Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZW-I.272.24.2022 Świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r.

Deadlines:
Published : 04-05-2022 15:44:00
Placing offers : 27-06-2022 12:00:00
Offers opening : 27-06-2022 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

TRYB POSTĘPOWANIA:

na podstawie Rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się tej ustawy.

Jednak w celu zachowania zasad przejrzystości i konkurencyjności Zamawiający do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w zakresie nie uregulowanym wprost niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia stosować będzie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” właściwe dla trybu przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 tej ustawy.

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy Działu IX Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 3462.8 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
OPZ 002 tabor organizatora.xlsx xlsx 14.96 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Raport EN76-053 gotowa_v4.pdf pdf 514.42 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Raport końcowy z audytu (Cz A - ARRIVA)-uzupelniony.pdf pdf 36999.47 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Raport końcowy z audytu (Cz B - POLREGIO).pdf pdf 12676.62 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 462.9 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załacznik nr 8 do SWZ OPZ.pdf pdf 431.67 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załaczniki do wzoru umowy.zip zip 262.1 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ JEDZ.zip zip 85.64 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ formularz ofertowy.pdf pdf 274.54 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf pdf 214.97 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.pdf pdf 185.38 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie o potwierdzenie danych z JEDZ.pdf pdf 269.25 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 231.35 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 822.72 2022-05-04 15:44:00 Proceeding
Baza danych kierunki i godziny podróżnych.xlsx xlsx 215.97 2022-05-17 11:49:33 Public message
Potoki podróznych.pdf pdf 126.45 2022-05-17 11:49:33 Public message
Załącznik nr 1A - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 109.79 2022-05-20 13:23:10 Public message
2022-OJS107-301985-pl.pdf pdf 1027.04 2022-06-03 09:55:06 Public message
2022-OJS111-313412-pl.pdf pdf 1016.86 2022-06-10 09:41:28 Public message
011 rozliczenie roczne.xlsx xlsx 14.43 2022-06-15 14:22:46 Public message
Odpowiedzi -sig.pdf pdf 1246.65 2022-06-15 14:22:46 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5.docx docx 21.03 2022-06-15 14:22:46 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ - oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1.docx docx 25.26 2022-06-15 14:22:46 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do umowy.doc doc 49 2022-06-15 14:22:46 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do umowy.doc doc 33 2022-06-15 14:22:46 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 58.71 2022-06-15 14:22:46 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 9 do umowy.xls xls 36 2022-06-15 14:22:46 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 11 do umowy.docx docx 59.97 2022-06-15 14:22:46 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 14 do umowy.odt odt 31.71 2022-06-15 14:22:46 Public message
Uzupełnione Odpowiedzi-sig.pdf pdf 704.45 2022-06-17 10:08:38 Public message
2022-OJS116-327757-pl.pdf pdf 2995.89 2022-06-17 10:08:38 Public message
2022-OJS119-336274-pl.pdf pdf 1023.29 2022-06-22 09:56:30 Public message
Informacja o maksymalnej pracy eksploatacyjnej dla pierwszego okresu rozliczeniowego-sig.pdf pdf 477.08 2022-06-24 14:14:42 Public message
Zestawienie złożonych ofert-sig.pdf pdf 379.92 2022-06-27 15:02:38 Public message

Announcements

2022-06-27 15:02 Olgierd Sobkowiak Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonyc [...].pdf

2022-06-27 12:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pierwszym okresie rozliczeniowym kwotę:
39 325 647,00 zł na Zadanie I,
25 879 451,00 zł na Zadanie II,
23 774 151,00 zł na Zadanie III,
25 970 066,00 zł na Zadanie IV.
2022-06-24 14:14 Olgierd Sobkowiak Maksymalna pracy eksploatacyjna dla pierwszego okresu rozliczeniowego

Informacja o maksyma [...].pdf

2022-06-22 09:56 Olgierd Sobkowiak Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

2022-OJS119-336274-p [...].pdf

2022-06-17 10:08 Olgierd Sobkowiak Uzupełnione odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia i terminu składania i otwarcia ofert.

Uzupełnione Odpowied [...].pdf

2022-OJS116-327757-p [...].pdf

2022-06-15 14:22 Marta Jaroszewska Odpowiedzi wraz z załącznikami

011 rozliczenie rocz [...].xlsx

Odpowiedzi -sig.pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].docx

Załącznik nr 10 do S [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

Zmodyfikowany załącz [...].docx

Zmodyfikowany załącz [...].xls

Zmodyfikowany załącz [...].docx

Zmodyfikowany załącz [...].odt

2022-06-10 09:41 Olgierd Sobkowiak Zmiana terminu składania ofert

2022-OJS111-313412-p [...].pdf

2022-06-03 09:55 Olgierd Sobkowiak Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

2022-OJS107-301985-p [...].pdf

2022-05-20 13:23 Marta Jaroszewska Załącznik nr 1A Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 1A - in [...].pdf

2022-05-17 11:49 Olgierd Sobkowiak Dane dotyczące potoków podróżnych

Baza danych kierunki [...].xlsx

Potoki podróznych.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4245