Proceeding: Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.

Deadlines:
Published : 05-02-2019 12:55:42
Placing offers: 13-02-2019 09:00:00
Opening offers : 13-02-2019 09:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 1.    Nazwa i adresZamawiającego: 

Gmina Debrzno reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 277-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351e-mail: urzad@debrzno.pl

http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.).Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

2.    Opis przedmiotuzamówienia:

1.     Przedmiotemzamówienia jest opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegodla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.

2.     Obszaropracowania w granicach określonych w uchwale (załącznik nr 1).

3.     Przedmiotumowy obejmuje:

a)      Pozyskaniewłasnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych dosporządzenia przedmiotu umowy (w tym na potrzeby opracowania prognozyoddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego bądź jegoaktualizacji, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu),

b)      Sporządzenieprojektu  miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzenia zmian wynikających zwniosków mieszkańców oraz inicjatywy Burmistrza Debrzna,

c)      Sporządzenieprognozy oddziaływania na środowisko do planu,

d)      Sporządzenieinwentaryzacji urbanistycznej przedstawiającej uwarunkowania przestrzenneobszaru opracowania, stanowiącej zasób materiałów wyjściowych i analiz,

e)      Współpracęz komisją urbanistyczno – architektoniczną, w tym: prezentacje projektu planuna posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej, jak również na innychposiedzeniach dotyczących przedmiotu umowy tj. komisjach i sesjach RadyMiejskiej w Debrznie,

f)       Przygotowanie merytorycznedokumentów formalno-prawnych, projektów pism zgodnie z art. 17 ustawy oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tymzawiadomień, wystąpień o zaopiniowanie i uzgodnienie do organów opiniującychi uzgadniających (wraz z projektami dokumentów planistycznych w wersjipapierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury) oraz wprowadzeniezmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień,w tym sporządzenie wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzebyplanu, wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ichrozpatrzenia,

g)      Sporządzeniewniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na celenierolnicze i nieleśne,

h)      Przygotowanieprojektu planu do ponowienia procedury opiniowania i uzgadniania (jeśli okażesię to konieczne) oraz wyłożenia do publicznego wglądu wraz z ogłoszeniami i obwieszczeniami;

i)       Udzielanieinformacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu planu, prezentacje iudział w dyskusji publicznej,

j)       Zajęciestanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego dopublicznego wglądu projektu planu, dokonanie ewentualnych zmian w projekciedokumentu wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień,k)      Przygotowanieprojektu uchwały o uchwaleniu planu wraz z załącznikami celem przedłożeniaRadzie Miejskiej w Debrznie do uchwalenia stosownie do art. 20 ust.1 ustawy oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

l)       Sporządzeniedokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych stosownie do wymogówRozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawiewymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(Dz. U. Nr 164, poz. 1587) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jejzgodności z przepisami prawa,

m)   Udział wczynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności zprzepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę,

n)      Sporządzenie„podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa art. 55 ust. 3oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.),

4.      Wynikiemzrealizowanego przedmiotu zamówienia będzie uchwalony plan zagospodarowaniaprzestrzennego, zatwierdzony przez wojewodę wraz z załącznikami graficznymioraz niezbędną dokumentacją.

5.      Wszelkieprace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedurokreślonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innychprzepisach obowiązującego prawa, niezbędne do właściwego i kompletnegoopracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówieniai uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.       Wymagania związanez wykonaniem zamówienia:

a)       Terminwykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2019r.

b)       Zamawiającyprzekaże w terminie 7 dni od dnia podpisania umowykopię map pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

c)       Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiotzamówienia w formie elektronicznej na płycie CD/DVD oraz w postaci wydruków wnastępującej ilości egzemplarzy:

1.     opracowanie ekofizjograficzne – 3 egz.

2.     analiza proponowanych zmian w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego – 3 egz.

