Proceeding: „Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna” (PR-R.271.01.2019)

Olga Durczok-Gosiewska
Urząd Miasta Leszno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-03-2019 14:43:00
Placing offers : 06-05-2019 10:00:00
Offers opening : 06-05-2019 10:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawy -Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/um_leszno  dotyczącej niniejszego postępowania lub w sytuacjach awaryjnych Systemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promo@leszno.pl. 

UWAGA: 

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: promo@leszno.plnie dotyczy składania Oferty!

Wykonawca sporządza Ofertę, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wykonawca składa ofertę na platformie zakupowej w sposób przewidziany w SIWZ oraz w Instrukcji składania Oferty dla Wykonawcy. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W procesie składania Oferty na platformie zakupowej, taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną                      pod linkiem.

Wykonawca sporządza JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Oświadczenia i dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, składa się w formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), w brzmieniu zmienionym przez rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

Dokumenty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń,które każdego z nich dotyczą.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w Formularzu składania oferty, służy Wykonawcom do (nie dotyczy składania Ofert):

- Zadawania pytań do treści SIWZ;·        

- Przekazywania wszelkich oświadczeń, zawiadomień, wniosków, informacji; 

 - Składania wyjaśnień, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; 

- Składania dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; 

- Uzupełniania,poprawiania dokumentów lub oświadczeń, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego;

- Przesyłania odwołań/inne. 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia Oferty, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platforma zakupowa.pl:

-  tel. 22 10102 02,·        

-  e-mail:cwk@platformazakupowa.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,Zamawiający informuje, że: 

 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez  Prezydenta Miasta Leszna,       ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

-  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych      osobowych       w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna”, znak sprawy: PR-R.271.01.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

* na podstawie art. 16 ODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 132.12 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie opublikowane w dnia 28.03.2019.pdf pdf 236.22 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ.doc doc 813.5 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.pdf pdf 89.69 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc doc 717.5 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz Osób.doc doc 737.5 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5a i 5b do SIWZ.pdf pdf 1801.37 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
SIWZ z dnia 28.03.2019 r..pdf pdf 1885.52 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 1 i 2 przedmiotu zamówienia.zip zip 54633.2 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 3 przedmiotu zamówienia.zip zip 13703.08 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 4 przedmiotu zamówienia.zip zip 66717.13 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 5 przedmiotu zamówienia.zip zip 72230.15 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 6 i 7 przedmiotu zamówienia.zip zip 60045.99 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 8 i 9 przedmiotu zamówienia.zip zip 58637.34 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 10 11 i 12 przedmiotu zamówienia.zip zip 73826.82 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 13 i 14 przedmiotu zamówienia.zip zip 47831.97 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 15 i 16 przedmiotu zamówienia.zip zip 34493.03 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 17 przedmiotu zamówienia.zip zip 64138.64 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 18 i 19 przedmiotu zamówienia.zip zip 49173.7 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Część 20 i 21 przedmiotu zamówienia.zip zip 62945.37 2019-03-28 14:43:00 Proceeding
Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 3 z dnia 27.04.2019 r.pdf pdf 283.03 2019-04-27 10:29:12 Public message
Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 1 z dnia 08.04.19 r.pdf pdf 51.2 2019-04-08 14:25:14 Public message
Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 2 z dnia 23.04.2019.pdf pdf 108.02 2019-04-23 15:08:15 Public message
Załącznik nr 8 do SIWZ - edytowalna wersja JEDZ.doc doc 184 2019-04-23 15:08:37 Public message
Wyjasnienia do treści SIWZ nr 4 z dnia 30.04.2019.pdf pdf 135.72 2019-04-30 14:12:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 325.07 2019-05-06 15:09:44 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 370.84 2019-05-10 15:03:42 Public message
zawiadomienie o wyborze_cz 17_bip.pdf pdf 105.83 2019-05-29 09:30:48 Public message
wybór.pdf pdf 225.61 2019-06-14 11:42:44 Public message

Announcements

2019-06-14 11:44 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający informuje, iż w dniu 14.06.2019 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na Część 6, 13, 14, 19, 21 przedmiotu zamówienia.
W załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór.pdf

2019-05-29 09:31 Olga Durczok-Gosiewska UWAGA:
W dniu 29 maja 2019 r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 17 przedmiotu zamówienia.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-05-10 15:05 Olga Durczok-Gosiewska UWAGA:
W dniu 10 maja 2019 roku zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Część 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 i 20 przedmiotu zamówienia.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-05-06 15:10 Olga Durczok-Gosiewska UWAGA:
Zamawiający informuje, iż w dniu 06 maja 2019 roku, w myśl art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamieścił na platformie zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_leszno, informacje z otwarcia ofert.
2019-05-06 15:10 Olga Durczok-Gosiewska UWAGA:
Zamawiający informuje, iż w dniu 06 maja 2019 roku, w myśl art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamieścił na platformie zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_leszno, informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-04-30 14:16 Olga Durczok-Gosiewska UWAGA:
Zamawiający informuje, iż w dniu 30.04.2019 roku zamieścił na platformie zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_leszno Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 4 z dnia 30.04.2019 r.

Wyjasnienia do treśc [...].pdf

2019-04-27 10:31 Olga Durczok-Gosiewska UWAGA:
Zamawiający w dniu 27 kwietnia 2019 roku zamieścił na platformie zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_leszno Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 3 z dnia 27.04.2019 r.

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

2019-04-23 15:10 Olga Durczok-Gosiewska UWAGA:
Zamawiający w dniu 23 kwietnia 2019 roku zamieścił na platformie zakupowej Open Nexus po adresem: https://platformazakupowa.pl/um_leszno Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 2/ Modyfikację treści SIWZ nr 1 z dnia 23.04.2019 r.

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

Załącznik nr 8 do SI [...].doc

2019-04-08 14:26 Olga Durczok-Gosiewska UWAGA:
Zamawiający w dniu 08 kwietnia 2019 roku zamieścił na platformie zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_leszno Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 1 z dnia 08.04.2019 r.

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1089