Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZZO/6/2021 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022 r.

Deadlines:
Published : 18-03-2021 12:24:00
Placing offers : 06-04-2021 12:00:00
Offers opening : 06-04-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.96 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 559.56 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Wykaz punków poboru.xls xls 33.5 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Formularz oferty.docx docx 556.33 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1_Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału.docx docx 552.53 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia .docx docx 552.53 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcypodmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 551.67 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Wykaz dostaw .docx docx 552.03 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6_Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 345.42 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Pełnomocnictwo dla wykonawcy.docx docx 551.84 2021-03-18 12:24:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 312.17 2021-03-24 13:47:30 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 99.08 2021-03-29 14:21:47 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 26.03.2021.pdf pdf 675.76 2021-03-29 14:21:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.44 2021-03-29 14:21:47 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 53.25 2021-04-06 12:04:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.1 2021-04-06 13:41:36 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 116.72 2021-04-19 13:45:41 Public message

Announcements

2021-04-19 13:45 Magdalena Podolska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-06 13:41 Magdalena Podolska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-06 12:04 Magdalena Podolska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-03-29 14:21 Magdalena Podolska Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zamieszcza:
- odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 26.03.2021 r.;
- modyfikację SWZ;
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Modyfikacja SWZ.pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-24 13:47 Magdalena Podolska Odpowiedzi na pytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1235