Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.41.2021.ZP3 Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Białe Błota na lata 2021-2024

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 21-06-2021 14:31:00
Placing offers : 29-06-2021 10:00:00
Offers opening : 29-06-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2495.69 2021-06-21 14:31:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 208.22 2021-06-21 14:31:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 22.88 2021-06-21 14:31:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 393.59 2021-06-21 14:31:00 Subject of the order
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 29.58 2021-06-21 14:31:00 Criterion
Oświadczenia (3.1. i 3.2.).docx docx 20.53 2021-06-21 14:31:00 Criterion
Wzór wykazu wykonanych usług.doc doc 58.5 2021-06-21 14:31:00 Criterion
Wyjaśnienia treści zapytania z dn. 24.06.2021 r..pdf pdf 331.06 2021-06-24 09:38:01 Public message
Wyjaśnienia treści zapytania z dn. 24.06.2021 r..docx docx 200.16 2021-06-24 09:38:01 Public message
Wyjaśnienia treści zapytania (zestaw II) z dn. 24.06.2021 r..pdf pdf 478.64 2021-06-24 14:28:11 Public message
Wyjaśnienia treści zapytania (zestaw II) z dn. 24.06.2021.docx docx 200.64 2021-06-24 14:28:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 277.88 2021-06-30 09:24:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 200.17 2021-06-30 09:24:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 354.68 2021-07-14 14:30:16 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 200.57 2021-07-14 14:30:16 Public message

Announcements

2021-07-14 14:30 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.41.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 12.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Białe Błota na lata 2021-2024

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

GEOFABRYKA Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń
z ceną gross 5 658,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a także punktacja przyznana poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Liczba punktów w kryterium cena
1 Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek 20 541,00 27,54
2 EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski, ul. Klonowa 30, 43-250 Pawłowice 8 610,00 65,71
3 GEOFABRYKA Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń 5 658,00 100,00
4 ARCHFOTO TECHNOLOGY Bogusław Okupny, ul. Maciejki 5, 05-830 Nadarzyn 8 700,00 65,03

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-06-30 09:24 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.41.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 30.06.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Białe Błota na lata 2021-2024
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
12 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 29.06.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 4 oferty.
Poniżej zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 Westmor Consulting Urszula Wódkowska, ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek 20 541,00
2 EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski, ul. Klonowa 30, 43-250 Pawłowice 8 610,00
3 GEOFABRYKA Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń 5 658,00
4 ARCHFOTO TECHNOLOGY Bogusław Okupny, ul. Maciejki 5, 05-830 Nadarzyn 9 200,00

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-06-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 12 000,00 zł.
2021-06-24 14:28 Joanna Kwiatkowska Nr pisma: RZP.271.41.2.2021.ZP3
Nr sprawy: RZP.271.41.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 24.06.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Białe Błota na lata 2021-2024
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
ZESTAW II:
Pytanie nr 1:
Proszę o informację o liczbie obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej dla Gminy Białe Błota przez WUOZ w Bydgoszczy: zabytków nieruchomych ("architektura") oraz zabytków archeologicznych (stanowisk).
W jakim czasie (liczba dni) Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia gminną ewidencję zabytków w przypadku koniczności wykreśleń obiektów ujętych w Woj. Ewid. Zabytków oraz w jakim czasie (liczba dni) wydaje opinię na temat Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że:
- opracowanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków dotyczy zabytków nieruchomych (architektury i budownictwa oraz cmentarzy ewangelickich) – zapytanie ofertowe nie obejmuje zabytków archeologicznych;
- według wykazu uzyskanego w 2020 r. z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, na terenie Gminy Białe Błota jest 87 zabytków nieruchomych, które wpisane są do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego;
- Wójt Gminy Białe Błota nie posiada wiedzy na temat obecnych terminów oczekiwania na opinie wydawane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
III. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia.

Wyjaśnienia treści z [...].pdf

Wyjaśnienia treści z [...].docx

2021-06-24 09:38 Joanna Kwiatkowska Nr pisma: RZP.271.41.1.2021.ZP3
Nr sprawy: RZP.271.41.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 24.06.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Białe Błota na lata 2021-2024
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
Czy przedmiotem opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków jest opracowanie kart adresowych dla zabytków architektury i budownictwa, czy także kart adresowych stanowisk archeologicznych? Ponadto jaka jest orientacyjna ilość kart do opracowania, tj. proszę o podanie ilości zabytków, które należy ująć w GEZ. Powyższe dane są niezbędne w celu wyceny prac dot. opracowania GEZ.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że:
- opracowanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków dotyczy zabytków architektury i budownictwa oraz cmentarzy ewangelickich;
- według wykazu uzyskanego w 2020 r. z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, na terenie Gminy Białe Błota jest 87 obiektów, które wpisane są do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.
II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
III. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia.

Wyjaśnienia treści z [...].pdf

Wyjaśnienia treści z [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Białe Błota na lata 2021-2024 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 15 listopada 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące ostateczne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia (3.1. i [...].docx

(0)
6 Wykaz wykonanych usług - Zgodnie ze wzorem wykonanych usług Attachment required

Wzór wykazu wykonany [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 468