Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.8.2022 Udzielenie Powiatowi Miechowskiemu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu na 2022 r. w kwocie 11 354 746,00 zł

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 25-07-2022 10:33:00
Placing offers : 20-09-2022 09:00:00
Offers opening : 20-09-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS141-403663-pl.pdf pdf 111.53 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Or.272.8.2022.docx docx 104.71 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 21.6 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 JEDZ espd-request(5).xml xml 130.63 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.docx docx 19.61 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie o aktualizacji danych z JEDZ.docx docx 31.48 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach przez Powiat Miechowski.pdf pdf 193.64 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach przez Starostwo Powiatowe w Miechowie.pdf pdf 180.09 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 – Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek.pdf pdf 46.17 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Sprawozdanie Rb 28S za IV kw 2021.pdf pdf 375.86 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej .pdf pdf 128.4 2022-07-25 10:33:00 Proceeding
Uchwała Kolegium RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego.pdf pdf 149.04 2022-08-24 10:00:26 Public message
Uchwała Kolrgium RIO prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu.pdf pdf 162.05 2022-08-24 10:00:26 Public message
uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu.pdf pdf 4020.27 2022-08-24 10:00:26 Public message
Uchwały Zarządu w sprawie osób uprawnionych do dokonania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek.pdf pdf 132.44 2022-08-24 10:00:26 Public message
Opinia RIO projekt uchwały budżetowej.pdf pdf 237.14 2022-08-26 11:24:42 Public message
Opinia RIO WPF.pdf pdf 283.19 2022-08-26 11:24:42 Public message
pismo o zmianę wartości kredytu.pdf pdf 235.75 2022-08-26 11:24:42 Public message
t-j-ustanowienie-statutu.pdf pdf 203.29 2022-08-26 11:24:42 Public message
uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członków Zarządu.pdf pdf 243.47 2022-08-26 11:24:42 Public message
pismo o zmianę wartości kredytu.pdf pdf 235.75 2022-08-26 11:33:07 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 82.77 2022-08-31 12:16:42 Public message
Ogłoszenie zmian 2022-OJS170-482866-pl.pdf pdf 68.39 2022-09-05 10:24:30 Public message
S.O.IV.420.4.2022PowiatMiechowskikredytopinia.pdf pdf 241.62 2022-09-16 11:29:41 Public message
informacja z otwarcia ofert Or.272.8.2022.pdf pdf 136.02 2022-09-20 10:09:23 Public message
roztrzygnięcie.pdf pdf 45.94 2022-10-03 13:19:42 Public message

Announcements

2022-10-03 13:19 Magdalena Oczkowicz W załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

z poważaniem Magdalena Oczkowicz

roztrzygnięcie.pdf

2022-09-20 10:09 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert postępowania Or.272.8.2022

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-16 11:29 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu dokument: Uchwała Nr S.O.IV.420.4.2022
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 16 września 2022 r.

S.O.IV.420.4.2022Pow [...].pdf

2022-09-14 10:45 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Opinię RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Odpowiedź:
Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie opinii w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego dokona jej publikacji.
2022-09-05 10:24 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi" opublikowane w dniu 05.09.2022 r.

Ogłoszenie zmian 202 [...].pdf

2022-09-02 08:23 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
Czy w związku ze zmianą w SWIZ i ogłoszeniu o zamówieniu kwoty kredytu nie powinna być dokonana jednocześnie zmiana kwoty w załącznikach 1, 2, 3 i 4 do SWIZ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w komunikacie z dnia 26 sierpnia 2022 r. z godz. 11:33:07 określił w że w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia także zmienia się nazwę zamówienia z omyłką pisarską.
2022-08-31 12:16 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu "Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi"

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-08-30 10:37 Magdalena Oczkowicz Pytanie:

Opierając się na danych z ostatniej zmiany do Uchwały budżetowej jako najbardziej aktualnych prosimy o podanie poniższych informacji:
- jaką część dochodów (w kwocie 103 677 927,90) stanowią dochody bieżące, a jaką dochody majątkowe? oraz jakie są planowane dochody ze sprzedaży majątku ?
- jaka część wydatków ( w kwocie 125 574 130,41) to wydatki bieżące, a jaką kwotę stanowią wydatki majątkowe i inwestycyjne ?

