Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-236/23/18/Ł Dostawy urządzeń wielofunkcyjnych

Deadlines:
Published : 22-02-2023 11:51:00
Placing offers : 31-03-2023 11:00:00
Offers opening : 31-03-2023 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 160.17 2023-02-22 11:51:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.26 2023-02-22 11:51:00 Proceeding
Informacja o wniesieniu odwołania.pdf pdf 1402.33 2023-03-07 10:58:16 Public message
Informacja o wniesieniu odwołania.docx docx 83.88 2023-03-07 10:58:17 Public message
Kopia odwołania - Intaris Sp z o.o. .pdf pdf 344.03 2023-03-07 10:58:17 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ - zmiana terminów.pdf pdf 500.62 2023-03-15 10:19:05 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ - zmiana terminów.docx docx 81.01 2023-03-15 10:19:05 Public message
Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ 23MAR23.pdf pdf 3466.25 2023-03-23 14:58:56 Public message
Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ 23MAR23.docx docx 85.59 2023-03-23 14:58:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 38.67 2023-03-31 13:16:05 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 79.83 2023-03-31 13:16:05 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pz).docx docx 88.69 2023-04-28 14:55:34 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pz).pdf pdf 245.13 2023-04-28 14:55:34 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS096-297206-pl-ts.pdf pdf 144.45 2023-05-19 10:51:33 Public message

Announcements

2023-05-19 10:51 Jarosław Skiba Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-04-28 14:55 Jarosław Skiba Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

informacja o wyborze [...].docx

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-31 13:16 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-31 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umów ramowych wynosi 18 819 000,00 PLN brutto. W podziale na zadania:
Zadanie nr 1 - 11 033 100,00 PLN brutto;
Zadanie nr 2 - 7 785 900,00 PLN brutto.
2023-03-23 14:58 Jarosław Skiba Pytania, odpowiedzi, zmiany treści SWZ - 23MAR23

Pytania, odpowiedzi, [...].pdf

Pytania, odpowiedzi, [...].docx

2023-03-15 10:19 Jarosław Skiba Sygnatura: WZP-605/236/23
Warszawa, 15 marca 2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urządzeń wielofunkcyjnych, nr ref.: WZP 236/22/18/Ł.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ
- ZMIANA TERMINÓW

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
Rozdz. VIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 28.06.2023 roku.”
Rozdz. XI ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2023 r., o godz. 11:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.”
Rozdz. XII ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 31.03.2023 r., godz.: 12:00 Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

Wykonał: Jarosław Skiba
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 723 86 08, fax: 47 723 76 42

Informacja o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].docx

2023-03-07 10:58 Jarosław Skiba Sygnatura: WZP-513/236/23
Warszawa, 07 marca 2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy urządzeń wielofunkcyjnych, nr ref.: WZP-236/23/18/Ł.

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA WOBEC TREŚCI SWZ

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje kopię odwołania wobec treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wniesionego w dniu 06 marca 2023 r. przez Wykonawcę Intaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 525 ust. 1 ustawy przysługuje Państwu prawo przystąpienia do postępowania w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której Państwo przystępują, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której Państwo przystępujecie. Zgłoszenie przystąpienia do odwołania doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie zgodnej z art. 508 ustawy, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu i Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Pouczenie:
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

Załącznik:
-Kopia odwołania wniesionego przez wykonawcę Intaris Sp. z o.o.

Wyk.: Jarosław Skiba
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (47) 7238608, faks (47) 7237642

Informacja o wniesie [...].pdf

Informacja o wniesie [...].docx

Kopia odwołania - In [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1115