Proceeding: 015/2021 Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych w Bydgoszczy w latach 2023-2031

Deadlines:
Published : 02-06-2021 14:44:00
Placing offers : 19-07-2021 11:45:00
Offers opening : 19-07-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
015_2021 SWZ.7z 7z 38902.89 2021-06-02 14:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2021-S 105-276710-pl.pdf pdf 170.76 2021-06-02 14:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-S 108-285670.pdf pdf 74.64 2021-06-07 09:34:37 Public message
Przekazanie kopii odwołania.pdf pdf 94.35 2021-06-16 12:50:18 Public message
odwołanie 14_06_2021 r.7z 7z 1573.92 2021-06-16 12:50:18 Public message
015_2021 - Zmiana Nr 1 treści SWZ_22.06.2021r.pdf pdf 104.03 2021-06-22 11:16:59 Public message
ogłoszenie zmian ogłoszenia - DUUE 2021-S-119-315682 z dn. 22.06.2021r.pdf pdf 68.52 2021-06-22 11:16:59 Public message

Announcements

2021-06-22 11:16 Bogna Klimczewska W dniu 22.06.2021r. Zamawiający dokonuje ZMIANY Nr 1 treści SWZ, którą udostępnia na stronie prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 22.06.2021r. pod nr 2021/S 119-315682, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 17.06.2021r.
Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 19.07.2021 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

015_2021 - Zmiana Nr [...].pdf

ogłoszenie zmian ogł [...].pdf

2021-06-18 12:47 Bogna Klimczewska Zamawiający informuje, że w dniu 17.06.2021 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu: składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą (pkt IV.2.2, IV.2.6 i IV.12.7 ogłoszenia).
Termin składania ofert został przedłużony do 19.07.2021 r. godz.11:45.
Zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający udostępni na stronie postępowania ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ w ww. zakresie wraz z publikacją zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 22.06.2021 r.
2021-06-16 12:50 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („Pzp”), Zamawiający przekazuje w załączeniu kopię odwołania wniesionego w dniu 14.06.2021 r., wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Szczegółowe informacje w załączonym piśmie Zamawiającego Nr NF-81/015/2021/405/21 (plik w pdf pn.Przekazanie kopii odwołania)

Przekazanie kopii od [...].pdf

odwołanie 14_06_2021 [...].7z

2021-06-07 09:34 Bogna Klimczewska Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.) w dniu 07.06.2021 r. pod numerem 2021-S 108-285670, przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 02.06.2021 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-02 15:08 Bogna Klimczewska Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02.06.2021 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie: kryterium oceny ofert - jako jedyne kryterium "cena" (pkt II.2.5) ogłoszenia) oraz Wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (pkt VI.3) III. ogłoszenia) w celu ujednolicenia tekstu ogłoszenia o zamówieniu z tekstem SWZ.
Zmiany te nie wymagają zmiany terminu składania ofert.
Treść zmiany ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści po jego opublikowaniu w Dz.U.U.E. w dniu 07.06.2021 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1570