Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.46.2021.ZP3 Budowa wewnętrznej linii zasilającej do szafki elektroenergetycznej R-A, budowa altany drewnianej o wymiarach 3m x 3m oraz zakup, dostawa i montaż: 7 szt. ławek parkowych, 7 szt. ławek parkowych łukowych i paleniska na terenie działki nr 159/6 przy ul. Jaworowej w Zielonce – zgodnie z posiadanymi projektami zagospodarowania terenu dla dz. nr 159/6 w miejscowości Zielonka w ramach zadania pn. „Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce”

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 24-06-2021 12:05:00
Placing offers : 05-07-2021 10:00:00
Offers opening : 05-07-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.docx docx 35.75 2021-06-24 12:05:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2448.88 2021-06-24 12:05:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 207.64 2021-06-24 12:05:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 58032.96 2021-06-24 12:05:00 Subject of the order
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 23.44 2021-06-24 12:05:00 Criterion
Kosztorys ofertowy (3.1).xlsx xlsx 11.2 2021-06-24 12:05:00 Criterion
Oświadczenia (4.1 i 4.2).docx docx 21.87 2021-06-24 12:05:00 Criterion
Wyjaśnienia treści zapytania z dn. 30.06.2021 r..pdf pdf 336.84 2021-06-30 14:27:44 Public message
Wyjaśnienia treści zapytania z dn. 30.06.2021 r.docx docx 200.54 2021-06-30 14:27:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 295.48 2021-07-05 14:03:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 199.71 2021-07-05 14:03:41 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 257.95 2021-07-07 13:18:30 Public message
Unieważnienie postępowania.docx docx 198.73 2021-07-07 13:18:30 Public message

Announcements

2021-07-07 13:18 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.46.2021.ZP3

Białe Błota, dnia 07.07.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa wewnętrznej linii zasilającej do szafki elektroenergetycznej R-A, budowa altany drewnianej o wymiarach 3m x 3m oraz zakup, dostawa i montaż: 7 szt. ławek parkowych, 7 szt. ławek parkowych łukowych i paleniska na terenie działki nr 159/6 przy ul. Jaworowej w Zielonce – zgodnie z posiadanymi projektami zagospodarowania terenu dla dz. nr 159/6 w miejscowości Zielonka w ramach zadania pn. „Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Unieważnienie postęp [...].pdf

Unieważnienie postę [...].docx

2021-07-05 14:03 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.46.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 05.07.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Budowa wewnętrznej linii zasilającej do szafki elektroenergetycznej R-A, budowa altany drewnianej o wymiarach 3m x 3m oraz zakup, dostawa i montaż: 7 szt. ławek parkowych, 7 szt. ławek parkowych łukowych i paleniska na terenie działki nr 159/6 przy ul. Jaworowej w Zielonce – zgodnie z posiadanymi projektami zagospodarowania terenu dla dz. nr 159/6 w miejscowości Zielonka w ramach zadania pn. „Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce”
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
40 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 05.07.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 1 ofertę.
Poniżej zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 Zakład Stolarski Adam Żabierek, ul. Promowa 1A, 62-510 Konin 114 000,00

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-07-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 40 000,00 zł.
2021-06-30 14:27 Joanna Kwiatkowska Nr pisma: RZP.271.46.1.2021.ZP3
Nr sprawy: RZP.271.46.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 30.06.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa wewnętrznej linii zasilającej do szafki elektroenergetycznej R-A, budowa altany drewnianej o wymiarach 3m x 3m oraz zakup, dostawa i montaż: 7 szt. ławek parkowych, 7 szt. ławek parkowych łukowych i paleniska na terenie działki nr 159/6 przy ul. Jaworowej w Zielonce – zgodnie z posiadanymi projektami zagospodarowania terenu dla dz. nr 159/6 w miejscowości Zielonka w ramach zadania pn. „Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce”
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
Proszę podać typ szafki elektrycznej ,,jakie zabezpieczenie, jak ma być umocowana oraz przekrój kabla ziemnego”.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że:
Szafki elektryczne są do wykonania indywidualnego w obudowach termoutwardzalnych do posadowienia w gruncie jako wolnostojące. Wyposażenie szafek jest pokazane na schematach rys. nr 2 i 3 w przekazanej dokumentacji projektowej (Projekt_WLZ).
Przekroje kabli ziemnych są podane na wszystkich rysunkach tj. rys. nr 1, 2 i 3 (Projekt_WLZ).
II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
III. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia.

Wyjaśnienia treści z [...].pdf

Wyjaśnienia treści z [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa wewnętrznej linii zasilającej do szafki elektroenergetycznej R-A, budowa altany drewnianej o wymiarach 3m x 3m oraz zakup, dostawa i montaż: 7 szt. ławek parkowych, 7 szt. ławek parkowych łukowych i paleniska na terenie działki nr 159/6 przy ul. J Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].zip

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

Kosztorys ofertowy ( [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu Attachment required

Oświadczenia (4.1 i [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 271