Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 215-616675 Dostawa urządzeń i oprogramowania bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi licencjami oraz usługą konfiguracji i integracji sprzętu z infrastrukturą ITWL – 1 komplet.

Deadlines:
Published : 08-11-2022 09:21:00
Placing offers : 09-12-2022 10:00:00
Offers opening : 09-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 10860.17 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.docx docx 69.44 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.pdf pdf 205.59 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ TECHNICZNY.docx docx 148.91 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ TECHNICZNY.pdf pdf 568.43 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 JEDZ.zip zip 85.86 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ DOSTAW.docx docx 27.19 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ DOSTAW.pdf pdf 156.67 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 25.15 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.pdf pdf 153.65 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.docx docx 26.64 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH.pdf pdf 164.27 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx docx 24.38 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.pdf pdf 154.1 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ.docx docx 25.71 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ.pdf pdf 155.88 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 OGÓLNE WARUNKI UMOWY.pdf pdf 222.44 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 314.02 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
2022-OJS215-616675-pl.pdf pdf 118.77 2022-11-08 09:26:55 Public message
NOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 OGÓLNE WARUNKI UMOWY.docx docx 35.54 2022-11-23 10:58:26 Public message
NOWY ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.rtf rtf 825.39 2022-11-23 10:58:26 Public message
WYJAŚNIENIE I ZMIANA.pdf pdf 743.05 2022-11-23 10:58:26 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 106.48 2022-12-09 11:26:28 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 314.87 2023-01-03 11:05:33 Public message
2023-OJS020-055328-pl.pdf pdf 105.87 2023-02-01 12:02:32 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.rtf rtf 184.9 2022-12-09 10:00:00 Public message

Announcements

2023-02-01 12:02 Elżbieta Kalwasinska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 2023/S 020-055328

2023-OJS020-055328-p [...].pdf

2023-01-03 11:05 Elżbieta Kalwasinska Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie przekazuje w załączeniu "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej".

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-12-09 11:26 Elżbieta Kalwasinska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-09 10:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Dostawa urządzeń i oprogramowania bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi licencjami oraz usługą konfiguracji i integracji sprzętu z infrastrukturą ITWL – 1 komplet - wartość gross 1 537 500,00 zł.

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

2022-11-23 10:58 Elżbieta Kalwasinska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz nowe (zmienione) załączniki nr 9 i 10.

NOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 [...].docx

NOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 [...].rtf

WYJAŚNIENIE I ZMIANA [...].pdf

2022-11-08 09:26 Elżbieta Kalwasinska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2022/S 215-616675

2022-OJS215-616675-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 846