Odpowiedź:
Planowane wydatki i dochody:
- wydatki bieżące wynoszą 79 017 375,12 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 46 556 755,29 zł
- dochody bieżące wynoszą 74 648 582,45 zł
- dochody majątkowe wynoszą: 29 029 345,45 zł
- dochody ze sprzedaży majątku (plan) wyniósł 2 851 727 zł
2022-08-29 14:16 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
W związku z rozbieżnością w zakresie danych finansowych dot. 2022 roku między ostatnią zmianą WPF (czerwiec 2022), a ostatnią zmianą uchwały budżetowej (lipiec 2022) prosimy o informacje, które dane są wiążące na 2022 rok ?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 229ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1634) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Ponieważ zmiana w WPF była wprowadzona uchwałą Zarządu Powiatu w dn. 29 czerwca 2022 r. a zmiany w uchwale budżetowej uchwałą Rady Powiatu w dniu 29 lipca 2022 r. więc rozbieżności w danych są oczywiste. Jeżeli chodzi o dane dotyczące dochodów i wydatków wiążące są na 2022 r, dane z uchwały budżetowej i jej zmian, czyli z dnia 29 lipca 2022 r.
2022-08-29 10:59 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki należy przyjąć termin wypłaty kredytu/ transz kredytu na potrzeby badania ofert?
Odpowiedź:
Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu umowy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
2022-08-26 11:52 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert zawarty w SWZ z 12.09.2022r. godz. 9:00 na 20.09.2022r. godz. 9:00 oraz zmienia się w SWZ termin otwarcia ofert z 12.09.2022r. godz. 9:05 na 20.09.2022r. godz. 9:05.
Ulega zmianie w SWZ termin związania ofertą z 12.12.2022r. na 18.12.2022r.
2022-08-26 11:33 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że w związku z oczywista omyłką pisarską ulega zmianie nazwa zamówienia określona w SWZ oraz załącznikach do SWZ
z:
„Udzielenie Powiatowi Miechowskiemu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu na 2022 r. w kwocie 11 354 764,00 zł”
na:
„Udzielenie Powiatowi Miechowskiemu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu na 2022 r. w kwocie 11 354 746,00 zł”
Wobec powyższego zmienia się w dziale III SWZ- Opis przedmiotu Zamówienia w harmonogramie spłat kapitału ostatnią spłatę z kwoty 946344,00 zł na 946326,00 zł.
W załączeniu publikujemy pismo, z którego wynikają powyższe zmiany.

pismo o zmianę warto [...].pdf

2022-08-26 11:24 Magdalena Oczkowicz Pytania do zamówienia:
1)
Zgodnie ze SWIZ kwota kredytu wynosi: 11 354 764,00 zł natomiast w uchwale budżetowej ustalono limit kredytów do kwoty 11 354 746,00 zł- prosimy o wyjaśnienie rozbieżności; w przypadku wyższej kwoty kredytu prosimy o nową uchwałę; prosimy o potwierdzenie
Odpowiedź ad. 1
Wartość kredytu wynosi 11 354 746 zł jak w uchwale budżetowej na 2022r, W załączeniu przedkładam pismo odnośnie zmiany wartości kredytu.
2)
czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Powiatu,
Odpowiedź ad. 2:
Na wekslu i deklaracji wekslowej będzie złożona kontrasygnata Skarbnika Powiatu
3)
prosimy o poprawny zapis w SWIZ w rozdziale XV pkt.2 i 3. oraz o jednoznaczne wskazanie jaki należy przyjąć termin wypłaty kredytu/ transz kredytu na potrzeby badania ofert, zgodnie ze SWIZ karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu obowiązywać będzie di 31 grudnia 2024, natomiast planowana pierwsza rata została ustalona na 31.01.2025- karencja zgodnie z definicją obowiązuje do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty, tak więc karencja winna być do 30.01.2025:
Odpowiedź ad. 3:
Wymienione zapisy w SWZ zostaną poprawione; Karencja winna być do 30.01.2025 r.
4)
prosimy o potwierdzenie wysokości spłat rat kapitałowych tj. : raty płatne od styczeń 2025 do listopad 2025 w kwocie 7168,34 zł miesięcznie , rata płatna w grudniu 2025 w wysokości 7 168,26 zł( tj. rocznie 86020,- zł), raty płatne od styczeń 2026 do grudzień 2035 w wysokości 86020,- zł miesięcznie ( tj. rocznie 1 032 240,00 zł), raty płatne od styczeń 2036 do grudzień 2036 w wysokości 78 862,00 zł miesięcznie tj. rocznie 946 344,00 zł;
Odpowiedź: ad 4:
Wysokość rat kapitałowych: raty płatne od styczeń 2025r. do listopad 2025 r. w kwocie 7 168,34 zł miesięcznie, rata płatna w grudniu 2025 r. – 7 168,26 zł (rocznie 86 020zł),
raty płatne od styczeń 2026r. do grudzień 2035 r. w wysokości 86 020 zł miesięcznie (tj. rocznie 1 032 240 zł), raty płatne od styczeń 2036r. do grudzień 2036 r. po 78 860,50 zł tj. rocznie 946 326 zł
5)
prosimy o potwierdzenie stawki WIBOR (3M) z dnia 20.07.2022 r. w wysokości 7,00 %,
Odpowiedź ad. 5
Stawka WIBOR (3M) z dnia 20.07.2022 r. wynosi 7,00 %.
6)
prosimy o informacje, czy Powiat zaciągał w 2022 roku kredyty oraz czy posiada odrębną uchwałę Rady w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu; ponadto prosimy o udostępnienie: uchwał w sprawie wyboru organu wykonawczego tj. wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu
odpowiedź ad. 6:
Powiat nie zaciągał w 2022 r. kredytów ani pożyczek. Nie posiada też odrębnej uchwały o możliwości spłaty kredytu, zgodnie z art. 15 z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
7)
prosimy o udostępnienie: uchwał w sprawie wyboru organu wykonawczego tj. wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu, opinii RIO do projektów uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu WPF na lata 2022-2036, ostatniej zmiany do WPF ( w BIP jest zmiana do uchwały budżetowej z dn. 29.07.2022), jeśli posiadacie Państwo jednolity tekst statutu prosimy o udostępnienie

