Proceeding: 20/2019 dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników do analiz analityki ogólnej i barwienia hematologicznego, końcówek do pipety typu Finpipet F3, szybkich testów do oznaczeń chorób zakaźnych oraz dzierżawy dwóch analizatorów immunochemicznych wraz z odczynnikami, materiałami zużywalnymi, kontrolnymi i kalibracyjnymi z podziałem na 5 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Deadlines:
Posted : 08-07-2019 08:08:00
Placing offers: 06-08-2019 10:00:00
Opening offers : 06-08-2019 10:15:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-09-13 14:14 Ewelina Brzóska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY czesc 2_20_2019

ZAWIADOMIENIE O WYB [...].doc

2019-08-29 13:37 Ewelina Brzóska Zawiadomienie o wyborze oferty cz.I

ZAWIADOMIENIE O WYB [...].doc

2019-08-14 14:10 Ewelina Brzóska Zawiadomienie o unieważnieniu części 5 postępowania nr 20/2019

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].doc

2019-08-06 14:36 Ewelina Brzóska Informacja z otwarcia ofert 20/2019

Informacja z otwarci [...].docx

2019-07-26 10:36 Ewelina Brzóska Odpowiedzi_2_20_2019

Odpowiedzi_2_20_2019 [...].docx

Załącznik -Wzór umow [...].docx

2019-07-18 13:57 Leszek Błaszkowski Odpowiedzi_1_20_2019

Odpowiedzi_1_20_2019 [...].docx

Załącznik nr 1 Formu [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 499

Send a message