbiornika i zasypanie go.

3)       Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4)       Kanał kanalizacyjny należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem minimum 1,20 m.

5)       Należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki przyłączeniowej.

6)       Wykonawca dostarczy protokoły wykonanych prób szczelności przyłączy.

7)       Wybudowane przyłącze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co należy do obowiązków Wykonawcy. Dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, stanowi warunek odbioru robót.

8)      Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół odbioru pasa drogowego (Gmina Wągrowiec), konieczny do odbioru przyłącza.

9)       Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i o gotowości odbioru przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Przyłącze zgłoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

10)   Przyłącze zlokalizowano w pasie drogi gminnej. Inwestor posiada decyzję  OŚM.6871.3.2022.GR2 z dnia 25 lutego 2022 r. Wójta Gminy Wągrowiec

o zezwoleniu na umieszczenie w działce nr 320 obręb Łekno urządzeń i infrastruktury. Należy oznakować i zabezpieczyć miejsce robót oraz Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach, tj. przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego.

11)   Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

12)   Komplet dokumentów, tj. warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na lokalizację przyłącza od właściciela działki stanowią załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

13)  Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.


Zakres zadania Nr 5:

1)     Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Łekno, u. Strażacka 9 (dz. nr 186 obręb Łekno) zgodnie z:

a.      obowiązującymi przepisami i normami;

b.        warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr KP/33/01/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., które określają: miejsce podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej i jego parametry, parametry techniczne, warunki budowy oraz warunki odbioru przyłącza i zawierają załącznik graficzny – szkic sytuacyjny przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2)       Średnica przyłącza 160 mm (rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S), na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować urządzenie przeciw zalewowe (klapa zwrotna). Szacowana długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi 45 m, na jego długości zaplanowano dwie studzienki rewizyjne. Zamawiający w ramach zadania zleca również likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, rozumianą jako opróżnienie zbiornika i zasypanie go.

3)       Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4)       Kanał kanalizacyjny należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem minimum 1,20 m.

5)       Należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki przyłączeniowej.

6)       Wykonawca dostarczy protokoły wykonanych prób szczelności przyłączy.

7)       Wybudowane przyłącze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co należy do obowiązków Wykonawcy. Dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, stanowi warunek odbioru robót.

8)       Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół odbioru pasa drogowego (Gmina Wągrowiec), konieczny do odbioru przyłącza.

9)       Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i o gotowości odbioru przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Przyłącze zgłoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

10)   Przyłącze zlokalizowano w pasie drogi gminnej. Inwestor posiada decyzję  IGP.7230.1.19.2022.DR2 z dnia 14 marca 2022 r. Wójta Gminy Wągrowiec o zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym. Przyłącze wbudowane w pas drogi gminnej (dz. nr  129) należy wykonać metodą przekopu otwartego, przyłącze nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża drogi, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce robót oraz Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach, tj. przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego.

11)   Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

12)   Komplet dokumentów, tj. warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na lokalizację przyłącza od właściciela działki stanowią załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.

13)   Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.


Zakres zadania Nr 6:

1)     Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Tarnowo Pałuckie 3A (dz. nr 87 obręb Tarnowo Pałuckie) zgodnie z:

a.      obowiązującymi przepisami i normami;

b.        warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr KP/94/04/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., które określają: miejsce podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej i jego parametry, parametry techniczne, warunki budowy oraz warunki odbioru przyłącza i zawierają załącznik graficzny – szkic sytuacyjny przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2)       Średnica przyłącza 160 mm (rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S), na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować urządzenie przeciw zalewowe (klapa zwrotna). Szacowana długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi 45 m, na jego długości zaplanowano dwie studzienki rewizyjne. Zamawiający w ramach zadania zleca również likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, rozumianą jako opróżnienie zbiornika i zasypanie go.

3)       Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4)       Kanał kanalizacyjny należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem minimum 1,20 m.

5)       Należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki przyłączeniowej.

6)       Wykonawca dostarczy protokoły wykonanych prób szczelności przyłączy.

