Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DRG.271.33.2022 Sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku

Marzena Kubera
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: DRG
Deadlines:
Published : 29-11-2022 11:32:00
Placing offers : 06-12-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapraszam do złożenia oferty na:  


Sukcesywne dostarczanie prasy i poradników  dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku

Treść zapytania oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach. 


Informujemy, że postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty w postaci elektronicznej wraz z załącznikami w postaci elektronicznej,

natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

* zadawania pytań Zamawiającemu,

* odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.


Oferty złożone po terminie lub złożone nie poprzez formularz na platformie zakupowej (za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej) nie będą brane pod uwagę.

Zapraszamy do złożenia oferty.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

lub pod nr tel. 44 732 77 71 lub 44 732 77 73.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym

od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 423.36 2022-11-29 11:32:00 Proceeding
Kryteria oceny ofert.pdf pdf 691.91 2022-11-29 11:32:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 109.56 2022-11-29 11:32:00 Criterion
Projekt Załącznika Nr 1 do umowy.pdf pdf 33.75 2022-11-29 11:32:00 Criterion
Załączniki Nr 2 i Nr 3 do umowy.pdf pdf 35.86 2022-11-29 11:32:00 Criterion
Formularz oferty.pdf pdf 575.83 2022-11-29 11:32:00 Criterion
Formularz oferty.docx docx 29.1 2022-11-29 11:32:00 Criterion
Załącznik Nr 1 do formularza oferty.pdf pdf 84.57 2022-11-29 11:32:00 Criterion
Załącznik Nr 1 do formularza oferty.xlsx xlsx 17.45 2022-11-29 11:32:00 Criterion
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 96.72 2022-11-29 11:32:00 Criterion
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 357.64 2022-12-07 07:21:59 Public message
Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 166.28 2023-01-02 08:09:59 Public message

Announcements

2023-01-02 08:09 Marzena Kubera W załączeniu „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia”.

Informacja o udziele [...].pdf

2022-12-07 07:21 Marzena Kubera W załączeniu „Zestawienie złożonych ofert”.
W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dziękuję za złożenie ofert.

Zestawienie złożonyc [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywne dostarczanie prasy i poradników Zgodnie z opisem w dołączonym "Zapytaniu ofertowym" oraz z zapisami w projekcie umowy 1 year Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300, Piotrków Trybunalski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Czas (w minutach) 20% Czas reakcji Wykonawcy (na zlecenie uzupełnienia lub wymiany) w przypadku dostarczenia niewłaściwego tytułu prasowego lub jego braku, liczony od godziny 7:30 tego samego dnia. Proszę zadeklarować swój czas - ilość minut (0)
3 Wysokość kary umownej (w %) 10% Za każde pół godziny opóźnienia w reakcji Wykonawcy w przypadku dostarczenia niewłaściwego tytułu prasowego lub jego braku. Proszę zadeklarować swoją wysokość kary - ilość % (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dostawy, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki płatności - Przelew 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (lub e-faktury). Proszę potwierdzić, wpisując "Akceptuję" (0)
6 Termin realizacji - Od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12. 2023 r., Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Projekt umowy - Zapoznałam(-em) się i akceptuję projekt umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy.pdf

Projekt Załącznika N [...].pdf

Załączniki Nr 2 i Nr [...].pdf

(0)
8 Formularz oferty - Proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć scan do oferty (do Państwa dyspozycji załącznik w wersji PDF lub w wersji edytowalnej) Attachment required

Formularz oferty.pdf

Formularz oferty.doc [...].docx

(0)
9 Załącznik nr 1 do formularza oferty - Proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć scan do oferty (do Państwa dyspozycji załącznik w wersji PDF lub w wersji edytowalnej) Attachment required

Załącznik Nr 1 do fo [...].pdf

Załącznik Nr 1 do fo [...].xlsx

(0)
10 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRS lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Proszę dołączyć scan do oferty Attachment required (0)
11 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Zapoznałam(-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, proszę potwierdzić, wpisując "TAK"

Informacja dotycząca [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 242