3.     projekt planu do akceptacji Burmistrza izaopiniowania przez gminną komisję urbanistyczno – architektoniczną – 1 egz.4.     projekt zmiany planu do ustawowego uzgadnianiai opiniowania – (ilość zgodna z rozdzielnikiem)

5.     prognoza oddziaływania na środowisko – 3 egz.

6.     prognoza skutków finansowych uchwalenia zmianyplanu – 3 egz.

7.     projekt planu do wyłożenia do publicznegowglądu – 1 egz.

8.     strategiczna ocena oddziaływania na środowisko– 3 egz.

9.     projekt planu do przedłożenia Radzie Miejskiejdo uchwalenia – 9 egz.

10. projekt planu w wersji do publikacji wDzienniku Urzędowym – 1 egz.

11. opracowanie ekofizjograficzne, prognozęoddziaływania na środowisko oraz ostateczną wersje planu na elektronicznymnośniku danych – 1 egz.

12. projekt planu w wersji elektronicznejedytowalnej umożliwiający publikację w systemach informatycznych – 1 egz.

13. danewektorowe w układzie PUWG 92 wraz z tabelą atrybutów – 1 egz.,

14. załącznik graficzny w formiebazodanowej wszystkich wymienionych opracowań w plikach w formacie .shp (Shapefile)– 1 egz. 

4.     Wykonawca jestzobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawa, w tym:

a)      Ustawąz dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

b)      RozporządzeniemMinistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresuprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1587).

c)      przepisamiszczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego,ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd. 

5.     Kody CPVzamówienia:CPV:71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 

6.      Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącejprzedmiotu zamówienia: Józef Bil,   tel. (59) 83 35 351, e-mail: j.bil@debrzno.pl 

7.     Kryteria ocenyofert:

a)     Cena – 100 %

b)     Cenaofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

c)     Rozliczenieza przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur za wykonanie części zamówieniazgodnie z zapisami wzoru umowy (załączniknr 2).

d)     Podstawąwystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi. 

8.    Wymagania stawiane Wykonawcom:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)     posiadanieuprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania:

b)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymoraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnegozobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osóbzdolnych do wykonywania zamówienia;

c)     posiadanie wiedzyi doświadczenia wynikającego z opracowania minimum 3 projektów miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego.  

 9.      WYKAZDOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY:

a)     harmonogram realizacji przedmiotu umowy,

b)     Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat polegającychna opracowaniu projektów Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego lub studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z załącznikiem nr 3) 

10. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przyzastosowaniu następujących kryteriów

a)       CENA: 100%C = [C min / C bad]x 100gdzie:

C - liczbapunktów za cenę oferty brutto

C min- najniższa cena ofertowa brutto

C bad- cena oferty badanej brutto 

Uzyskana z wyliczenia ilośćpunktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca poprzecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

Wprzypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy wterminie 5 dni. 

11.  Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowejOpen Nexus do dnia 13.02.2019r. do godz. 09.00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - wykaz usług.docx docx 170.3 2019-02-05 12:55:42 Proceeding
Zalacznik nr 2 umowa-wzór.docx docx 178.9 2019-02-05 12:55:42 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 2012.78 2019-02-05 12:55:42 Proceeding
zapytanie.docx docx 170.09 2019-02-05 12:55:42 Proceeding
2019_zapytanie_zmiana_mpzp.pdf pdf 1800.71 2019-02-05 13:31:02 Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz usług.docx docx 170.3 2019-02-05 12:55:42 Criterion
2019_mpzp_wybór_oferty.pdf pdf 1000.4 2019-02-14 08:36:33 Public message

Announcements

2019-02-14 08:36 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019_mpzp_wybór_ofer [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Proszę podać cenę za wykonanie całej usługi 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - proszę potwierdzić (0)
4 posiadanie wiedzy i doświadczenia wynikającego z opracowania minimum 3 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - PROSZĘ POTWIERDZIĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: a) harmonogram realizacji przedmiotu umowy, b) Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat polegających na opracowaniu projektów Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z załącznikiem nr 3) (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 3 - wyk [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 407