7)       Wybudowane przyłącze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co należy do obowiązków Wykonawcy. Dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, stanowi warunek odbioru robót.

8)       Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół odbioru pasa drogowego (Gmina Wągrowiec), konieczny do odbioru przyłącza.

9)       Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i o gotowości odbioru przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Przyłącze zgłoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.

10)   Przyłącze zlokalizowano w pasie drogi gminnej. Inwestor posiada decyzję  IGP.7230.1.19.2022.DR2 z dnia 14 marca 2022 r. Wójta Gminy Wągrowiec o zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym. Przyłącze wbudowane w pas drogi gminnej (dz. nr  129) należy wykonać metodą przekopu otwartego, przyłącze nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża drogi, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce robót oraz Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach, tj. przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego.

11)   Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

12)   Komplet dokumentów, tj. warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na lokalizację przyłącza od właściciela działki stanowią załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.

13)   Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.


3.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

4.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 sierpnia 2022 roku.

5.        GWARANCJA: Na wykonane roboty wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

6.        WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

Wynagrodzenie wynikać będzie z ceny zaoferowanej przez Wykonawcę jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza

się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres trwania umowy.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).


7.        WARUNKI ROZLICZENIA:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót wraz z opisanymi deklaracjami zgodności i atestami higienicznymi na wbudowane materiały. Zapłata
za wykonane roboty nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Szczegółowe warunki rozliczeń zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

8.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ:

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

2)      Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do Zapytania.

3)     Ofertę należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4)     Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

5)     W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

6)     Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7)     Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

8)     Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

9.   FORMA SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca złoży ofertę (załącznik nr 1) za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings.

Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

10.      TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6 czerwca 2022 r. do godz. 9.00.

11.      TERMIN OTWARCIA OFERT: 6 czerwca 2022 r., godz. 9.05.

12.      PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ:

a.   Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena brutto.

b.   Waga kryterium: 100%.

13.     POZOSTAŁE INFORMACJE

  Kontaktowanie się z Zamawiającym:

  1. w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość”,
  2. w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku
    do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02,
    e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

14.     PODPISANIE UMOWY:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający podpisze umowę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

15.      ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

16.      OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)   Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec,
tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl,  reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zamówienia jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych. 

5)   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Załączniki:

1)     Załącznik nr 1 - Druk oferty,

2)      Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy,

3)      Załącznik nr 3 – Dokumentacja – Zadanie Nr 1,

4)      Załącznik nr 4 – Dokumentacja – Zadanie Nr 2,

5)      Załącznik nr 5 – Dokumentacja – Zadanie Nr 3,

6)      Załącznik nr 6 – Dokumentacja – Zadanie Nr 4,

7)      Załącznik nr 7 – Dokumentacja – Zadanie Nr 5,

8)      Załącznik nr 8 – Dokumentacja – Zadanie Nr 6.

Uwaga: różna stawka VAT.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Druk oferty.pdf pdf 280.61 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 372.58 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Dokumentacja – Zadanie Nr 1.pdf pdf 1625.14 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 – Dokumentacja – Zadanie Nr 2.pdf pdf 2168.73 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 – Dokumentacja – Zadanie Nr 3.pdf pdf 1840.42 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 – Dokumentacja – Zadanie Nr 4.pdf pdf 1983.85 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 – Dokumentacja – Zadanie Nr 5.pdf pdf 1625.27 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 – Dokumentacja – Zadanie Nr 6.pdf pdf 1262.91 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 808.01 2022-05-26 08:28:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty.doc doc 76 2022-05-26 08:28:00 Subject of the order
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 162.53 2022-06-06 10:21:50 Public message
Raport.pdf pdf 703.31 2022-06-06 10:43:34 Public message

Announcements

2022-06-06 10:43 Maria Wikieł Zamawiający przedstawia raport z wyboru ofert.

Raport.pdf

2022-06-06 10:21 Maria Wikieł Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.
Zamawiający informuje, że zwiększa kwotę gross jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania z kwoty 55.000,00 zł na 62.858,10 zł.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na terenie Gminy Wągrowiec” Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Załacznik nr 1 - dru [...].doc

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 315