Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.80.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” z podziałem na części.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 22-11-2022 13:50:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 184.47 2022-11-22 13:50:00 Proceeding
SWZ.doc doc 463 2022-11-22 13:50:00 Proceeding
WZ.271.80.2022 SWZ.pdf pdf 1956.58 2022-11-22 13:50:00 Proceeding
ZAL DO SWZ NR 3 SZCZEGÓŁOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.zip zip 329.41 2022-11-22 13:50:00 Proceeding
ZAL DO SWZ NR 5 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMÓW.zip zip 746.27 2022-11-22 13:50:00 Proceeding
ZAL DO SWZ NR 7 OPIS SPRZETU SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCE.zip zip 390.64 2022-11-22 13:50:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 464.59 2022-11-22 13:50:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 37.1 2022-12-01 13:32:05 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 70.7 2022-12-01 13:32:05 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ.pdf pdf 157.89 2022-12-01 13:32:05 Public message
ZAL DO SWZ NR 5 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMÓW- PO ZMIANIE.zip zip 745.55 2022-12-01 13:32:05 Public message
ZAL NR 3 DO SWZ szczegółowy opis część I - PO ZMIANIE .docx docx 119.82 2022-12-01 13:32:05 Public message
ZAL NR 7 DO SWZ opis sprzętu składany przez wykonawcę CZ I- PO ZMIANIE .docx docx 108.71 2022-12-01 13:32:05 Public message
Informacja z otwarcia .odt odt 56.07 2022-12-09 12:57:24 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 95.65 2022-12-09 12:57:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZI CZII platforma.odt odt 58.69 2022-12-16 10:32:07 Public message
WZ.271.80.2022 WYBÓR_PLATFORMA.pdf pdf 123.9 2022-12-16 10:32:07 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZ 3 PLATFORMA.doc doc 272.5 2022-12-16 10:36:32 Public message
WZ.271.80.2022 UNIEWAŻNIENIE CZ. III.pdf pdf 68.65 2022-12-16 10:36:32 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA.pdf pdf 101.34 2023-01-17 08:49:53 Public message

Announcements

2023-01-17 08:49 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-12-16 10:36 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE CZ 3 [...].doc

WZ.271.80.2022 UNIEW [...].pdf

2022-12-16 10:32 Arleta Matusik
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZI, CZII

Informacja o wyborze [...].odt

WZ.271.80.2022 WYBÓR [...].pdf

2022-12-09 12:57 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].odt

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message CZI: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 36 203 zł
CZII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 51 748,56 zł
CZIII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 618 zł
2022-12-01 13:32 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
14.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
(art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 05.01.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 07.12.2022 r. do godz. 09:00.

3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 07.12.2022r.
o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 07.12. 2022 roku do godz. 09:00.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

wyjasnienie_zmiana_S [...].pdf

ZAL DO SWZ NR 5 PROJ [...].zip

ZAL NR 3 DO SWZ szcz [...].docx

ZAL NR 7 DO SWZ opis [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573