odpowiedź ad. 7
uchwały w sprawie wyboru organu wykonawczego tj. wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu zostały już opublikowane na platformie w dniu 24.08.2022r. w odpowiedziach na pytania do postępowania. Pozostałe dokumenty opublikowane zostały w załączeniu do niniejszego komunikatu.
Ostatnia zmiana do WPF była 29 czerwca 2022 r.
8)
Ze względu na tajemnicę bankową w zał. nr 3 do SWIZ dotyczącym wykazu wykonanych usług możemy podać jedynie zanonimizowane dane podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są usługi bankowe. Czy przekazanie danych w takiej formie zostanie przez Państwa zaakceptowane jako spełnienie warunków do udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i uznane, że spełniamy kryteria oceny ofert?
Odpowiedź na pytanie 8
Przekazanie danych w formie zanonimizowanej zostanie zaakceptowane jako spełnienie warunków do udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i uznane.

Opinia RIO projekt u [...].pdf

Opinia RIO WPF.pdf

pismo o zmianę warto [...].pdf

t-j-ustanowienie-sta [...].pdf

uchwała Zarządu Powi [...].pdf

2022-08-24 10:00 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
Proszę u uzupełnienie załączników do oferty o : Opinię RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022, uchwałę RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu , uchwałę RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego, ostatnią informację o stanie mienia komunalnego oraz uchwałę Zarządu w sprawie wskazania członków Zarządu uprawnionych do dokonania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
Odpowiedzi:
Prośba o przedłożenie dokumentów:
1.Opini RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022.
Ad.1 Informujemy, że opinia z wykonania budżetu za I półrocze 2022 zostanie przedłożona zgodnie z uchwałą o finansach publicznych do dnia 31.08.2022r.

2.Uchwałę RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Ad.2 Przekazujemy w załączeniu.

3.Uchwałę RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
Ad.3 Przekazujemy w załączeniu.

4.Ostatnią informację o stanie mienia komunalnego.
Ad.4 Przekazujemy w załączeniu.

5. Uchwałę Zarządu w sprawie wskazania członków Zarządu uprawnionych do dokonania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Ad.5 Przekazujemy w załączeniu.

Uchwała Kolegium RIO [...].pdf

Uchwała Kolrgium RIO [...].pdf

uchwała Zarządu Powi [...].pdf

Uchwały Zarządu w s [...].pdf

2022-07-25 10:36 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Or.272.8.2022 wynosi 8 101 501zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1181