Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.6.2023 Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu

Deadlines:
Published : 13-07-2023 14:45:00
Placing offers : 31-08-2023 09:00:00
Offers opening : 31-08-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 68.07 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
SWZ_DOMEK.pdf pdf 23632.63 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1_OPZ.7z.001 001 66688.24 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_domek.docx docx 87.21 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3_kosztorysy ofertowe.7z.001 001 2611.91 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4_oświadczenie z art. 125 ust. 1_domek.docx docx 80.56 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby_domek.docx docx 78.97 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6_wykaz robót budowlanych_domek.docx docx 76.89 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7_wykaz osób_domek.docx docx 76.84 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 8_zobowiązanie podmiotu trzeciego_domek.docx docx 79.71 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 9_wzór pełnomocnictwa_domek.docx docx 77.36 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 9a_oświadczenie a art. 117 ust. 4_domek.docx docx 76.71 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 10_wzór umowy.docx docx 140.87 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 11_Przedmiary.7z.001 001 3116.6 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 12_klauzula RODO art. 13.docx docx 79.87 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 13_klauzula RODO art. 14.docx docx 81.9 2023-07-13 14:45:00 Proceeding
2023.07.26_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.4 2023-07-26 12:10:28 Proceeding
2023.07.26_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 678.66 2023-07-26 12:10:36 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_domek_aktualizacja z 26.07.2023.docx docx 87.14 2023-07-26 12:10:36 Proceeding
08db9cbf-fbaa-ed32-5612-0800101b5941.pdf pdf 33.39 2023-08-14 14:16:19 Proceeding
2023.08.14_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 670.59 2023-08-14 14:16:27 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_domek_aktualizacja z 14.08.2023.docx docx 87.36 2023-08-14 14:16:27 Proceeding
2023.08.24_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08dba49e-d395-4484-e306-5e00111af59c.pdf pdf 36.55 2023-08-24 14:43:26 Proceeding
2023.08.24_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 959.03 2023-08-24 14:43:34 Proceeding
Uzupełnienie do Załącznika nr 1_OPZ.zip zip 12015.13 2023-08-24 14:43:45 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_domek_aktualizacja z 24.08.2023.docx docx 87.2 2023-08-24 14:43:45 Proceeding
Załącznik nr 7_wykaz osób_domek_aktualizacja z 24.08.2023.docx docx 76.95 2023-08-24 14:43:45 Proceeding
Załącznik nr 10_wzór umowy_aktualizacja z 24.08.2023.docx docx 140.89 2023-08-24 14:43:45 Proceeding
2023.08.31_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 557.96 2023-08-31 09:43:17 Public message
WI.271.6.2023_2023.09.25_informacja na stronę o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1010.11 2023-09-26 16:20:35 Public message
WI.271.6.2023_2023.10.27_unieważnienie postępowania.pdf pdf 726.26 2023-10-27 08:13:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_08dbd6b5-a6dc-0958-4281-27001230dc0f.pdf pdf 44.89 2023-10-27 08:46:39 Public message

Announcements

2023-10-27 08:46 Marta Jaworska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-27 08:13 Marta Jaworska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na podstawie art. 263 ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówienie publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pózn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.
1. Uzasadnienie prawne: art. 263 ustawy Pzp „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.”.
2. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert, tj. do dnia 31.08.2023 r. do godziny 9:00, wpłynęły trzy oferty, z czego jedna została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz b ustawy Pzp. Z pozostałych ofert najwyższą liczbę punktów otrzymała oferta wykonawcy Urbański Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Zamawiający wybrał ofertę Urbański Sp. z o.o. jako ofertę najkorzystniejszą na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, o czym poinformował pismem z dnia 25.09.2023 r. (data zamieszczenia pisma na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazania Wykonawcom – 26.09.2023 r.). W dniu 23.10.2023 r. Wykonawca Urbański Sp. z o.o. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający dokonał ponownego badania ofert, jednak cena zaoferowana przez kolejnego Wykonawcę – Formownia Sp. z o.o. – przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje tego zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnianiu postępowania.

WI.271.6.2023_2023.1 [...].pdf

2023-09-26 16:20 Marta Jaworska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WI.271.6.2023_2023.0 [...].pdf

2023-08-31 09:43 Marta Jaworska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2023.08.31_informacj [...].pdf

2023-08-31 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. "Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu" kwotę 1 000 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 974