Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 91/2020 Modernizacja Zakładu Produkcji Wody PILCHOWO - PROJEKT

Deadlines:
Published : 28-12-2020 14:36:00
Placing offers : 19-01-2021 11:45:00
Offers opening : 19-01-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 305 2020-12-28 14:36:00 Proceeding
wizja lokalna.docx docx 12.56 2020-12-28 14:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oferta warunków wykonania zamówienia.docx docx 94.33 2020-12-28 14:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 91.98 2020-12-28 14:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i.docx docx 93.21 2020-12-28 14:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx docx 28.29 2020-12-28 14:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 27.64 2020-12-28 14:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy .docx docx 91.99 2020-12-28 14:36:00 Proceeding
2.odpowiedzi na pytania.docx docx 19.51 2021-01-12 08:41:54 Public message
wizja lokalna.docx docx 12.57 2021-01-12 13:55:50 Public message
1.odpowiedzi na pytania.docx docx 19.65 2021-01-12 13:56:30 Public message
MODYFIKACJA SIWZ_1.docx docx 16.03 2021-01-12 13:57:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 16.96 2021-01-20 12:30:05 Public message
inf. z wyboru .doc doc 36.5 2021-02-19 14:22:00 Public message

Announcements

2021-02-19 14:22 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. z wyboru .doc

2021-01-20 12:30 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-01-12 13:57 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu modyfikacja treści SIWZ.

MODYFIKACJA SIWZ_1.d [...].docx

2021-01-12 13:56 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu odpowiedzi na pytania.

1.odpowiedzi na pyta [...].docx

2021-01-12 13:55 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Dodatkowy termin wizji lokalnej.

wizja lokalna.docx

2021-01-12 08:41 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu odpowiedzi na pytania.

2.odpowiedzi na pyta [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 724