Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/P/MPS/2022 Usługa przeprowadzenia wzorcowania, kalibracji i konserwacji sprzętu laboratoryjnego - OBSMPS Laboratorium Rejonowe w Dębogórzu z podziałem na 10 (dziesięć) części

Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Published : 21-04-2022 12:32:00
Placing offers : 28-04-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp)


UWAGA!

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy podać cenę dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (automatycznie dokonywane sumowanie tych wartości - w rubryce "Kryteria i warunki formalne" - nie będzie miało wpływu dla oceny ofert, gdyż Zamawiający będzie rozpatrywał oferty odrębnie dla każdej części) 

 

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

 

UWAGA !

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

 1. Zapoznał się z treścią zaproszenia (wraz z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
 2. Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią zaproszenia;
 3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
 4. Zobowiązuje się - w przypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 5. Posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 6. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
 8. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

 1. nie podlega wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7  ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).


   

   

  W przypadku pytań  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

  Attachments

  NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
  zaproszenie 7 P MPS 2022.zip zip 170.44 2022-04-21 12:32:00 Proceeding
  zał. nr 1 do zaproszenia - kalkulacja ceny.docx docx 26.54 2022-04-21 12:32:00 Criterion
  zapytania, wyjaśnienia, zmiana do zaproszenia nr 1 KOPIA.docx docx 17.31 2022-04-22 13:31:46 Public message
  informacja o wyborze 7 P MPS 2022.docx docx 16.87 2022-05-17 09:47:39 Public message
  informacja o wyborze 7 P MPS 2022 - dot. cz. VII.docx docx 18.76 2022-06-01 14:25:54 Public message

  Announcements

  2022-06-01 14:25 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części VII - zgodnie z załącznikiem

  informacja o wyborze [...].docx

  2022-05-17 09:47 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zgodnie z załącznikiem

  informacja o wyborze [...].docx

  2022-04-22 13:31 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej Zapytania, wyjaśnienia, zmiana do zaproszenia nr 1 - zgodnie z załącznikiem

  zapytania, wyjaśnien [...].docx

  Subject of the request

  No. Name Description and attachments Quantity
  / Unit
  Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
  file
  1 Część I – Wzorcowanie aparatów specjalistycznych (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-10 kalkulacji ceny oferty cz. I - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. I - poz. 1-10) 1 service - (0)
  2 Część II – Wzorcowanie aparatu do oznaczania blokady zimnego filtra Model: OptiFPP, Wytwórca: ISL, nr 1239 / A-080 (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-1 kalkulacji ceny oferty cz. II - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. II - poz. 1-1) 1 service - (0)
  3 Część III - Wzorcowanie aparatu do oznaczania blokady zimnego filtra Model: AirStar Cold Black, Wytwórca: ORBIS, nr 920000-441 (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-1 kalkulacji ceny oferty cz. III - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. III - poz. 1-1) 1 service - (0)
  4 Część IV - Wzorcowanie Termohigrometrów (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-2 kalkulacji ceny oferty cz. IV - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. IV- poz. 1-2) 1 service - (0)
  5 Część V - Kalibracja licznika cząstek Aparatu typ PAMAS i przetwornika ciśnienia w aparacie typ ERAVAP/ERALYSTICS (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-2 kalkulacji ceny oferty cz. V - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. V - poz. 1-2) 1 service - (0)
  6 Część VI - Wzorcowanie Wzorców Masy (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-2 kalkulacji ceny oferty cz. VI - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. VI - poz. 1-2) 1 service - (0)
  7 Część VII - Czyszczenie, konserwacja i wzorcowanie wag laboratoryjnych analitycznych (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-6 kalkulacji ceny oferty cz. VII - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. VII - poz. 1-6) 1 service - (0)
  8 Część VIII - Wzorcowanie Rotametrów (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-2 kalkulacji ceny oferty cz. VIII - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. VIII - poz. 1-2) 1 service - (0)
  9 Część IX - Wzorcowanie termometrów (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-13 kalkulacji ceny oferty cz. IX - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. IX - poz. 1-13) 1 service - (0)
  10 Część X - Wzorcowanie ciśnieniomierza (manometru) (należy wpisać cenę za wszystkie pozycje 1-1 kalkulacji ceny oferty cz. X - zał. nr 1 do zaproszenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do zaproszenia. Wykonawca musi wypełnić i załączyć kalkulację ceny ofertowej - zał. 1 do zaproszenia (cz. X - poz. 1-1) 1 service - (0)
  Currency rates NBP , EUR: 4.3163 PLN

  Criteria and formal conditions

  No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
  1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
  0,00 PLN brutto
  (0)
  2 Kalkulacja ceny oferty za przedmiot zamówienia - Proszę wypełnić szczegółową kalkulację i załączyć do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required

  zał. nr 1 do zaprosz [...].docx

  (0)
  (0)
  Unlock the form

  The number of page views: 342