Proceeding: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu

Katarzyna Kaczmarek
Urząd Miasta Inowrocławia Division: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 12-10-2018 14:21:28
Placing offers: 18-10-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1.Przedmiotemzamówienia jest  budowa bieżnilekkoatletycznej składającej się z trzytorowego odcinka prostego do biegu nadystans 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 16 wInowrocławiu.2. Zakres prac obejmuje:a) rozbiórkę obrzeża betonowego wraz z ławą betonową, b) rozbiórkę nawierzchni żużlowej o grubości 10 cm,wywóz materiału na składowisko Wykonawcy; c) wykonanie wykopów z wywozem naskładowisko Wykonawcy;d)wykonanie podbudowy, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni; e) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 30 cm ; f)  ułożenie warstwy odcinającej zgeowłókniny  7 m x 2,75 m;  g) wykonaniepodbudowy betonowej z betonu gr. 12 cm zbrojonej włóknami   polipropylenowymi 70,8 m x 3,71 m, h) wykonanienawierzchni z betonowej  kostki brukowejgr. 6 cm na podsypce cementowo-      piaskowejgr. 3 cm ( 6.57 m x 3,71 m), i) wykonanieregulacji wysokościowej istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej napodsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, wykonanie nawierzchni  syntetycznej grubości 13 mm z wykonaniemlinii, j)wykonanie nawierzchni z piaskupłukanego o grubości 40 cm na zeskoczni , k)ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej    gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy zbetonu; l) przestawienieobrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z   wykonaniem ławy z betonu w obrębie placuzabaw oraz zeskoczni do skoku w dal;ł) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego obramowanianawierzchni z kostki  betonowej,m) humusowanie i obsianie trawą grubość warstwy 10 cm  (85 m x 6m), n) geodezyjnadokumentacja powykonawcza. 3. Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacjatechniczna   wykonania i odbioru robót budowlanychoraz przedmiar robót.

Announcements

2018-10-18 10:24 Katarzyna Kaczmarek Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową

formularz ofertowy.d [...].docx

1 set Urząd Miasta Inowrocławia, Roosevelta 36
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100, Inowrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 91

Send a message