Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAG.26.5.23 Zakup wraz z sukcesywną dostawą mięsa i wędlin w 2023

Deadlines:
Published : 18-11-2022 00:02:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.5 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
SWZ.docx docx 47.13 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 23.42 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 24.87 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy.xlsx xlsx 23.3 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu.doc doc 34.5 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 32 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 34.5 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc doc 33 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 32 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna z art.13 RODO.doc doc 36.5 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.4 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Oświadczenie-w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainie.docx docx 14.86 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Oświadczenie-w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainie.docx docx 14.86 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Oświadczenie dotyczące wykazu dostaw.docx docx 24.23 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Projekt umowy.docx docx 33.4 2022-11-18 00:02:00 Proceeding
info z otwarcia.docx docx 15.84 2022-11-28 02:46:22 Public message
info o kwocie.docx docx 14.24 2022-11-25 12:00:00 Public message

Announcements

2022-11-28 02:46 Marek Rupik Information z otwarcia

info z otwarcia.docx

2022-11-25 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 180.202,26 zł

info o kwocie.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 164