Proceeding: Wdrożeniu i obsłudze systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Dorota Brzuska
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Division: Jastrzębski Zakład Komunalny
Deadlines:
Posted : 05-04-2019 15:37:00
Placing offers: 12-04-2019 12:00:00
Opening offers : 12-04-2019 12:05:00

Requirements and specifications

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INRORMACJE OGÓLNE.Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie kompleksowej  usługi  związanej z wdrożeniem i obsługą systemu odpłatnej samoobsługowejwypożyczalni rowerów miejskich na terenie miasta  Jastrzębie-Zdrój   (dalej: SRM JasKółka). Usługa obejmuje zorganizowanie, bieżące zarządzanie,  pobieranie opłat.  Funkcjonowanie SRMJasKółka polegać będzie na umożliwieniu zarejestrowanym użytkownikom systemu pobrania izwrotu roweru w dowolnym punkcie wypożyczania (stacji) za opłatą, wg taryfyprzyjętej przez  Wykonawcę. Usługa  prowadzona będzie  w sposób  ciągły  przez całą  dobę  we wszystkie  dni  tygodnia  w okresie  funkcjonowania  SRM JasKółka. Zamawiający przewiduje fizyczne rozpoczęcie funkcjonowania SRM JasKółkado 1 miesiąca od podpisania umowy, a zakończenie okresu funkcjonowania usługinajpóźniej w dniu 30 listopada 2020 r. W okresie zimowym tj. od minimum 1grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Wykonawca będzie magazynował rowery wewłasnym zakresie odpowiednio je zabezpieczając. Wykonawca prowadzić będzieeksploatację systemu na własny koszt i na własne ryzyko. System czwartejgeneracji składać się będzie z 20 punktów wypożyczeniarowerów (stacji ) i minimum 60 szt. rowerów.  II.  Warunki jakie powinienspełniać Wykonawca:Zgodnie ze wzorem umowyIII. Termin realizacji zamówienia: Termin rozpoczęciafunkcjonowania systemu:a) rozpoczęciefunkcjonowania systemu w roku 2019 nastąpi w terminie maksymalnie jednegomiesiąca od dnia podpisania umowy w tym zakresie do dnia  30 listopada 2019 r.b)  w roku 2020 - od 1 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. IV. Dodatkowe informacje dla wykonawcy:Oferta powinna obejmować wszystkieświadczenia i warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia. Zamawiającynie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Kryteria oceny ofert: Proponowane kryteria wyborunajkorzystniejszej oferty i ich znaczenie:  Kryterium Max. ilość punktów   [Pmax] Cena 80 Ilość rowerów (nie mniej niż 60 szt.) 20     Opis kryteriów:a)      cena – należy przez to rozumieć końcową kwotę brutto, za którąWykonawca deklaruje się prawidłowo wykonać całe zadanie objęte zamówieniem,b)      ilość rowerów – ilość rowerów, składających się na system rowerówmiejskich, które dostarczy Wykonawca w ramach realizacji zadania udostępnionychużytkownikom codziennie w okresie funkcjonowania SRM JasKółka. Zamawiającywymaga, aby jednoczesna ilość sprawnych rowerów, wchodzących w skład systemurowerów miejskich i udostępnionych w tym samym czasie do wypożyczenia w żadnymmomencie nie była mniejsza niż 90% zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzuofertowym. Do postępowania dopuszczone zostaną tylko Wykonawcy oferującyminimum 60 szt. rowerów, Ilość punktówdla poszczególnych kryteriów oblicza się zgodnie ze wzorem:      (dla kryterium „cena”)   oraz:   (dla kryteriów:  ilość rowerów),gdzie:P – ilośćzdobytych punktów w danym kryterium,Pmax –maksymalna przewidziana w danym kryterium ilość punktów,Amin – ofertaminimalna w danym kryterium,Amax – ofertamaksymalna w danym kryterium,A – oferta,dla której oblicza się ilość zdobytych punktów.Za ofertęnajkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska najwyższą liczbępunktów zgodnie z ww. kryteriami wyboru ofert.VI. Termin i forma płatności:Wynagrodzenie płatne będzie w ratach oddzielnie za rok 2019 i za2020. Płatności powyższe odbywać się będą w następujący sposób: a)       W roku  2019 r. nie więcejniż 60% wartości całkowitej zamówienia w terminie 21 dni od daty złożeniaprawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT oraz rozpoczęcia działania SRM JasKółka.   b)       W roku  2020 r. wysokości maksymalnie40% wartości całkowitej zamówienia w terminie 21 dni od daty złożeniaprawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT oraz rozpoczęcia działania SRM JasKółka VII.  Termin składania ofert 12.04.2019 r. godzina1200. VIII. Ofertęoraz wszelkie zapytania związane z zamówieniem należy składać wyłącznie poprzezplatformę zakupową OpenNexus (https://platformazakupowa.pl).Osobą uprawnioną doporozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest pani DorotaBrzuska . IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćniedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.          

Announcements

2019-04-29 09:59 Marek Krakowski INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro net na usługę polegającą na: „Wdrożeniu i obsłudze systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój".

Zamawiający – Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu – Jastrzębski Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 17d, 44-330 Jastrzębie-Zdrój informuje, iż przedmiotowe postępowanie na usługę polegającą na: „Wdrożeniu i obsłudze systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój" zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jak wyżej, gdyż postępowanie to obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro net wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu o wartościach brutto: 521 563,05 zł oraz 859 770,00 zł. Trzecia oferta o wartości gross 158 670,00 zł została odrzucona, gdyż Oferent zastrzegł, iż jego oferta nie obejmuje wszystkich elementów wymaganych treścią opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, ponieważ wartość ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych przez Oferentów znacznie przekroczyła próg wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro net Zamawiający uznał, iż wartość przedmiotu powyższego zamówienia została oszacowana nieprawidłowo.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn podanych wyżej.

2019-04-18 14:37 Dorota Brzuska W poprzedniej wiadomości został dołączony mylny załącznik za co serdecznie przepraszam Brzuska Dorota.
Załączam zestawienie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

pismo001.pdf

2019-04-18 13:47 Dorota Brzuska Zestawienie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

DOC190328.pdf

2019-04-11 13:20 Dorota Brzuska Odpowiedzi do zapytania do ogłoszenia

odp. na zapytanie 5. [...].docx

2019-04-11 13:19 Dorota Brzuska odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia

odp. na zapytanie 4. [...].docx

2019-04-10 13:24 Dorota Brzuska odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia

odp. na zapytania.do [...].docx

odp. na zapytanie 2. [...].docx

odp. na zapytanie 3. [...].docx

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wdrożeniu i obsłudze systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Ilość rowerów (nie mniej niż 60 szt.) 20% - (0)
Unlock the form

The number of page views - 520

Send a message